17

Dak Luh Bơh Lŭ

1Lĕ phung tâm rƀŭn phung ƀon lan Israel luh hăn tă bơh bri rdah Sin, hăn tĭng nâm nau Yêhôva ntăm ma khân păng, jêh ri khân păng jưh ta Rêphidim. Ta nây mâu geh dak nhêt ôh ma phung ƀon lan. 2Pô ri phung ƀon lan tâm rlăch đah Y-Môis, lah: "Ăn dak ma hên nhêt." Y-Môis lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân may tâm rlăch đah gâp? Mâm ƀư khân may lŏng uănh Yêhôva?" 3Ƀiălah phung ƀon lan ji hir dak ta nây, jêh ri ngơi ƀŭk dŭk suyh ma Y-Môis. Khân păng lah: "Mâm ƀư khân may ngluh hên bơh n'gor Êjipt gay nkhĭt hên, phung kon hên jêh ri phung mpô mpa hên rong ma nau ji hir dak? 4Pô ri Y-Môis nter ma Yêhôva: "Moh gâp mra ƀư ma phung ƀon lan aơ? Khân păng mƀŏng ŭch klŭp gâp ma lŭ yơh." 5Yêhôva lah ma Y-Môis: "Hăn ta năp phung ƀon lan, jêh ri jă ndrel ma may ƀă phung bu bŭnh bu ranh phung Israel. Sŏk djôt ta ti lĕ mâng may dong jêh dak krong, jêh ri hăn hom. 6Aơ, gâp mra gŭ ta năp may ta kalơ lŭ ta yôk Hôrep; ăn may dong lŭ, jêh ri dak mra luh bơh lŭ nây, gay ma phung ƀon lan dơi nhêt." Y-Môis ƀư pô nây ta năp măt phung bu bŭnh bu ranh Israel. 7Păng rnha ntŭk nây Masa jêh ri Mêriba, yorlah phung ƀon lan Israel tâm rlăng jêh ri rlong uănh Yêhôva, lah: "Yêhôva gŭ ta nklang phung hên mâu lah mâu?"

Nau Tâm Lơh Đah Phung Amalek

8Phung Amalek văch tâm lơh đah phung Israel ta Rêphidim. 9Y-Môis lah ma Y-Yôsuê: "Săch hom bunuyh, hăn tâm lơh hom đah phung Amalek. Ôi taơ gâp mra gŭ dâk ta kalơ mbon neh djôt mâng Brah Ndu." 10Pô ri Y-Yôsuê ƀư tĭng nâm nau Y-Môis lah ma păng, tâm lơh đah phung Amalek. Y-Môis, Y-Arôn jêh ri Y-Hur hao ta kalơ mbon neh. 11Tơ lah Y-Môis yơr ti păng, phung Israel dơi; tơ lah păng n'glưh ti păng phung Amalek dơi. 12Ƀiălah ti Y-Môis hŏ dăch rgănh. Khân păng sŏk du mlâm lŭ, dơm tâm dâng păng, jêh ri Y-Môis gŭ ta kalơ lŭ nây. Y-Arôn jêh ri Y-Hur kuăn rdâng ti păng, du huê pa chiau, du huê pa ma, pô ri ti păng gŭ nâp tât ta nhâp nar. 13Jêh ri Y-Yôsuê dŏng măt đao gưm dơi đah Amalek jêh ri phung ƀon lan păng. 14Yêhôva lah ma Y-Môis: "Chih nau aơ tâm ndrom sămƀŭt ntâu gay kah gĭt jêh ri răk nau aơ ma Y-Yôsuê, nau gâp mra ƀư kŏ bu mâu hôm kah gĭt ôh, ma Amalek ta neh ntu." 15Y-Môis rdâk nơng ƀư brah jêh ri rnha nơng nây Yêhôva Jêng N'ha Kơ Gâp. 16Bu yơr jêh ti ta n'ha kơ Yêhôva, Yêhôva mra geh nau tâm lơh đah phung Amalek tâm lĕ rngôch rnôk.