33

Yahweh Pơđar Ƀing Gơñu Đuaĭ Mơ̆ng Čư̆ Sinai

1Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh dơ̆ng tui anai, “Đuaĭ bĕ mơ̆ng anih anai, ih laih anŭn ƀing ană plei ih hơmâo ba tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip anŭn, laih anŭn nao bĕ pơ anih lŏn Kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng Abraham, Isa̱k laih anŭn Yakôb tui anai, ‘Kâo či brơi anih lŏn anŭn kơ ƀing kơnung djuai ih.’ 2Kâo či pơkiaŏ rai sa čô ling jang nao hlâo kơ ih hăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing Kanaan, ƀing Amôr, ƀing Hit, ƀing Periz, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus. 3Nao bĕ pơ anih lŏn hiam laih anŭn kơmơ̆k, jing anih lŏn bă blai hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni anŭn. Samơ̆ Kâo ƀu či nao hăng ƀing gih ôh, yuakơ ƀing gih jing ƀing mơnuih khăng akŏ laih anŭn Kâo či pơrai hĭ ƀing gih ƀơi jơlan yơh.”
4Tơdang ƀing ană plei hơmư̆ khul boh hiăp hơtah hơtai anŭn, ƀing gơñu čơdơ̆ng rơngot hơning laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơhrôp ñu pô. 5Yuakơ Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh tui anai, “Laĭ bĕ kơ ƀing Israel, ‘Ƀing gih jing ƀing mơnuih khăng akŏ. Tơdah Kâo či nao hrŏm hăng ƀing gih wơ̆t tơdah kơnơ̆ng ƀiă mơnĭt mông đôč, Kâo či pơrai hĭ ƀing gih yơh. Bơ kơ ră anai tŏh tơbiă hĭ bĕ abih gơnam gih pơhrôp laih anŭn Kâo či pơmĭn hơget tơlơi kiăng kơ ngă hăng ƀing gih.’ ” 6Tui anŭn, ƀing Israel tŏh hĭ abih bang gơnam pơhrôp gơñu ƀơi čư̆ Hôrêb.

Anih Sang Khăn Pơjơnum

7Hlak anŭn, Môseh juăt mă sang khăn hăng pơdơ̆ng đĭ sang anŭn gah rơngiao ataih mơ̆ng anih jưh, pơanăn anih anai jing “Sang Khăn pơjơnum.” Hlơi pô kiăng tơña kơ Yahweh, ñu anŭn či khŏm nao pơ anih sang khăn pơjơnum gah rơngiao kơ anih jưh yơh. 8Tơdang Môseh tơbiă nao pơ anih sang khăn anŭn, abih bang mơnuih tơgŭ hăng dŏ dơ̆ng ƀơi bah amăng mŭt nao pơ sang khăn, ƀing gơñu lăng kơ Môseh tơl gơ̆ mŭt amăng sang khăn yơh. 9Tơdang Môseh mŭt nao pơ sang khăn, ƀĕ gơ̆ng kơthul trŭn rai dŏ ƀơi bah amăng jăng jai Yahweh pơhiăp hăng Môseh. 10Hlak ƀing ană plei ƀuh gơ̆ng kơthul dŏ dơ̆ng ƀơi bah amăng sang khăn anŭn, abih bang ƀing gơñu tơgŭ hăng kơkuh pơpŭ kơ Yahweh, rĭm čô dŏ ƀơi bah amăng sang khăn ñu pô yơh. 11Yahweh pơhiăp hăng Môseh anăp klă̱ anăp, kar hăng sa čô mơnuih pơhiăp hăng gơyut gơyâo ñu pô yơh. Giŏng anŭn, Môseh wơ̆t glaĭ pơ anih jưh, samơ̆ pô tơdăm djru ñu jing Yôsua, ană đah rơkơi Nun anŭn, ƀu đuaĭ mơ̆ng sang khăn anŭn ôh.

Yahweh Ƀuăn Či Dŏ Hrŏm Hăng Ană Plei Ñu

12Môseh pơhiăp hăng Yahweh tui anai, “Ih hơmâo pơtă laih kơ kâo, ‘Dui ba bĕ ƀing mơnuih anai,’ samơ̆ Ih aka ƀu brơi kơ kâo thâo ôh hlơi pô Ih či pơkiaŏ nao hăng kâo. Ih hơmâo laĭ laih tui anai, ‘Kâo thâo krăn ih mơ̆ng anăn ih laih anŭn ih hơmâo pơmơak laih kơ Kâo.’ 13Tơdah Ih mơak hăng kâo, pơtô bĕ kơ kâo khul jơlan Ih tui anŭn kâo či thâo krăn Ih laih anŭn tŏ tui hơduah tơlơi pơmơak kơ Ih dơ̆ng. Hơdơr bĕ ƀing kơnung djuai anai jing ană plei Ih yơh.”
14Yahweh laĭ glaĭ, “Kâo či nao hăng ih laih anŭn Kâo či brơi kơ ih pơdơi yơh.”
15Giŏng anŭn, Môseh pơhiăp hăng Ñu tui anai, “Tơdah Ih ƀu nao hăng ƀing gơmơi ôh, anăm brơi ƀing gơmơi tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anai ôh. 16Hlơi pô dưi thâo Ih hơmâo mơak laih hăng kâo laih anŭn hăng ƀing ană plei Ih tơdah Ih ƀu nao hăng ƀing gơmơi ôh lĕ? Hơget dơ̆ng kiăng kơ pơkơnăl kâo hăng ƀing ană plei Ih mơ̆ng abih bang kơnung djuai pơkŏn ƀơi rŏng lŏn tơnah anai lĕ?”
17Tui anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Kâo či ngă brơi kơ tơlơi anai jing tơlơi ih hơmâo rơkâo laih, yuakơ Kâo mơak hăng ih laih anŭn thâo krăn laih ih mơ̆ng anăn ih pô.”
18Giŏng anŭn, Môseh laĭ tui anai, “Tui anŭn, ră anai pơrơđah bĕ kơ kâo tơlơi ang yang Ih.”
19Laih anŭn Yahweh laĭ tui anai, “Kâo či ngă brơi abih tơlơi kơdrưh kơang Kâo găn ƀơi anăp ih laih anŭn Kâo či pơhaih anăn Kâo, Yahweh, ƀơi anăp ih yơh. Kâo či hơmâo tơlơi pap ƀơi hlơi Kâo pap laih anŭn Kâo či hơmâo tơlơi glưh pran jua ƀơi hlơi Kâo glưh pran jua yơh. 20Samơ̆ ih ƀu dưi ƀuh ƀô̆ Kâo ôh, yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi ƀuh Kâo laih anŭn ăt dŏ hơdip mơ̆n.”
21Giŏng anŭn, Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Hơmâo sa anih jĕ Kâo jing anih ih či dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi sa boh pơtâo. 22Tơdang tơlơi ang yang Kâo găn rai, Kâo či pioh ih amăng lăm boh pơtâo čơđa̱ng hăng go̱m hĭ ih hăng tơngan Kâo pô tơl Kâo hơmâo găn hĭ laih. 23Giŏng anŭn, Kâo či mă pơđuaĭ hĭ tơngan Kâo laih anŭn ih dưi ƀuh yơh rŏng Kâo; samơ̆ ƀô̆ Kâo ih ƀu dưi ƀuh ôh.”