31

Yêhôva Kuăl Y-Bêsalel Jêh Ri Y-Ôhôliap

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Ăn may gĭt gâp kuăl jêh Y-Bêsalel kon bu klâu Y-Uri, kon bu klâu Y-Hur, bơh ndŭl mpôl Y-Yuda, 3gâp mbêng jêh păng ma Brah Huêng Ueh Brah Ndu, ma nau njêh, nau gĭt rbăng, nau gĭt mĭn, jêh ri nau njêh tâm lĕ rngôch kan ƀư. 4Gâp ăn păng dơi njêng nkra ndơ, ƀư kan ma mah, prăk jêh ri kông 5koch chih lŭ prăp koh trah si jêh ri ƀư ăp ntil kan n'hĭ mblum. 6Jêh ri gâp ăn Y-Ôhôliap kon bu klâu Y-Ahisamak bơh ndŭl mpôl Dan jêng nơm kơl păng. Gâp ăn jêh nau blau mĭn ma lĕ rngôch phung njêh, gay ma khân păng dơi ƀư lĕ nau gâp ntăm jêh ma may; 7ngih bok nau tâm rƀŭn, hip nau tâm rnglăp, ntŭk yô̆ an gŭ ta kalơ păng, jêh ri lĕ rngôch ndơ dŏng ma ngih bok, 8sưng nđâp ma ndơ dŏng ma păng, jâng jrêng mah kloh nđâp lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng, nơng gŭch mpa ƀâu kah, 9nơng mpa nhhơr gŭch nđâp lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng, thŭng dak ndrel ma jâng păng, 10bok ao ƀư ma nau njêh, bok ao kloh ueh kôranh ƀư brah Y-Arôn jêh ri bok ao phung kon bu klâu păng dŏng ma kan Kôranh ƀư brah, 11dak ƀâu kah prăp tŏ, jêh ri ndơ ƀâu kah prăp ma jrô kloh ueh. Khân păng mra ƀư lĕ tĭng nâm nau gâp ntăm jêh ma khân may."

Nar Sabat Jêng Nar Tâm Mbên

12Yêhôva lah ma Y-Môis: 13"Ngơi hom ma phung ƀon lan Israel, 'Ăn khân may kah gĭt prăp lĕ rngôch nar sabat gâp, yorlah nau nây jêng nau tâm mbên gâp đah khân may tâm lĕ rngôch rnôk khân may, gay ma khân may dơi gĭt ma gâp jêng Yêhôva, nơm ƀư kloh ueh khân may. 14Ăn khân may kah gĭt prăp nar Saƀat, yorlah păng jêng nar kloh ueh ma khân may. Mbu nâm ƀư ƀơ̆ nar Saƀat, ăn bu nkhĭt păng; jêh ri mbu nâm pah kan du ntil tâm nar nây, ăn bu nkhĭt lơi păng. 15Ăn bu pah kan dôl tâm prau nar, ƀiălah nar pơh jêng nar Saƀat, nar rlu kloh ueh ma Yêhôva. Mbu nâm pah du ntil kan nar Saƀat, ăn bu nkhĭt păng. 16Pô ri phung ƀon lan Israel mra prăp nar Saƀat, gay yơk ma nar Saƀat tâm lĕ rngôch rnôk khân păng jêng nau tâm rnglăp n'ho ro. 17Nau nây jêng nau tâm mbên gâp đah phung ƀon lan Israel n'ho ro, yorlah tâm prau nar Yêhôva rhăk trôk jêh ri neh ntu, jêh ri ta nar pơh păng rlu kan jêh ri mpăn tay suan. 18Dôl gŭ ta yôk Sinai, Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis lĕ ntil nau vay, ăn ma păng bar pŏk kađar Nau Mbơh Jêng nanê̆" jêng bar pŏk kađar lŭ tă Brah Ndu dŏng nglau ti păng nơm chih jêh lĕ ntil nau vay.