3

Klei Aê Diê Iêu Y-Môis

1Y-Môis kiă biăp kmha ñu, Y-Jêtrô, khua ngă yang Madian; leh anăn ñu atăt biăp nal dih kdrăn tač, leh anăn truh kơ čư̆ Aê Diê, čư̆ Hôrep. 2 Dĭng buăl jăk Yêhôwa bi êdah kơ ñu hlăm êlah pui ti krah sa bĭt ƀur. Y-Môis dôk dlăng, leh anăn nĕ anei, ƀur trơ̆ng hŏng pui, ƀiădah ƀur amâo rai ôh. 3Y-Môis lač, “Kâo srăng weh čiăng dlăng klei yuôm bhăn anei, si ngă pui amâo ƀơ̆ng ôh ƀur.” 4Tơdah Yêhôwa ƀuh ñu weh čiăng dlăng, snăn mơ̆ng krah ƀur Aê Diê iêu ñu leh anăn lač, “Ơ Y-Môis ơi, Y-Môis ơi.” Leh anăn ñu lŏ wĭt lač, “Nĕ tinei kâo.” 5Aê Diê lač, “Đăm hriê giăm tinei ôh; toh hĕ klĭt juă ih, kyuadah anôk ih dôk dơ̆ng anăn jing lăn doh jăk pioh kơ Aê Diê.” 6Leh anăn ñu lač, “Kâo jing Aê Diê ama ih, Aê Diê Y-Abraham, Aê Diê Y-Isăk, leh anăn Aê Diê Y-Yakôp.” Y-Môis mdăp ƀô̆ mta ñu, kyuadah ñu huĭ dlăng kơ Aê Diê.
7Yêhôwa lač, “Kâo ƀuh leh klei knap mñai phung ƀuôn sang kâo hlăm čar Êjip, leh anăn kâo hmư̆ leh klei diñu ur krao kyua phung khua bruă diñu; kâo thâo kral klei knap diñu, 8leh anăn kâo trŭn čiăng bi mtlaih diñu mơ̆ng kngan phung Êjip, leh anăn atăt diñu kbiă mơ̆ng čar anăn, đĭ nao kơ čar jăk leh anăn prŏng, kơ čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai, kơ anôk phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit. 9Nĕ anei, klei phung Israel ur krao đĭ truh kơ kâo leh, wăt kâo ƀuh leh klei phung Êjip bi knap diñu. 10Hriê bĕ, kâo srăng tiŏ ih nao kơ Pharaôn čiăng kơ ih dưi brei phung ƀuôn sang kâo, phung anak Israel, kbiă mơ̆ng čar Êjip.” 11Ƀiădah Y-Môis lač kơ Aê Diê, “Hlei kâo jing tơl brei kâo nao kơ Pharaôn, leh anăn atăt phung anak Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip?” 12Aê Diê lač, “Kâo srăng dôk mbĭt hŏng ih, leh anăn anei klei bi knăl kơ ih kâo jing pô tiŏ nao ih: leh ih atăt ba phung ƀuôn sang kbiă mơ̆ng čar Êjip, diih srăng kkluh mpŭ kơ Aê Diê ti dlông čư̆ anei.”
13 Y-Môis lač kơ Aê Diê, “Tơdah kâo truh kơ phung anak Israel leh anăn lač kơ diñu, ‘Aê Diê phung aê diih tiŏ hriê kâo kơ diih,’ leh anăn tơdah diñu êmuh kơ kâo, ‘Hlei anăn Ñu?’ ya kâo srăng lŏ wĭt lač kơ diñu lĕ?” 14 Aê Diê lač kơ Y-Môis, “Kâo jing Pô Kâo Jing.” Leh anăn ñu lač, “Brei ih lač snei kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Pô Kâo Jing tiŏ hriê kâo kơ diih.’ ” 15Aê Diê lŏ lač kơ Y-Môis, “Brei ih blŭ kơ phung ƀuôn sang Israel snei, ‘Yêhôwa, Aê Diê phung aê diih, Aê Diê Y-Abraham, Aê Diê Y-Isăk, leh anăn Aê Diê Y-Yakôp, tiŏ hriê kâo kơ diih.’ Anei yơh anăn kâo hlŏng lar, anei yơh arăng srăng hdơr kơ kâo hlăm jih jang ênuk. 16Nao bi kƀĭn bĕ phung khua mduôn phung Israel leh anăn lač kơ diñu, ‘Yêhôwa, Aê Diê phung aê diih, Aê Diê Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Yakôp, bi êdah leh kơ kâo, lač, Kâo ƀuh diih leh, leh anăn klei arăng ngă kơ diih hlăm čar Êjip. 17Leh anăn kâo ƀuăn kâo srăng brei diih kbiă mơ̆ng klei knap čar Êjip, nao kơ čar phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit, sa boh čar bŏ dlai hŏng êa ksâo leh anăn êa hnuê.’ 18Diñu srăng hmư̆ asăp ih; leh anăn brei ih nao mbĭt hŏng phung khua mduôn phung Israel kơ mtao čar Êjip leh anăn lač kơ ñu, ‘Yêhôwa, Aê Diê phung Hêbrơ, bi tuôm leh hŏng hmei. Ară anei, hmei akâo kơ ih, brei hmei nao tlâo hruê êbat hlăm kdrăn tač čiăng kơ hmei dưi myơr mnơ̆ng ngă yang kơ Yêhôwa, Aê Diê hmei.’ 19Ƀiădah kâo thâo kơ mtao Êjip amâo srăng lui diih nao ôh, knŏng tơdah mâo sa ƀĕ kngan myang mtrŭt ñu ngă. 20Snăn kâo srăng yơr kngan kâo leh anăn čăm čar Êjip hŏng djăp mta klei yuôm bhăn kâo srăng ngă ti krah čar anăn. Leh klei anăn ñu srăng lui diih nao. 21 Kâo srăng brei phung ƀuôn sang anei mâo klei pap ti anăp phung Êjip; leh anăn tơdah diih nao, diih amâo srăng nao kngan êhŏng ôh. 22Grăp čô mniê srăng akâo kơ mniê riêng gah ñu leh anăn kơ mniê dôk hlăm sang ñu dŏ yuôm prăk, mah, leh anăn čhiăm ao. Diih srăng bi hơô phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diih; snăn Yơh diih srăng plah mă dŏ dô phung Êjip.”