8

Khul Ajĭk

1Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Nao laĭ bĕ kơ pơtao Pharaoh tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Brơi bĕ ƀing ană plei Kâo tơbiă, tui anŭn ƀing gơñu či nao kơkuh pơpŭ kơ Kâo yơh. 2Tơdah ih hơngah ƀu brơi kơ ƀing gơñu tơbiă nao ôh, Kâo či pơrai hĭ lŏn čar ih hăng khul ajĭk yơh. 3Krong Nil či bă hăng ajĭk. Ƀing gơñu či kơplŏng nao pơ sang pơtao ih, amăng anih ih pĭt laih anŭn ƀơi sưng ih mơ̆n, amăng anih sang ƀing khua moa ih laih anŭn amăng sang ană plei ih wơ̆t hăng amăng hơdôm anih ŏm, gŏ hơtŭk tơnă ih mơ̆n. 4Khul ajĭk či kơplŏng nao ƀơi ih laih anŭn ƀơi ană plei ih wơ̆t hăng ƀơi abih bang ƀing khua moa ih mơ̆n.’ ”
5Giŏng anŭn, Yahweh pơtă kơ Môseh tui anai, “Laĭ kơ A̱rôn bĕ, ‘Yơr tơbiă bĕ tơngan ih hăng gai jra ih ƀơi abih hơnŏh ia laih anŭn ƀơi dơnao ia, tui anŭn yơh ngă brơi kơ ajĭk đĭ rai amăng lŏn čar Êjip.’ ”
6Tui anŭn, A̱rôn yơr tơbiă tơngan ñu gah ngŏ kơ abih ia lŏn čar Êjip laih anŭn khul ajĭk đĭ rai bă anih lŏn anai mơtam. 7Samơ̆ ƀing pơsêh ăt ngă hrup hăng anŭn mơ̆n mơ̆ng khul bruă hơgŏm gơñu; ƀing gơñu ăt ngă brơi kơ khul ajĭk đĭ rai amăng anih lŏn Êjip mơ̆n.
8Pơtao Pharaoh iâu rai Môseh laih anŭn A̱rôn hăng laĭ tui anai, “Iâu laĭ bĕ kơ Yahweh kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ abih khul ajĭk anai mơ̆ng kâo laih anŭn mơ̆ng ƀing ană plei kâo, tui anŭn kâo či brơi ană plei gih tơbiă nao pơyơr gơnam ngă yang kơ Yahweh yơh.”
9Môseh laĭ kơ Pharaoh tui anai, “Kâo pơyom kơ ih yơh kiăng pơkơčah mông kơ kâo dưi iâu laĭ brơi kơ ih, kơ ƀing khua moa ih laih anŭn kơ ƀing ană plei ih, tui anŭn ih laih anŭn ƀing sang anŏ ih či rơngai yơh mơ̆ng khul ajĭk anai, ajĭk kơnơ̆ng dŏ glaĭ amăng krong Nil đôč.”
10Pharaoh laĭ glaĭ, “Amăng hrơi pơgi bĕ.” Môseh laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Tơlơi anŭn či jing kar hăng tơlơi ih rơkâo yơh, tui anŭn ih či thâo krăn ƀu hơmâo hlơi pô ôh hrup hăng Yahweh Ơi Adai gơmơi. 11Khul ajĭk či đuaĭ hĭ mơ̆ng ih laih anŭn khul sang ih, mơ̆ng ƀing khua moa ih laih anŭn ană plei ih; gơñu či dŏ glaĭ kơnơ̆ng amăng krong Nil đôč yơh.”
12Tơdơi kơ Môseh hăng A̱rôn đuaĭ mơ̆ng Pharaoh, Môseh kwưh kơ Yahweh kiăng kơ puh pơđuaĭ hĭ khul ajĭk anŭn, jing tơlơi Ñu hơmâo ba rai laih ƀơi Pharaoh. 13Laih anŭn Yahweh ngă tui tơlơi Môseh rơkâo. Khul ajĭk djai amăng khul sang, amăng khul war đang laih anŭn amăng khul đang hơma. 14Arăng pơƀut glaĭ khul ajĭk djai anŭn jing lu ƀu̱r laih anŭn anih lŏn anŭn ƀâo brŭ biă mă yơh. 15Samơ̆ tơdang pơtao Pharaoh ƀuh ñu rơngai laih, ñu pơkhăng hĭ pran jua ñu hăng ƀu kiăng hơmư̆ ôh kơ tơlơi Môseh laih anŭn A̱rôn kar hăng Yahweh hơmâo laĭ laih.

Khul Mơrui

16Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Laĭ kơ A̱rôn bĕ, ‘Yơr đĭ bĕ gai jra ih laih anŭn taih ƀơi lŏn,’ tui anŭn amăng djŏp anih lŏn Êjip ƀruih lŏn či jing hĭ khul mơrui yơh.” 17Tui anŭn, tơdang A̱rôn yơr tơbiă tơngan ñu hăng taih trŭn ƀơi lŏn, khul mơrui rai ƀơi ƀing mơnuih laih anŭn ƀơi tơpul hlô mơnơ̆ng yơh. Abih bang ƀruih djŏp anih amăng anih lŏn Êjip jing hĭ mơrui. 18Samơ̆ tơdang ƀing pơsêh gir pơsêh rai khul mơrui mơ̆ng bruă hơgŏm gơñu, ƀing gơñu ƀu dưi ngă tui ôh. Laih anŭn khul mơrui dŏ ƀơi ƀing mơnuih laih anŭn ƀơi tơpul hlô mơnơ̆ng yơh. 19Ƀing pơsêh laĭ kơ pơtao Pharaoh tui anai, “Anai jing čơđe̱ng tơngan Ơi Adai yơh.” Samơ̆ pran jua Pharaoh khăng hĭ laih anŭn ñu ƀu kiăng hơmư̆ ôh, kar hăng Yahweh hơmâo laĭ laih.

Khul Roai

20Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh tui anai, “Tơgŭ mơ̆ng mơguah bĕ laih anŭn nao ƀơi anăp Pharaoh tơdang ñu nao pơ ia krong hăng laĭ kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh jing khul tơlơi Yahweh laĭ: Brơi bĕ ƀing ană plei Kâo tơbiă nao, tui anŭn ƀing gơñu dưi nao kơkuh pơpŭ kơ Kâo yơh. 21Tơdah ih ƀu brơi kơ ƀing ană plei Kâo tơbiă nao ôh, Kâo či mơit rai khul roai yơh ƀơi ih laih anŭn ƀơi ƀing khua moa ih, ƀơi ƀing ană plei ih laih anŭn amăng khul sang ih. Khul sang ƀing Êjip či bă hăng khul roai, laih anŭn ăt wơ̆t hăng ƀơi anih lŏn čar Êjip či hơmâo le̱ng kơ khul roai yơh. 22Samơ̆ amăng hrơi anŭn Kâo či ngă tơlơi phara hăng anih lŏn Gôsen, jing anih ƀing ană plei Kâo dŏ hơdip; ƀu hơmâo khul roai ôh pơ anih anŭn, tui anŭn ih či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh amăng anih lŏn anai. 23Kâo či pơkăh pơpha tŏng krah ƀing ană plei Kâo hăng ƀing ană plei ih. Gru mơyang anai či truh amăng hrơi pơgi yơh.’ ”
24Laih anŭn Yahweh ngă tơlơi anŭn. Khul roai tŭn rai lu amăng khul sang ƀing khua moa pơtao Pharaoh laih anŭn amăng djŏp anih lŏn Êjip răm rai yuakơ khul roai yơh.
25Giŏng anŭn, Pharaoh iâu rai Môseh laih anŭn A̱rôn hăng laĭ tui anai, “Nao bĕ, pơyơr bĕ gơnam ngă yang kơ Ơi Adai amăng anih lŏn anai.”
26Samơ̆ Môseh laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ tui anŭn ôh. Gơnam pơyơr ƀing gơmơi pơyơr đĭ kơ Yahweh Ơi Adai gơmơi či jing hĭ tơlơi hơƀak drak kơ ƀing Êjip yơh. Laih anŭn tơdah ƀing gơmơi pơyơr đĭ gơnam ngă yang jing hơƀak drak ƀơi anăp gơñu, tui anŭn ƀing gơñu či glŏm boh pơtâo ƀơi ƀing gơmơi tơl djai yơh. 27Ƀing gơmơi khŏm rơbat amăng klâo hrơi amăng tơdron ha̱r yơh kiăng kơ pơyơr hơdôm gơnam ngă yang kơ Yahweh Ơi Adai gơmơi kar hăng Ñu pơđar laih kơ ƀing gơmơi.”
28Pharaoh laĭ glaĭ tui anai, “Kâo či brơi ƀing gih nao pơyơr gơnam ngă yang kơ Yahweh Ơi Adai gih amăng tơdron ha̱r, samơ̆ ƀing gih anăm nao ataih đơi ôh. Bơ kơ ră anai, iâu laĭ kơ kâo bĕ.”
29Môseh laĭ glaĭ tui anai, “Tơdơi kơ kâo đuaĭ hĭ mơ̆ng ih laih, kâo či iâu laĭ kơ Yahweh, tui anŭn amăng hrơi pơgi khul roai či đuaĭ hĭ mơ̆ng Pharaoh, mơ̆ng ƀing khua moa laih anŭn mơ̆ng ƀing ană plei ih yơh. Kơnơ̆ng pơsĭt bĕ, ih anăm pleč ƀlŏr dơ̆ng tah laih anŭn anăm khă ƀu brơi dơ̆ng ôh kơ tơlơi ƀing mơnuih anai tơbiă nao pơyơr gơnam ngă yang kơ Yahweh.”
30Giŏng anŭn, Môseh đuaĭ hĭ mơ̆ng pơtao Pharaoh hăng iâu laĭ kơ Yahweh, 31laih anŭn Yahweh ngă tui tơlơi Môseh rơkâo tui anai: Khul roai đuaĭ hĭ mơ̆ng Pharaoh, ƀing khua moa ñu laih anŭn mơ̆ng ƀing ană plei ñu; ƀu hơmâo sa drơi roai dŏ glaĭ ôh. 32Samơ̆ amăng tal anai mơ̆n, Pharaoh pơkhăng hĭ pran jua ñu laih anŭn ƀu brơi kơ ƀing ană plei Israel tơbiă nao ôh.