8

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le nkaag moog cuag Falau hab has rua nwg tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Ca le tso kuv haiv tuabneeg moog sub puab txhad tau moog pe hawm kuv. 2Tassws yog koj tsw kaam tso puab moog, kuv yuav tso qaav nce thoob plawg koj lub tebchaws ua rua koj raug txom nyem. 3Qaav yuav puv nkaus tug dej Nai, hab yuav nce lug rua huv koj lub vaaj lub tsev, lug rua huv koj lub txaaj hab nce rua sau koj lub chaw pw, hab lug rua huv koj cov tub teg tub taw hab koj cov pejxeem tej tsev, hab lug rua huv koj tej qhov cub qhov txus hab lug rua huv koj tej phaaj zuaj ncuav. 4Tej qaav yuav nce koj hab koj cov pejxeem hab koj cov tub teg tub taw lub cev huvsw.’ ”
5Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Koj ca le has rua Aloo tas, ‘Tsaa koj txhais teg kws tuav tug paas nreg rua sau tej nam dej tej kwj deg tej paag dej ua kuas tej qaav nce lug rua sau Iyi tebchaws.’ ” 6Aloo txawm tsaa hlo teg rua sau tej dej huv Iyi tebchaws, mas qaav txawm nce lug laum nkaus Iyi tebchaws. 7Tassws cov kws txawj ua yeeg swv mas puab swv puab tej khawv koob ua kuas qaav nce lug rua sau Iyi tebchaws ib yaam nkaus hab.
8Falau txawm hu Mauxe hab Aloo tuaj hab has tas, “Meb thov Yawmsaub coj tej qaav nuav tawm ntawm kuv hab kuv cov pejxeem moog, mas kuv yuav tso meb cov tuabneeg moog xyeem tsaj rua Yawmsaub.” 9Mauxe txhad has rua Falau tas, “Nyob ntawm koj pum zoo teem rua lub swjhawm twg rua kuv thov Yawmsaub paab koj hab koj cov tub teg tub taw hab koj cov pejxeem kuas tej qaav nuav puam tsuaj taag ntawm koj hab koj tej vaaj tse, tsuas yog tseg cov kws nyob huv tug dej Nai xwb.”
10Falau teb tas, “Ca pigkig.” Mauxe txhad has tas, “Yuav muaj lawv le koj has mas koj txhad paub tas tsw muaj ib tug twg zoo cuag le Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. 11Tej qaav yuav tswv ntawm koj hab koj tej vaaj tse hab koj cov tub teg tub taw hab koj cov pejxeem moog, tsuas yog tseg cov kws nyob huv tug dej Nai xwb.”
12Mauxe hab Aloo txhad tawm ntawm Falau moog lawm. Mas Mauxe thov Yawmsaub txug tej qaav kws Yawmsaub tso lug rua Falau. 13Yawmsaub ua lawv le Mauxe thov. Mas tej qaav txhad tuag taag rua huv tej vaaj tse hab tej tshaav puam hab tom tej laj teb. 14Puab khaws tej qaav tuag hov ua tej nam pawg, mas lub tebchaws tsw lwj quas lawg. 15Tassws thaus Falau pum tas tej kev txom nyem hov pluj lawm, nwg txawm ua lub sab tawv tsw kaam noog Mauxe hab Aloo has, ib yaam le Yawmsaub tub has ca lawd.

Yoov qab

16Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le has rua Aloo tas, ‘Tsaa hlo koj tug paas nreg nplawm moov aav kuas txa ua yoov qab thoob plawg Iyi tebchaws.’ ” 17Ob tug kuj ua le ntawd. Aloo tsaa hlo nwg txhais teg xuas nwg tug paas nreg nplawm moov aav, tes txawm muaj yoov qab lug ntsauv tuabneeg hab tej tsaj txhu. Tej moov aav huvsw txa ua yoov qab thoob plawg Iyi tebchaws. 18Cov kws txawj ua yeeg swv kuj swv puab tej khawv koob ua kuas muaj yoov qab tassws puab ua tsw tau. Yoov qab lug ntsauv tuabneeg hab tej tsaj txhu huvsw. 19Cov kws txawj ua yeeg swv txhad has rua Falau tas, “Tej nuav yog Vaajtswv tug ntiv teg ua.” Tassws Falau lub sab tseed tawv tsw noog puab has, ib yaam le Yawmsaub tub has ca lawd.

Yoov ntsuab

20Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le sawv ntxuv moog tog Falau rua thaus nwg moog nraag ntug dej mas has rua nwg tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Ca le tso kuv haiv tuabneeg moog sub puab txhad tau moog pe hawm kuv. 21Yog koj tsw tso kuv haiv tuabneeg moog, mas kuv yuav tso tej paab yoov ntsuab lug ntsauv koj hab koj cov tub teg tub taw hab koj cov pejxeem, hab lug rua huv koj tej vaaj tse. Huv cov Iyi tej vaaj tse hab huv tej aav kws puab nyob yuav muaj tej paab yoov ntsuab puv nkaus. 22Nub ntawd kuv yuav cais Kausee tebchaws kws kuv haiv tuabneeg nyob rua ib caag, tsw pub muaj tej paab yoov ntsuab rua huv, sub koj txhad paub tas kuv yog Yawmsaub kws nyob huv plawv lub tebchaws nuav. 23Kuv yuav cais kuv haiv tuabneeg hab koj cov tuabneeg. Qhov txujci phemfwj nuav yuav tshwm rua pigkig.’ ”
24Yawmsaub kuj ua lawv le ntawd. Tes txawm muaj yoov ntsuab coob kawg lug rua huv Falau lub vaaj tse hab lug rua huv nwg cov tub teg tub taw tej vaaj tse ua rua muaj kev lamswm thoob plawg Iyi tebchaws. 25Falau txawm hu Mauxe hab Aloo tuaj hab has tas, “Ca le moog tua tsaj xyeem rua meb tug Vaajtswv rua huv lub tebchaws nuav.”
26Tassws Mauxe teb tas, “Ua tsw tau le ntawd, tsua qhov peb yuav muab tej tsaj kws cov Iyi caiv tua xyeem rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. Yog peb tua tej tsaj xyeem taab meeg cov Iyi kws puab caiv tas yog yaam kws qas vuab tsuab, puab yuav tsw xuas pob zeb ntaus peb lov? 27Peb yuav tsum moog rua huv tebchaws moj saab qhua peb nub ke tua tsaj xyeem rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv lawv le nwg has rua peb.” 28Falau txhad has tas, “Kuv yuav tso mej moog sub mej txhad tau moog xyeem tsaj rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv huv tebchaws moj saab qhua, tassws tsw xob moog deb deb. Koj ca le thov Vaajtswv paab kuv.”
29Mauxe txhad has tas, “Thaus kuv tawm ntawm koj moog lawd kuv yuav thov Yawmsaub ua rua tej yoov ntsuab tswv ntawm koj hab ntawm koj cov tub teg tub taw hab ntawm koj cov pejxeem moog rua pigkig. Tassws koj tsw xob ntxeev dua lug es tsw tso peb haiv tuabneeg moog xyeem tsaj rua Yawmsaub.” 30Mauxe txawm tawm ntawm Falau moog lawm, nwg kuj thov Yawmsaub. 31Yawmsaub ua lawv le Mauxe tej lug thov txhad ua rua tej yoov ntsuab tswv ntawm Falau hab ntawm nwg cov tub teg tub taw hab ntawm nwg cov pejxeem moog, tsw tshuav ib tug le. 32Tassws zag nuav Falau tseed ua lub sab tawv hab, tsw kaam tso cov Yixayee moog.