4

Giduc Nyei Gong-Zoh

1Hnangv naaic, meih mbuo horpc zuqc funx yie mbuo zoux Giduc nyei bou, yaac duqv ziux goux Tin-Hungh gem jienv nyei zien leiz. 2Zoux naaiv nyungc bou gauh longc jienv jiex se oix zuqc ziepc zuoqv nyei zoux. 3Weic yie nor, meih mbuo fai haaix dauh longc haaix nyungc baamh mienh nyei leiz siemv yie, yie funx se faix-fiuv nyei sic. Liemh yie ganh yaac maiv siemv yie ganh aqv. 4Ei yie ganh nyei hnyouv haiz, yie maiv maaih dorngc nyei dorngx, mv baac naaiv maiv zeiz bun cing yie maiv dorngc. Kungx Ziouv ganh haih dingc yie dorngc fai maiv dorngc. 5Hnangv naaic, siemv nyei ziangh hoc maiv gaengh taux, maiv dungx dingc haaix dauh nyei zuiz. Oix zuqc zuov Ziouv aengx daaih wuov zanc, ninh cingx daaih siemv dingc. Ninh oix zorqv bingx jienv yiem hmuangx gu'nyuoz nyei sic cuotv daaih yiem njang. Mienh yiem hnyouv hnamv nyei sic ninh yaac oix bun cuotv nzengc daaih. Taux wuov zanc ei Tin-Hungh buatc gorqv-mienh puix duqv ceng, Tin-Hungh ziouc ceng aqv.
6Gorx-youz aac, gorngv liuz naaiv deix yietc zungv sic, yie zorqv daaih beiv yie ganh caux Aa^bor^lo weic zoux nyungc zeiv bun meih mbuo hiuv duqv, maiv dungx jiex ndaangc Ging-Sou nyei waac. Hnangv naaic, meih mbuo ziouc maiv zoux maux, taaih naaiv dauh, mangc piex wuov dauh. 7Haaix dauh bun meih zoux gauh hlo ganh dauh? Meih maaih haaix nyungc maiv zeiz meih zipv daaih? Wuov nyungc, se gorngv meih zipv daaih, meih weic haaix diuc bungx waac-maux hnangv maiv zeiz zipv daaih nor?
8Meih mbuo nyungc-nyungc maaih nzoih nzengc aqv orqc? Meih mbuo butv zoih nzengc aqv orqc? Meih mbuo ganh duqv zoux hungh hnangv aqv orqc? Yie mbuo maiv duqv zoux. Feix duqv meih mbuo za'gengh zoux hungh, yie mbuo ziouc duqv caux jienv meih mbuo zoux. 9Yie hnamv daaih Tin-Hungh bun yie mbuo ⟨gong-zoh⟩ yiem nqa'haav jiex, hnangv zuqc dingc zuiz dorng zuangx daix daic nyei mienh nor, weic bun yietc zungv fin-mienh caux baamh mienh mangc a'nziaauc. 10Weic Giduc yie mbuo zoux mienh hngongx mienh, mv baac meih mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc maaih cong-mengh aqv orqc? Yie mbuo mau mv baac meih mbuo henv orqc? Yie mbuo zuqc mienh mangc piex mv baac mienh taaih meih mbuo orqc? 11Taux ih zanc yie mbuo hnyouv sie, jaang nqaatv. Yie mbuo zuqv lui-houx-huv. Yie mbuo zuqc mienh mborqv yaac maiv maaih dingh zepv dorngx. 12Yie mbuo longc ganh nyei buoz zoux gong kouv weic yungz ganh nyei maengc. Zuqc mienh zioux, yie mbuo buang waac ninh mbuo. Zuqc mienh zoux doqc, yie mbuo diev jienv. 13Zuqc mienh gorngv waac-huv, yie mbuo gorngv longx bun ninh mbuo. Taux ih zanc yie mbuo zoux baamh mienh nyei la'fapv-zaa, yaac zoux baamh gen nyei ga'naaiv-dienh.
14Yie fiev naaiv deix waac maiv zeiz weic bun meih mbuo nyaiv. Meih mbuo se hnangv zoux yie ganh nyei fu'jueiv nor. Yie ziouc fiev fienx kuinx meih mbuo. 15Maiv gunv maaih yietc waanc dauh fin-saeng dorh meih mbuo gan Giduc, meih mbuo kungx maaih nduqc dauh die hnangv. Meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, yie ziouc duqv benx meih mbuo nyei die, weic zuqc yie dorh kuv fienx daaih mbuox meih mbuo. 16Hnangv naaic, yie tov meih mbuo zuotc yie nyei nyungc zeiv zoux. 17Weic naaiv yie paaiv Ti^mo^tai mingh meih mbuo naaic. Ninh se hnangv zoux yie nyei dorn-hnamv yaac kaux Ziouv zoux ziepc zuoqv nyei mienh. Ninh oix tengx meih mbuo jangx yie caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh zoux nyei jauv, se hnangv yie yiem norm-norm dorngx nyei jiu-baang njaaux nor.
18Yiem meih mbuo naaic maaih deix laaic yie maiv haih taux meih mbuo naaic ziouc zoux maux. 19Mv baac se gorngv ei Ziouv nyei eix, maiv lauh yie taux meih mbuo naaic aqv. Taux wuov zanc yie ziouc duqv buatc wuov deix zoux maux nyei mienh, mangc gaax ninh mbuo nyei qaqv hnangv haaix nor, maiv zeiz kungx muangx ninh mbuo gorngv nyei waac. 20Weic zuqc ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ bun cing yiem mienh maaih Singx Lingh nyei qaqv, maiv zeiz yiem mienh gorngv nyei waac. 21Meih mbuo oix yie hnangv haaix nor zoux? Oix yie dorh jienv biaav-bin daaih fai oix yie maaih hnyouv hnamv mienh, suonc zingh suonc eix nyei daaih fai?