9

Gong-Zoh Maaih Leiz Zoux Haaix Nyungc

1Yie maiv zeiz bungx nqoi nyei mienh fai? Yie maiv zeiz zoux ⟨gong-zoh⟩ fai? Yie maiv buatc jiex mbuo nyei Ziouv Yesu fai? Yie tengx Ziouv zoux gong meih mbuo cingx daaih sienx maiv zeiz? 2Maiv gunv mienh maiv laengz yie zoux gong-zoh, meih mbuo ndongc haaix yaac laengz aqv. Weic zuqc meih mbuo caux Ziouv Yesu juangc maengc ziangh, se zoux zorng-zengx bun cing yie za'gengh zoux gong-zoh.
3Se gorngv mienh zaah naaic yie, yie hnangv naaiv nor dau ninh mbuo. 4Zoux gong-zoh, yie maiv zeiz maaih leiz duqv nyanc duqv hopv fai? 5Yie maiv zeiz maaih leiz longc sienx Yesu nyei mienh zoux auv, yaac hnangv wuov deix gong-zoh caux Ziouv nyei youz mbuo caux Bide dorh auv gan jienv mingh fai? 6Kungx maaih Mbaa^naa^mbatc caux yie oix zuqc zoux gong douc maengc hnangv fai? 7Maaih haaix dauh zoux baeng oix zuqc cuotv ganh nyei bienh fuix? Maaih haaix dauh zoux huingx zuangx a'ngunc biouv yaac maiv duqv ninh ganh nyei biouv nyanc? Maaih haaix dauh yungz ba'gi yungh yaac maiv duqv hopv ninh ganh nyei yungh nyorx?
8Yie hnangv naaiv gorngv se maiv zeiz kungx ei baamh mienh nyei za'eix. ⟨Leiz-Latc⟩ yaac fih hnangv nyei gorngv maiv zeiz? 9Mose nyei Leiz fiev jienv gorngv,
  “Ngongh linc mbiauh nyei ziangh hoc
   maiv dungx dou ngongh nyei nzuih baengx.”
Hnangv naaic, Tin-Hungh kungx nzauh ngongh fai?
10Tin-Hungh gorngv naaiv deix waac, ninh maiv zeiz weic mbuo gorngv fai? Zeiz nyei. Naaiv se fiev jienv weic tengx mbuo. Laih lingh nyei mienh caux mborqv mbiauh nyei mienh maaih lamh hnamv oix duqv ninh mbuo zoux nyei buonc. 11Yie mbuo zunh kuv fienx hnangv zuangx Singx Lingh nyei nyim yiem meih mbuo nyei hnyouv nor. Wuov nyungc, yie mbuo yiem meih mbuo naaic siou yie mbuo qiemx longc nyei ga'naaiv, meih mbuo funx camv haic fai? 12Se gorngv ganh deix mienh maaih leiz heuc meih mbuo juang ninh mbuo, yie mbuo maiv zeiz gauh maaih leiz heuc meih mbuo juang yie mbuo fai?
 Mv baac naaiv nyungc leiz yie mbuo maiv longc jiex yietc nzunc. Daaux nzuonx yie mbuo siouc nyungc-nyungc kouv weic maiv bun haaix nyungc laanh Giduc nyei kuv fienx.
13Meih mbuo maiv hiuv duqv fai? Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux gong nyei mienh duqv wuov norm biauv nyei nyanc hopv. Yiem ziec-dorngh longc saeng-kuv ziec bun Tin-Hungh wuov deix sai mienh yaac duqv buonc wuov deix orv. 14Fih hnangv nyei, Ziouv yaac paaiv da'faanh zunh kuv fienx nyei mienh oix zuqc kaux kuv fienx yungz maengc.
15Mv baac naaiv deix leiz yie maiv gaengh longc jiex yietc nzunc. Ih zanc yie fiev naaiv deix waac yaac maiv zeiz oix tov haaix nyungc longc. Yie daic gauh longx weic zuqc maiv oix haaix dauh zorqv yie bungx nyei waac-maux tiuv benx henh waac. 16Yie zunh kuv fienx mv baac naaiv maiv zeiz bun yie maaih gorn-baengx bungx waac-maux. Yie feix-nyungc zungv oix zuqc zunh kuv fienx. Se gorngv maiv zunh nor, yie zungv oix zuqc kouv aqv. 17Se gorngv yie ganh liepc hnyouv zunh kuv fienx, yie ziouc funx duqv gong-zinh. Mv baac se gorngv maiv zeiz yie ganh liepc hnyouv zoux, se Tin-Hungh paaiv yie zoux, 18yie ziouc duqv haaix nyungc fin-kouv? Dongh naaiv aqv. Yie zunh kuv fienx yaac maiv zuqc heuc mienh cuotv fin-kouv. Weic zunh kuv fienx maaih leiz duqv haaix nyungc yie yaac maiv tengx mienh tov.
19Yie maiv zoux haaix dauh nyei nouh gauv. Mv baac yie nyunc zoux zuangx mienh nyei nouh, weic duqv mienh camv daaih sienx Yesu. 20Yie caux Yiutai Mienh yiem, yie ziouc zoux hnangv Yiutai Mienh, weic duqv Yiutai Mienh sienx. Maiv gunv yie maiv zeiz yiem leiz-latc ga'ndiev, yie caux yiem leiz-latc ga'ndiev nyei mienh yiem. Yie zoux hnangv ninh mbuo zoux, weic duqv yiem leiz-latc ga'ndiev nyei mienh sienx. 21Fih hnangv nyei, yie caux maiv longc Yiutai Mienh nyei leiz-latc wuov deix Janx yiem, yie ziouc yiem hnangv wuov deix Janx yiem nor, weic duqv Janx sienx Yesu. Yie maiv zeiz gorngv yie maiv ei Tin-Hungh nyei leiz-latc zoux, mv baac yie yiem Giduc nyei leiz-latc ga'ndiev. 22Yie caux sienx maiv henv nyei mienh yiem, yie ziouc zoux hnangv sienx maiv henv nyei mienh, weic tengx ninh mbuo sienx gauh henv. Yie zoux puix nyungc-nyungc mienh yaac longc nyungc-nyungc za'eix weic bun deix wuov deix mienh duqv njoux.
23Yie hnangv naaiv nor zoux nyei yietc zungv se weic kuv fienx, yie cingx daaih duqv buonc kuv fienx nyei fuqv. 24Meih mbuo hiuv nyei, saaix tiux nyei mienh yietc zungv tiux mv baac maaih nduqc dauh hnangv duqv zingh nyeic. Hnangv naaic, oix zuqc njiec qaqv tiux taux duqv zingh nyeic. 25Ndouv saaix nyei mienh dauh dauh oix zuqc gunv ganh, hoqc ganh nyei sin henv, weic duqv norm ⟨ningv.⟩ Ningv yaac haih waaic nyei. Mv baac yie mbuo zoux weic duqv yietc liuz maiv haih waaic nyei ningv. 26Weic naaiv yie tiux mingh maiv zeiz hnangv maiv maaih dingc ziangx nyei dorngx. Yie hnangv mborqv jaax, mv baac maiv zeiz hnangv mienh la'guaih longc buoz-juonh mborqv nziaaux. 27Yie hoqc yie ganh nyei sin henv, bun ganh haih gunv duqv hingh ganh. Nzauh heix heuc mienh saaix tiux, nqa'haav yie ganh zuqc nqemh.