1

1Kuv yog Paulus uas yog Yexus Khetos tus timthawj. Vajtswv tus uas yog peb tus Cawmseej thiab Yexus Khetos tus uas peb cia siab rau tsa kuv ua ib tug timthawj. 2Timautes, kuv sau tsab ntawv no tuaj rau koj. Kuv hlub koj ib yam li koj yog kuv tus tub, rau qhov koj thiab kuv wb ntseeg ib yam nkaus.
 Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau koj, hlub koj thiab pab kom koj tau zoo nyob kaj siab lug.

Ceevfaj Tej Lus Qhia Tsis Tseeb

3Kuv xav kom koj nyob twjywm hauv lub nroog Efexus. Kuv twb xub ntuas koj li ntawd thaum kuv yuav mus rau pem lub xeev Makedaunias. Kuv xav kom koj nyob twjywm hauv, rau qhov muaj qee leej txivneej uas nyob hauv lub nroog Efexus qhia tej zaj uas tsis tseeb; yog li ntawd, koj yuav tsum txwv tsis txhob pub lawv qhia. 4Koj yuav tsum kom lawv muab tej dabneeg thiab lawv cov yawgkoob tej npe uas sau cia rau hauv ntawv uas lawv hais tsis paub tas ntawd tso tseg, rau qhov tej ntawd yuav ua rau sawvdaws muaj lus sib cav sib ceg xwb, pab tsis tau kom sawvdaws ua haum Vajtswv siab. Tsuas yog peb ntseeg Yexus xwb peb thiaj ua tau haum Vajtswv siab. 5Kuv hais li no twb yog kuv xav kom nej txawj sib hlub, muaj lub siab dawb siab zoo, muaj lub siab ncaj ncees thiab ntseeg Vajtswv tiag tiag. 6Muaj qee leej tsis totaub tej uas kuv hais no, lawv thiaj yuam kev mus hais tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis lawm. 7Lawv xav ua xibhwb qhia Vajtswv txoj kevcai, tiamsis tej zaj uas lawv muaj siab tawv qhia ntawd lawv tsis totaub, tsis hais tej lus uas lawv hais thiab tej ntsiab lus los lawv yeej tsis paub.
8Peb paub hais tias Vajtswv txoj kevcai yeej zoo, tiamsis yuav tsum yog peb paub coj raws li thiaj zoo. 9Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias tej kevcai tsis yog rhawv los qhia cov neeg ncaj ncees, tiamsis yog rhawv los rau cov neeg ua txhaum kevcai, cov neeg tsis mloog lus, cov neeg tsis hwm Vajtswv, cov neeg txhaum, cov neeg tua niam tua txiv, cov neeg tua neeg, 10cov neeg uas nyiam ua kev nkauj kev nraug, cov neeg uas txivneej deev txivneej, cov neeg nyiag neeg, cov neeg hais lus dag thiab ua timkhawv tsis tseeb lossis ua txhua yam tsis raws li Vajtswv Txojlus qhia. 11Txojlus ntawd muaj nyob hauv Txojmoo Zoo uas Vajtswv tus uas muaj hwjchim tau muab rau kuv qhia.

Paulus Ua Vajtswv Tsaug

12Kuv ua peb tus Tswv Yexus Khetos tsaug, rau qhov nws pub rau kuv muaj sia muaj zog ua haujlwm. Kuv ua nws tsaug, rau qhov nws suav hais tias tsimnyog kuv ua nws tes haujlwm, nws thiaj tsa kuv ua. 13Txawm yog yav tas los kuv thuam nws, kuv tsimtxom nws thiab kuv ua saib tsis taus nws los Vajtswv tseem hlub kuv, rau qhov thaum ntawd kuv tsis tau ntseeg thiab tsis paub, kuv thiaj ua li ntawd rau nws. 14Peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov ntau kawg rau kuv, thiab pab kom kuv muab siab rau ntseeg thiab hlub lwm tus. Tej ntawd yog tej uas Vajtswv pub rau txhua tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia. 15Qhov uas sawvdaws hais tias Yexus Khetos los hauv ntiajteb no yog nws los pab cov neeg uas muaj txim kom lawv dim lawv lub txim. Qhov no yog qhov uas tseemceeb, tsimnyog sawvdaws cia siab thiab txais yuav. Kuv yog tus muaj txim loj dua cov neeg uas muaj txim huv tibsi, 16tiamsis Vajtswv tseem hlub kuv. Qhov uas Vajtswv hlub kuv li ntawd, twb yog Vajtswv qhia rau sawvdaws paub hais tias txawm yog kuv muaj txim loj dua sawvdaws los Yexus Khetos tseem ua siab ntev rau kuv thiab. Yexus Khetos ua li ntawd yog nws ua yamntxwv qhia rau cov neeg uas yav tom ntej yuav los ntseeg nws thiab yuav tau txojsia ntev mus ibtxhis kom lawv paub hais tias Yexus tseem ua siab ntev rau lawv ib yam li Yexus ua rau kuv lawm.
17Sawvdaws yuav tsum hwm Vajtswv thiab ua rau nws tau koob meej mus ibtxhis li. Nws yog tus Vajntxwv uas muaj tshwjchim loj dua ntais. Nws muaj sia nyob mus ibtxhis tsis txawj tuag. Nws tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv, thiab peb qhovmuag tsis pom nws! Amees.
18Kuv tus tub Timautes, tej lus uas kuv qhia koj no yog raws li tej lus uas yav tas los cov neeg uas paub tej uas yuav muaj los yav tom ntej no twb hais txog koj lawm. Koj yuav tsum muab tej lus ntawd los ua ntaj ua riam, koj thiaj yuav tawmtsam yeej yeebncuab. 19Koj yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab muaj lub siab ncaj siab ncees. Muaj qee leej tsis ua raws li lawv lub siab qhia, lawv thiaj tso Vajtswv tseg lawm. 20Cov neeg ntawd ib tug yog Himena-us thiab ib tug yog Alexades. Kuv twb muab nkawd tso rau dab Ntxwgnyoog lawm. Kuv ua li ntawd kom nkawd tsis txhob thuam Vajtswv.