1

1Povlauj, uas yog Yexus Khetos tus tubtxib raws li Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej thiab Yexus Khetos uas yog peb lub chaw vam, 2hais mus rau Timaute uas yog kuv tus tseem tub hauv txojkev ntseeg. Thov txojkev hlub, txojkev khuvleej thiab txojkev siab tus ntawm leej Txiv Vajtswv thiab ntawm Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv nrog nraim koj.

Ceev faj tej lus cuav

3Kuv thov koj nyob hauv lub moos Efexau, ib yam li kuv twb hais rau koj rau thaum kuv mus rau lub xeev Makhedaunia, kom thiaj li txwv qee leej kom tsis txhob qhia tej uas txawv peb qhia, 4thiab tsis txhob kub siab rau tej dab neeg thiab tej zaj uas hais txog poj koob yawm txwv tsis paub tag. Tej no ua rau muaj kev sib cam ntau dua li qhov uas ua Vajtswv tes haujlwm hauv txojkev ntseeg. 5Tiamsis qhov uas kuv nkaw lus li no yog xav kom lawv muaj kev sib hlub uas los ntawm lub siab dawb paug thiab lub siab uas paub qhov zoo thiab ntawm txojkev ntseeg tuaj nruab siab los. 6Qee leej tso tej uas hais no tseg tig mus hais tej zaj uas tsis muaj qabhau. 7Lawv xav ua xibhwb qhia txoj kevcai los lawv twb tsis nkag siab tej uas lawv hais lossis tej uas lawv ruaj siab qhia.
8Peb paub tias txoj kevcai ntawd zoo, tsuav yog siv raug cai. 9Peb paub tias txoj kevcai tsis yog rhawv rau cov uas ncaj ncees tiamsis rhawv rau cov uas tsis coj raws li kevcai thiab tawv ncauj, cov uas tsis yuav Vajtswv thiab cov uas muaj txim, cov uas tsis hwm Vajtswv thiab tuam mom Vajtswv, cov uas tua niam tua txiv, cov uas tua neeg, 10cov uas ua nkauj ua nraug, cov txivneej deev txivneej, cov uas ua tub sab nyiag neeg, cov uas txawj dag, cov uas ua cuav timkhawv thiab dua lwm yam uas tawm tsam tej lus tseeb 11uas raws li nyob hauv txoj xov zoo tsim txiaj uas hais txog Vajtswv uas tsim nyog qhuas, yog txoj xov zoo uas muab cob rau kuv lawm.

Povlauj ua Vajtswv tsaug

12Kuv ua tsaug Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv, nws yog tus uas pub zog rau kuv, vim nws suav tias tso siab tau rau kuv thiaj tsa kuv ua nws tes haujlwm. 13Txawm yog yav tag los kuv yog neeg tuam mom thiab tsim txom thiab ua limhiam los kuv tseem tau txais kev khuvleej vim thaum ntawd kuv tsis paub, kuv tsis ntseeg, kuv thiaj ua li ntawd. 14Tiamsis peb tus Tswv txoj koob hmoov muaj nplua mias rau kuv nrog txojkev ntseeg thiab txojkev sib hlub uas muaj hauv Yexus Khetos ua ke. 15Tej lus no tso siab tau thiab tsim nyog lees yuav kawg, yog qhov uas Yexus Khetos los rau hauv lub ntiajteb cawm cov neeg muaj txim kom dim. Hauv cov neeg muaj txim ntawd kuv yog tus thawj. 16Tiamsis vim li no kuv thiaj tau txais kev khuvleej kom Yexus Khetos thiaj ua txojkev siab ntev thev tshwm rau kuv uas yog tus thawj ua txhaum thiaj ua yam ntxwv rau cov uas yuav ntseeg nws thiab txais txojsia ib txhis tsis kawg. 17Tus vajntxwv uas kav mus ib txhis thiab tsis txawj tuag thiab tsis muaj leejtwg pom, nws yog tib tug Vajtswv. Thov kom nws muaj koob meej thiab hwjchim ci ntsa iab mus ib txhis tsis kawg. Amee.
18Kuv tus tub Timaute, tej lus nkaw no kuv muab cob rau koj, raws li tus xibhwb cev lus hais pom tom hauv ntej hais txog koj. Tej lus ntawd yuav pab kom koj txawj ua rog zoo, 19thiab tuav rawv txojkev ntseeg thiab lub siab uas paub qhov zoo ruaj. Tej no qee leej muab tso tseg lawm ua rau lawv txojkev ntseeg qaug. 20Hauv cov neeg ntawd muaj Himene‑a thiab Alexadaw, uas kuv twb muab cob rau Xatas lawm kom ob tug thiaj kawm paub qhov uas tsis txhob tuam mom Vajtswv.