24

Kiểm tra dân số

1Chúa Hằng Hữu lại giận dân Y-sơ-ra-ên, và giục Đa-vít kiểm tra dân số để nghịch với họ. 2Vua bảo Giô-áp, tổng tư lệnh quân đội: "Ông đi kiểm tra dân số các đại tộc Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba và cho ta biết tổng số." 3Nhưng Giô-áp đáp: "Cầu xin Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của bệ hạ cho vua thấy gia tăng dân số gấp trăm lần dân số hiện hữu. Nhưng tại sao bệ hạ muốn làm việc này?" 4Tuy nhiên lệnh vua mạnh hơn ý kiến của Giô-áp và các sĩ quan, nên họ đành từ giã vua đi kiểm tra dân số.
5Họ qua sông Giô-đan, cắm trại phía nam A-rô-e, một thành giữa thung lũng Gát rồi từ đấy đi Gia-xe. 6Kế đó, họ đi Ga-la-át, miền Ta-tim Hốt-si, Đan, vòng đến Si-đôn, 7đồn Ty-rơ, các thành của người Hê-vít và người Ca-na-an. Xuống miền Nam đến Giu-đa, tận Bê-e-sê-ba. 8Sau chín tháng hai mươi ngày, họ hoàn tất công tác và trở về Giê-ru-sa-lem. 9Giô-áp dâng bản phúc trình lên vua, theo đấy Y-sơ-ra-ên có 800.000 người trong tuổi quân dịch, còn Giu-đa có 500.000.
10Kiểm tra dân số xong, Đa-vít bị lương tâm cắn rứt, và thưa với Chúa: "Lạy Chúa Hằng Hữu! Con đã phạm một trọng tội; xin Chúa tha tội cho con, vì con thật điên rồ!" 11Sáng hôm sau, vào lúc Đa-vít thức giấc, Chúa bảo tiên tri Gát là người thường liên lạc với Đa-vít, 12,13đến gặp bệ hạ và nói: "Chúa cho vua chọn một trong ba điều: Hoặc bảy năm đói kém trong nước, hoặc ba tháng bị quân thù rượt đuổi, hoặc ba ngày bệnh dịch hoành hành trong lãnh thổ. Xin bệ hạ cân nhắc và quyết định để tôi thưa lại với Chúa, Đấng đã sai tôi." 14Đa-vít đáp: "Ta buồn khổ quá! Nhưng, thà rơi vào tay Chúa còn hơn vào tay người ta, bởi Ngài rộng lòng thương xót."
15Vậy, Chúa cho bệnh dịch hoành hành trong khắp nước Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba. Bắt đầu từ sáng hôm ấy cho đến hết thời gian ấn định, có đến 70.000 người chết. 16Khi thiên sứ ra tay hủy diệt Giê-ru-sa-lem, Chúa đổi ý về tai họa này, nên ra lệnh cho thiên sứ chấm dứt cuộc hủy diệt. Lúc ấy thiên sứ đang ở ngang sân đạp lúa của A-rau-na người Giê-bu. 17Khi Đa-vít thấy thiên sứ giết hại nhân dân, ông kêu xin Chúa: "Con mới chính là người có tội, còn đàn cừu này có làm gì nên tội đâu? Xin Chúa ra tay hành hạ con và gia đình cha con."
18Ngay hôm ấy, tiên tri Gát đến, tâu với Đa-vít: "Bệ hạ xây ngay cho Chúa một bàn thờ tại sân đạp lúa A-rau-na, người Giê-bu." 19Theo lời Gát, Đa-vít thi hành lệnh Chúa. 20Khi A-rau-na thấy vua và các tôi tớ vua đi tới, vội ra đón, phủ phục sát đất, 21hỏi: "Bệ hạ đến có việc gì? " Đa-vít đáp: "Để mua sân đạp lúa của ông và xây trên ấy một bàn thờ cho Chúa; mong rằng tai họa sẽ chấm dứt, không hành hại nhân dân nữa."
22A-rau-na thưa: "Xin vua cứ tự nhiên xử dụng vật gì để tế, tùy ý. Đây sẵn có bò để dâng lễ thiêu, cũng có xe chở lúa và ách bò dùng làm củi. 23Tôi xin dâng cho bệ hạ tất cả." Ông tiếp: "Chỉ cầu xin Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của bệ hạ nhậm lời bệ hạ." 24Đa-vít đáp lời A-rau-na: "Không. Ta muốn mua của ông, chứ không muốn dùng vật không mất tiền dâng cho Chúa làm lễ thiêu như thế." Vậy Đa-vít trả năm mươi lạng bạc để mua sân đạp lúa và mấy con bò, 25rồi xây tại đấy một bàn thờ cho Chúa, dâng lễ thiêu và lễ thù ân cho Ngài. Chúa nhậm lời cầu nguyện và bệnh dịch không hoành hành nữa.