1

Xalaumoo thov Vajtswv pub tswvyim

(1Vntx. 3:4-15)

1Davi tus tub Xalaumoo tau kav nws lub tebchaws nyob ruaj, thiab Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv tau nrog nraim nws thiab tsa nws ua loj kawg nkaus. 2Xalaumoo hais rau cov Yixayee sawvdaws thiab cov thawj rog kav ib txhiab leej kav ib puas leej thiab cov tu plaub thiab Yixayee cov thawj sawvdaws, thiab cov thawj hauv txhua cum. 3Xalaumoo thiab ib tsoom pejxeem uas nrog nws nyob nce mus rau lub chaw siab uas pe Vajtswv hauv lub moos Kinpe‑oo, rau qhov Vajtswv lub tsev ntaub sib ntsib uas Yawmsaub tus qhev Mauxe tau ua hauv tebchaws moj sab qhua nyob qhov ntawd. 4Davi tau coj Vajtswv lub phij xab ntawm Kile‑a Ye‑ali los txog lub chaw uas Davi tau npaj cia lawm, rau qhov nws tau tsa ib lub tsev ntaub rau lub phij xab ntawd rau hauv Yeluxalees. 5Tsis tag li ntawd lub thaj tooj liab xyeem uas Npexalee uas yog Uli tus tub thiab yog Hawj tus xeeb ntxwv tau ua ntawd kuj nyob ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub hauv lub moos Kinpe‑oo. Mas Xalaumoo thiab cov pejxeem nrhiav Yawmsaub qhov ntawd. 6Xalaumoo mus rau ntawm lub thaj tooj liab rau ntawm Yawmsaub xubntiag uas nyob ntawm lub tsev ntaub sib ntsib thiab tua ib txhiab tus tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau saum lub thaj ntawd.
7Hmo ntawd Vajtswv tshwm rau Xalaumoo pom thiab hais rau nws tias, “Koj xav kom kuv pub dabtsi rau koj, cia li thov.” 8Mas Xalaumoo hais rau Vajtswv tias, “Koj ua koj txojkev hlub ruaj khov uas loj kawg tshwm rau kuv txiv Davi uas yog koj tus qhev, thiab koj tau tsa kuv ua vajntxwv nyob nws chaw. 9Au Vajtswv Yawmsaub, thov cia tej lus uas koj cog tseg rau kuv txiv Davi tiav rau nimno, rau qhov koj twb tsa kuv ua vajntxwv kav ib haiv neeg uas coob npaum li cov hmoov av hauv ntiajteb. 10Thov pub tswvyim plab plaws thiab kev txawj ntse rau kuv, kuv thiaj coj tau haiv neeg no, rau qhov leejtwg yuav kav tau koj haiv neeg uas coob heev no?” 11Vajtswv teb Xalaumoo tias, “Vim koj lub siab xav tau tej ntawd, thiab koj tsis tau thov nyiaj txiag qhov txhia chaw, meej nthawb lossis thov kom cov uas ntxub koj txojsia tu thiab tsis tau thov kom koj muaj txojsia nyob ntev, tiamsis koj tau thov tswvyim plab plaws thiab kev txawj ntse rau koj kom txawj kav kuv haiv neeg uas kuv tau tsa koj ua vajntxwv kav lawv, 12mas kuv thiaj pub lajlim tswvyim plab plaws thiab kev txawj ntse rau koj. Kuv tseem yuav pub nyiaj txiag, qhov txhia chaw thiab meej nthawb ntau rau koj. Tej vajntxwv uas nyob ua koj ntej yeej tsis tau muaj li thiab cov uas nyob ua koj qab yuav tsis muaj npaum li koj.” 13Xalaumoo thiaj tawm ntawm lub tsev ntaub sib ntsib ntawm lub chaw siab pe Vajtswv hauv Kinpe‑oo mus rau Yeluxalees. Mas nws ua vajntxwv kav Yixayee.

Xalaumoo nplua nuj

(1Vntx. 10:26-29)

14Xalaumoo sau tau tej tsheb nees ua rog thiab cov tub rog caij nees. Nws muaj tsheb nees ua rog ib txhiab plaub puas lub thiab muaj cov tub rog uas caij nees ib vam ob txhiab leej uas nws kom ib txhia nyob rau hauv tej moos uas nws npaj rau tej tsheb nees ua rog thiab ib txhia nrog vajntxwv nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 15Vajntxwv ua rau nyiaj thiab kub muaj ntau rau hauv lub nroog Yeluxalees yam li pob zeb, thiab ua rau ntoo ciab muaj ntau yam nkaus li tej ntoo txiv cev hauv tej pov roob Sefela. 16Xalaumoo yuav nees hauv Iyi tebchaws thiab hauv Khu‑e tebchaws los, mas vajntxwv cov tub luam txais yuav hauv Khu‑e tebchaws raws li tus nqe. 17Ib lub tsheb nees ua rog hauv Iyi tebchaws mas lawv yuav rau pua sekhee nyiaj, ib tug nees mas lawv yuav ib puas tsib caug sekhee. Mas lawv xa tej no mus muag rau cov Hithai tej vajntxwv sawvdaws thiab cov Alas tej vajntxwv.