1

Sa-Iô-môn dâng sinh tế

1Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, được vững vàng trên ngai vàng, vì Thượng Đế ở với vua và cho vua hùng mạnh. 2,3Vua triệu tập các cấp chỉ huy quân đội, các thẩm phán, các nhà lãnh đạo nhân dân và các trưởng tộc tại Ga-ba-ôn. Vua đưa mọi người lên đồi, đến Đền tạm của Thượng Đế mà Mai-sen, tôi tớ Chúa đã dựng trong sa mạc. 4Vua Đa-vít đã dời Rương giao ước của Thượng Đế từ Ki-ri-át Giê-a-rim về Giê-ru-sa-lem, đặt trong chiếc lều vua đã dựng.) 5Trước Đền tạm có bàn thờ đồng mà Bết-sa-lên, con U-ri, cháu Hu-rơ đã làm. Sa-lô-môn và cả đại hội đều đến đó. 6Sa-lô-môn đến bàn thờ đồng tại Đền tạm, dâng 1.000 lễ thiêu cho Thượng Đế. 7Đêm ấy, Thượng Đế hiện đến với Sa-lô-môn và phán: "Con muốn xin điều gì, Ta cũng cho con." 8Sa-lô-môn thưa: "Chúa đã tỏ lòng thương xót bao la đối với Đa-vít, cha con, và nay, Ngài đặt con lên ngôi vua. 9Thưa Chúa, xin hoàn thành lời hứa với Đa-vít, cha con, vì Ngài đã lập con làm vua dân tộc đông như cát biển này. 10Xin Chúa ban cho con khôn ngoan tri thức để cai trị nhân dân, vì ai đủ khả năng chăn dắt dân tộc đông đảo của Chúa?"
11Thượng Đế đáp: "Vì ước nguyện của con không phải là xin giàu sang, của cải, vinh dự, sống lâu hay sinh mạng kẻ thù, nhưng xin khôn ngoan và tri thức để cai trị nhân dân Ta, 12vậy Ta ban cho con khôn ngoan và tri thức như con cầu xin, cũng cho con giàu sang của cải, vinh dự, đến nỗi trước con chẳng có vua nào bằng, và sau này cũng không ai dám sánh với con."
13Sa-lô-môn từ Đền tạm, trên đồi Ga-ba-ôn, trở về Giê-ru-sa-lem, cai trị dân Y-sơ-ra-ên. 14Vua lập đoàn kỵ binh, gồm 1.400 xe ngựa và 12.000 kỵ binh đóng tại các thành để bảo vệ, và tại Giê-ru-sa-lem, gần bên vua. 15Trong đời Sa-lô-môn, vàng bạc tại Giê-ru-sa-lem nhiều như đá cuội, và gỗ bá hương rẻ như gỗ sung! 16Vua gửi các nhà buôn sang Ai-cập mua từng đàn ngựa theo giá sỉ. 17Xe ngựa từ Ai-cập đem về Giê-ru-sa-lem bán- 800 đồng một chiếc, và ngựa 200 đồng một con. Vua dân Hê-tít và vua Sy-ri mua lại ngựa, xe Ai-cập qua lối đó.