1

Vajntxwv Xalumoos Thov Tswvyim

(1 Vajntxwv 3.1-15)

1Xalumoos uas yog Vajntxwv Daviv tus tub tswj lub tebchaws Yixalayees nyob ruaj khov, thiab tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv tau foom koob hmoov rau nws muaj hwjchim loj heev.
2Vajntxwv Xalumoos hais rau cov thawj tubrog, tsis hais tus uas saib ib txhiab leej, tus uas saib ib puas leej, tagnrho cov nomtswv, tagnrho cov thawjcoj ntawm tej tsevneeg thiab tagnrho cov pejxeem, 3kom lawv nrog nws mus rau ntawm qhov chaw pehawm tug TSWV uas nyob hauv Nkinpe-oos. Lawv mus rau hauv Nkinpe-oos rau qhov tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib uas tus TSWV tus tub txib Mauxes ua nram tiaj suabpuam nyob rau hauv. ( 4Tiamsis Vajntxwv Daviv twb coj tus TSWV lub Phijxab nram Kili-as Ye-alees los tso rau hauv nroog Yeluxalees, qhov chaw uas nws npaj tseg lawm.) 5Lawv muab lub thaj tooj uas Ulis tus tub Npexalees uas yog Hules tus xeebntxwv ua tso rau ntawm hauv ntej tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib uas nyob hauv lub nroog Nkinpe-oos. Vajntxwv Xalumoos thiab cov pejxeem mus pehawm tus TSWV qhov ntawd. 6Vajntxwv pehawm tus TSWV thiab tua tsiaj hlawv fij rau saum lub thaj tooj ntawm hauv ntej lub Tsevntaub. Nws tua ib txhiab tus tsiaj hlawv rau saum lub thaj ntawd.
7Hmo ntawd Vajtswv los tshwm rua Xalumoos pom thiab hais tias, “Koj xav kom kuv muab dabtsi rau koj?”
8Xalumoos teb hais tias, “Koj ibtxwm qhia koj txojkev hlub uas loj kawg nkaus rau kuv txiv Daviv, thiab nimno koj twb pub kuv tau ua vajntxwv hloov nws chaw lawm. 9Tus TSWV uas yog Vajtswv, koj twb ua tiav raws li tej lus uas koj tau cog tseg rau kuv txiv lawm. Koj tsa kuv ua vajntxwv kav haivneeg uas coob heev suav tsis txheeb no. 10Yog li ntawd, thov koj pub tswvyim thiab kev txawj ntse rau kuv tswjhwm lawv. Yog kuv tsis muaj tswvyim, kuv yuav ua li cas tswjhwm tau koj haivneeg uas coob heev no?”
11Vajtswv teb Xalumoos hais tias, “Koj xaiv tau qhov yog lawm! Koj tsis tau thov kom koj muaj txiag npluanuj, muaj koob muaj meej lossis kom koj cov yeebncuab tuag lossis kom koj muaj txojsia ntev, tiamsis koj thov yuav tswvyim thiab kev txawj ntse kom koj tswjhwm tau kuv haivneeg uas kuv tau tsa koj ua vajntxwv kav ntawd. 12Kuv yuav pub kom koj muaj tswvyim thiab kev txawj ntse. Kuv yuav pub kev muaj txiag npluanuj, thiab kom koj lub koob meej nrov ncha tshaj cov vajntxwv uas nyob ua ntej koj lossis nyob tom qab koj.”

Xalumoos Lub Hwjchim thiab Kev Npluanuj

(1 Vajntxwv 1.26-29)

13Yog li ntawd, Xalumoos thiaj li tawm hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib uas yog qhov chaw pehawm hauv lub nroog Nkinpe-oos rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees, thiab nws nyob hauv tswjhwm cov Yixalayees. 14Xalumoos ua tau ib txhiab plaub puas lub tsheb nees ua rog thiab muaj kaum ob txhiab leej tubrog caij nees. Muaj ibtxhia nws cia nyob rau hauv lub nroog Yeluxalees, thiab dua li cov nws coj mus nyob rau lwm lub nroog lawm. 15Lub sijhawm uas Xalumoos kav tebchaws ntawd, nws saib tej nyiaj thiab tej kub tsuas zoo li tej pobzeb hauv lub nroog Yeluxalees, thiab tej ntoo ciab los zoo li tej ntoo xikamaus uas tuaj ntawm tej taw roob hauv tebchaws Yudas xwb. 16Vajntxwv tseem muaj cov sawvcev txais tej nees uas luag cab hauv tebchaws Muxilis thiab Kilikias, tuaj 17thiab cov tsheb nees yog coj nram tebchaws Iziv tuaj. Lawv xa tej nees thiab tsheb nees ntawd mus muag rau cov Hitis thiab cov Xilias ob tug vajntxwv ib lub twg rau puas daim nyiaj thiab cov nees muag ib tug ib puas tsib caug daim nyiaj.