Klei Hưn Mdah

Klei Čŏk Hia jing sa pŏk hdruôm hră mguôp mâo êma klei duê čih klei čŏk hia kơ ƀuôn Yêrusalem dlưh rai leh hlăm thŭn 586 Êlâo kơ Krist, wăt hŏng klei bi rai kjham leh anăn klei phung Yuđa jing mnă. Wăt tơdah klei ênguôt hnĭng kơŭ kyăm bi êdah lu hlăm hdruôm hră anei, ƀiădah ăt mâo mơh klei mtă bi juh brei knang kơ Khua Yang leh anăn mâo klei čang hmăng kơ anăp. Jih klei duê anei phung Yuđa yua hlăm mông kkuh mpŭ kơ Aê Diê hlăm hruê kăm ƀơ̆ng huă grăp thŭn leh anăn hlăm knăm bi hdơr klei bi rai anei.

Jar

Klei ƀuôn Yêrusalem ênguôt hnĭng (1:1-22)
Klei bi kmhal ƀuôn Yêrusalem (2:1-22)
Klei bi kmhal leh anăn klei čang hmăng (3:1-66)
Ƀuôn Yêrusalem jing ênguôl (4:1-22)
Klei wah lač akâo klei pap (5:1-22)