1

Klei Y-Êsêkiêl Bi Ƀuh kơ Klei Guh Kơang Aê Diê

1 Hlăm thŭn tal tlâo pluh, ti mlan pă, hruê êma hlăm mlan anăn, êjai kâo dôk mbĭt hŏng phung mnă arăng suôt leh mơ̆ng čar ti hang êa krông Kêbar, phung adiê pŏk mdah, leh anăn kâo mâo klei bi ƀuh kơ Aê Diê. 2 Ti hruê tal êma hlăm mlan anăn (jing thŭn tal êma klei arăng suôt Mtao Jêhôyakin mơ̆ng čar), 3Yêhôwa blŭ kơ khua ngă yang Y-Êsêkiêl anak êkei Y-Busi hlăm čar Kaldê ti hang êa krông Kêbar; leh anăn tinăn kngan Yêhôwa dôk ti ñu.
4Êjai kâo dlăng, nĕ anei mâo sa angĭn êbŭ hriê mơ̆ng dưr, mâo sa knam prŏng, mâo klei mngač jŭm dar ñu, mâo pui trơ̆ng nanao mơ̆ng knam, ti krah pui anăn mâo msĕ si kông ktlă mngač. 5 Hlăm knam mâo rup msĕ si pă drei mnơ̆ng hdĭp. Msĕ snei rup asei mlei diñu: diñu mâo rup asei mlei mnuih, 6ƀiădah grăp mnơ̆ng hdĭp mâo pă ƀô̆ mta leh anăn pă pŏk siap. 7Jơ̆ng diñu kpă, leh anăn plă jơ̆ng diñu msĕ si plă jơ̆ng êđai êmô, leh anăn jơ̆ng diñu ktlă mngač msĕ si kông arăng mgoh leh. 8Ti gŭ siap ti pă ƀĭt djiêu diñu mâo kngan mnuih. Pă drei mnơ̆ng hdĭp anăn mâo ƀô̆ mta leh anăn siap, leh anăn 9siap diñu bi sô̆ mbĭt; grăp drei diñu nao kpă phă anăp, êjai diñu nao amâo wir điâo hnuă ôh. 10 Bi kơ ƀô̆ mta diñu, grăp drei mâo ƀô̆ mta mnuih ti anăp, leh anăn mâo ƀô̆ mta êmông gu ti djiêu hnuă, mâo ƀô̆ mta êmô tĭng điâo, leh anăn jih pă drei mâo ƀô̆ mta tlang. 11Msĕ snăn ƀô̆ mta diñu. Siap diñu mblang phă dlông; grăp drei mâo dua pŏk siap, grăp siap bi sô̆ hŏng siap sa drei mkăn; bi dua pŏk siap mkăn guôm asei mlei diñu. 12Grăp drei nao kpă phă anăp; ti anôk mngăt myang nao, diñu nao, amâo wir điâo hnuă ôh. 13 Ti krah mnơ̆ng hdĭp anăn mâo mnơ̆ng msĕ si anghar pui, msĕ si pui kƀong hiu êrô ti plah wah mnơ̆ng hdĭp anăn; leh anăn pui jing mngač, leh anăn mơ̆ng pui anăn kbiă kmlă. 14Pă drei mnơ̆ng hdĭp nao pral tinei tinăn msĕ si kmlă.
15 Êjai kâo dlăng kơ mnơ̆ng hdĭp, kâo ƀuh sa boh pông ti lăn ti djiêu mnơ̆ng hdĭp, sa boh pông kơ grăp drei mnơ̆ng hdĭp. 16Bi kơ pông anăn, dlăng msĕ si boh tâo yuôm krisôlit; leh anăn jih pă boh pông anăn jing msĕ, arăng ngă diñu msĕ si sa boh pông dôk ti lam sa boh pông mkăn. 17Êjai dar, diñu nao pă bĭt êlan mdê mdê bi anăp, amâo wir điâo hnuă ôh. 18 Pă boh pông anăn mâo kwang dlông dlăng huĭ snăk; pă kwang anăn bŏ hŏng ală jŭm dar. 19Tơdah pă mnơ̆ng hdĭp nao, pă boh pông anăn nao ti djiêu diñu; leh anăn tơdah pă drei mnơ̆ng hdĭp đĭ mơ̆ng lăn, pă boh pông anăn đĭ msĕ mơh. 20Ti anôk mngăt myang nao, diñu nao mơh, leh anăn pă boh pông đĭ nao mbĭt hŏng diñu; kyuadah mngăt myang pă drei mnơ̆ng hdĭp anăn dôk hlăm pông. 21Tơdah pă mnơ̆ng hdĭp nao, pă boh pông nao; tơdah pă drei mnơ̆ng hdĭp dôk, pă boh pông dôk; leh anăn tơdah pă mnơ̆ng hdĭp đĭ, pă boh pông đĭ mbĭt hŏng diñu mơh; kyuadah mngăt myang pă drei mnơ̆ng hdĭp anăn dôk hlăm pông.
22 Ti dlông boh kŏ pă drei mnơ̆ng hdĭp mâo msĕ si čhiăm guôm, kmlăi msĕ si boh tâo pliêr dlăng huĭ snăk, mblang leh ti dlông boh kŏ diñu. 23Ti gŭ čhiăm guôm, siap diñu mblang kpă, sa pŏk siap sô̆ hŏng siap mkăn; leh anăn grăp drei mnơ̆ng hdĭp mâo dua pŏk siap guôm asei mlei pô. 24 Tơdah diñu nao, kâo hmư̆ ênai siap diñu msĕ si ênai lu êa, msĕ si asăp Pô Mâo Jih Klei Myang, ênai hao hao msĕ si asăp phung kahan lu; tơdah diñu dôk hĕ, diñu mdlưh hĕ siap diñu. 25Mâo asăp kbiă hriê mơ̆ng ti dlông čhiăm guôm boh kŏ diñu, êjai diñu dôk hĕ, diñu mdlưh siap diñu.
26 Ti dlông čhiăm guôm nah dlông boh kŏ diñu mâo msĕ si sa boh jhưng mtao, ngă hŏng boh tâo yuôm saphir; leh anăn pô dôk gŭ ti jhưng mtao dlăng msĕ si rup sa čô mnuih. 27 Mơ̆ng kơiêng kơ dlông kâo ƀuh msĕ si kông mgoh leh, msĕ si mâo pui dôk jŭm dar; leh anăn mơ̆ng kơiêng kơ gŭ kâo ƀuh msĕ si pui, leh anăn mâo klei mngač jŭm dar ñu. 28Msĕ si kêñ krô ti knam êjai hruê mâo êa hjan, msĕ snăn mơh mâo klei mngač jŭm dar ñu. Msĕ snăn yơh kâo ƀuh klei bi êdah klei guh kơang Yêhôwa. Tơdah kâo ƀuh klei anăn, kâo buôn kŭp ƀô̆ ti lăn, leh anăn kâo hmư̆ asăp sa čô dôk blŭ.