1

1 Kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô khua ƀĭng kna Krist Yêsu, tui si klei Aê Diê čiăng,
 Čih mơĭt kơ phung doh jăk dôk ti Êphêsô, phung sĭt suôr hlăm Krist Yêsu.
2Brei diih mâo klei pap leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama drei leh anăn Khua Yang Yêsu Krist.

Klei Jăk Jĭn Myang Hlăm Yêsu Krist

3Bi mni kơ Aê Diê, Ama Khua Yang drei Yêsu Krist, Pô brei leh kơ drei hlăm Krist djăp mta klei jăk jĭn myang ti jih anôk hlăm adiê. 4Ñu ruah leh drei hlăm Krist êlâo kơ klei hrih lăn ala, čiăng kơ drei jing doh jăk leh anăn amâo mâo klei ƀuah ôh ti anăp Ñu. 5Kyua klei Ñu khăp, Ñu čuăn leh kơ drei mơ̆ng êlâo, brei jing phung anak Ñu hlăm Yêsu Krist, tui si klei mơak leh anăn čiăng jăk, 6Ñu čiăng kơ drei bi mni kơ klei pap guh kơang Ñu, Ñu brei leh kơ drei êbeh dlai hlăm Anak Ñu khăp êdimima. 7 Hlăm Pô anăn drei mâo klei bi tui hŏng êrah gơ̆, klei pap brei kơ klei soh drei, tui si klei mdrŏng klei Ñu pap, 8Ñu tuh leh êbeh dlai kơ drei hlăm jih klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng. 9Aê Diê brei drei thâo leh klei yuôm hgăm hlăm klei Ñu čiăng, tui si klei Ñu mơak čuăn leh êlâo hlăm Krist, 10čiăng bi truh hlăm ênuk Ñu bi kčah leh bi mguôp mbĭt jih jang mnơ̆ng kơ sa čô khua, jing Krist, mnơ̆ng hlăm adiê wăt mnơ̆ng hlăm lăn ala.
11Hlăm Krist, drei jing pô dưn ngăn tui si klei čuăn mơ̆ng Pô ngă jih jang mnơ̆ng tui si hdră Ñu čiăng, 12phung hmei čang hmăng leh êlâo hlăm Krist, Aê Diê čuăn ruah leh brei dôk hdĭp pioh bi mni kơ klei guh kơang Ñu. 13Hlăm Krist diih msĕ mơh, tơdah hmư̆ leh klei blŭ klei sĭt nik, jing klei mrâo mrang jăk kơ klei bi mtlaih diih, đăo leh kơ Ñu, leh anăn Aê Diê kđăm leh diih hŏng Yang Mngăt Jăk Ñu ƀuăn leh. 14Yang Mngăt Jăk anăn jing mnơ̆ng ƀuăn rơ̆ng kơ klei drei dưn ngăn, tơl drei mă tŭ ngăn dưn anăn, pioh bi mni kơ klei guh kơang Ñu.

Klei Y-Pôl Wah Lač

15Kyuanăn leh kâo hmư̆ kơ klei diih đăo kơ Khua Yang Yêsu Krist, leh anăn kơ klei diih khăp kơ jih jang phung doh jăk, 16kâo amâo mdei ôh bi mni kơ Aê Diê kyua diih, hdơr kơ diih êjai kâo wah lač. 17Kâo akâo kơ Aê Diê Khua Yang drei Yêsu Krist, Ama klei guh kơang, srăng brei kơ diih Mngăt Myang klei thâo mĭn leh anăn klei bi êdah, čiăng thâo kral Ñu, 18čiăng kơ ală ai tiê diih jing mngač, snăn kơh diih dưi thâo ya jing klei čang hmăng diih mâo kyua klei Ñu iêu diih leh, ya jing klei mdrŏng klei dưn ngăn guh kơang Ñu hlăm phung doh jăk, 19leh anăn ya klei dưi prŏng amâo dưi mkă ôh hlăm drei phung đăo, tui si bruă klei myang prŏng Ñu. 20 Aê Diê mă bruă leh hlăm Krist tơdah Ñu bi hdĭp gơ̆ leh mơ̆ng phung djiê leh anăn brei gơ̆ dôk gŭ tĭng hnuă Ñu ti jih anôk hlăm adiê, 21ti dlông hĭn kơ jih jang phung khua kiă kriê, phung mâo klei dưi, phung mâo klei myang, phung khua prŏng, leh anăn ti dlông hĭn jih jang anăn arăng dưi hưn, amâo djŏ knŏng ênuk anei ôh, ƀiădah msĕ mơh wăt hlăm ênuk srăng truh. 22 Ñu dưm leh jih jang mnơ̆ng ti gŭ jơ̆ng Krist leh anăn brei gơ̆ jing akŏ kơ jih jang mnơ̆ng kơ Phung Sang Aê Diê. 23Phung Sang Aê Diê anăn jing asei mlei Krist, čiăng lač klei bŏ ênŭm gơ̆, Pô bi bŏ ênŭm jih hlăm jih jang.