1

1 Kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô khua ƀĭng kna Krist Yêsu tui si klei Aê Diê čiăng, leh anăn Y-Timôthê adei drei,
 Čih mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôrantô, mbĭt hŏng jih jang phung doh jăk dôk tar ƀar čar Akai.
2Brei diih mâo klei pap leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama drei leh anăn Khua Yang Yêsu Krist.

Y-Pôl Bi Mni kơ Aê Diê

3Mpŭ mni kơ Aê Diê leh anăn Ama Khua Yang drei Yêsu Krist, Ama kơ klei thâo pap leh anăn Aê Diê kơ jih klei bi juh, 4Pô bi juh hmei hlăm jih jang klei knap mñai hmei, čiăng kơ hmei dưi bi juh phung dôk hlăm klei knap mñai, hŏng klei bi juh Aê Diê bi juh leh hmei pô. 5Kyuadah msĕ si hmei mâo lu kdrêč hlăm klei knap mñai Krist, msĕ snăn mơh hlăm Krist hmei mâo lu kdrêč klei bi juh. 6Tơdah hmei mâo klei knap mñai, klei anăn pioh bi juh leh anăn bi mtlaih diih. Tơdah hmei mâo klei bi juh, klei anăn pioh bi juh diih. Klei bi juh anăn bi truh hlăm diih klei gĭr êjai tŭ klei knap mñai msĕ si hmei tŭ leh. 7Klei hmei čang hmăng kơ diih amâo mgei ôh; kyuadah hmei thâo êjai diih tŭ klei knap mñai mbĭt hŏng hmei, diih srăng mâo msĕ mơh klei bi juh mbĭt hŏng hmei.
8 Ơ phung ayŏng adei, hmei čiăng kơ diih thâo kơ klei knap mñai truh leh kơ hmei hlăm čar Asi. Kyuadah hmei mâo klei ktrŏ snăk êgao hĭn kơ hmei dưi tŭ, tơl hmei êdu ai amâo mĭn dưi lŏ dôk hdĭp ôh. 9Hmei mĭn hmei mă tŭ leh klei phat kđi brei djiê; ƀiădah klei anăn čiăng kơ hmei knang amâo djŏ kơ hmei pô ôh, ƀiădah kơ Aê Diê, Pô bi kbiă lŏ hdĭp phung djiê. 10Ñu bi mtlaih hmei leh mơ̆ng klei jŭ jhat dưi bi mdjiê, leh anăn Ñu srăng lŏ bi mtlaih hmei; leh anăn hmei čang hmăng kơ Ñu srăng lŏ bi mtlaih hmei nanao, 11êjai diih đru hmei msĕ mơh hŏng klei wah lač. Snăn lu mnuih srăng bi mni kơ Aê Diê kyua hmei kơ klei jăk jĭn Aê Diê brei kơ hmei kyua lu mnuih wah lač.

Klei Y-Pôl Bi Mlih Hdră Ñu

12Hmei bi mni kơ hmei pô kyua klei anei: ai tiê kpă hmei hưn kơ klei hmei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hlăm lăn ala, leh anăn lu hĭn ti anăp diih, hŏng klei kpă ênuah leh anăn klei sĭt suôr Aê Diê brei, amâo djŏ hŏng klei thâo mĭn kđeh ôh, ƀiădah hŏng klei Aê Diê pap. 13Kyuadah hmei čih kơ diih knŏng klei diih dưi dlăng leh anăn thâo săng. Kâo čang hmăng diih srăng thâo săng jih, 14msĕ si diih thâo săng leh sa kdrêč, jing klei diih dưi bi mni kơ diih pô kyua hmei, msĕ si hmei dưi bi mni kơ hmei pô kyua diih ti Hruê Khua Yang Yêsu.
15Kyuadah kâo thâo sĭt klei anăn, kâo čiăng nao kơ diih êlâo, snăn diih dưi mâo klei jăk jĭn dua bliư̆ lu hĭn. 16 Kâo čiăng čhưn hŏng diih êjai kâo nao kơ čar Masêdôn, leh anăn mơ̆ng čar Masêdôn lŏ wĭt kơ diih, leh anăn brei diih đru klei kâo hiu nao kơ čar Yuđa. 17Kâo kĭ kơ̆ mơ̆ tơdah kâo čiăng ngă snăn? Kâo mkra hdră msĕ si sa čô mnuih lăn ala mơ̆, kăp lač sa bliư̆ Ơ leh anăn Ơ ơh? 18Sĭt nik msĕ si Aê Diê jing sĭt suôr, klei hmei blŭ kơ diih leh amâo jing Ơ leh anăn Ơ ơh. 19 Kyuadah Anak Aê Diê, Yêsu Krist, klei Y-Silwan, Y-Timôthê, leh anăn kâo mtô leh ti krah diih amâo jing ôh Ơ leh anăn Ơ ơh, ƀiădah hlăm Ñu jing Ơ nanao. 20Kyuadah jih jang klei Aê Diê ƀuăn jing Ơ hlăm Krist. Kyuanăn drei lač Amen hlăm Krist, čiăng bi guh kơang kơ Aê Diê. 21Aê Diê yơh jing Pô bi kjăp hmei mbĭt hŏng diih hlăm Krist, leh anăn trôč leh êa ƀâo mngưi kơ hmei. 22Ñu kđăm leh hmei, leh anăn brei leh kơ hmei Yang Mngăt Jăk Ñu dôk hlăm ai tiê hmei jing mnơ̆ng ƀuăn.
23Ƀiădah kâo kwưh kơ Aê Diê jing Pô hưn bi sĭt kơ mngăt kâo, kâo amâo lŏ nao ôh kơ ƀuôn Kôrantô, kyua kâo pap kơ diih. 24Amâo djŏ ôh hmei jing khua kăp gai klei diih đăo; hmei mă bruă mbĭt hŏng diih čiăng kơ diih mâo klei mơak, kyuadah diih dôk kjăp hŏng klei diih đăo.