1

H'Abisak Mă Bruă kơ Y-Đawit

1Mtao Đawit mduôn leh. Wăt tơdah arăng bi hơô ñu hŏng lu čhiăm ao, ñu amâo mâo klei mđao ôh. 2Kyua anăn phung dĭng buăl ñu lač kơ ñu, “Brei arăng duah kơ khua kâo mtao sa čô mniê êra hrông, leh anăn brei gơ̆ mă bruă kơ mtao leh anăn kiă kriê ñu. Brei gơ̆ đih ti đah da ih, čiăng kơ khua kâo mtao dưi mâo klei mđao.” 3Snăn diñu duah sa čô mniê êra siam hlăm tar ƀar čar Israel, leh anăn ƀuh H'Abisak mniê Sunamit, leh anăn atăt ba gơ̆ kơ mtao. 4Mniê êra anăn siam snăk; leh anăn gơ̆ jing pô kiă kriê mtao leh anăn mă bruă kơ ñu, ƀiădah mtao amâo dôk hŏng gơ̆ ôh.

Y-Adônija Plah Jhưng Mtao

5 Y-Adônija anak êkei H'Hagit bi mđĭ ñu pô, lač, “Kâo srăng jing mtao.” Ñu mkra kơ ñu pô lu boh êdeh aseh leh anăn phung đĭ aseh, leh anăn êma pluh čô êran ti anăp ñu. 6Ama ñu amâo tuôm bi ênguôt ñu ôh hŏng klei êmuh, “Si ngă ih ngă snei snăn lĕ?” Ñu jing sa čô êkei msĕ mơh kƀăt snăk. Arăng kkiêng kơ ñu êdei kơ Y-Apsalôm. 7Ñu bi trông čhai hŏng Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia leh anăn hŏng Y-Abiathar khua ngă yang. Digơ̆ tui hlue Y-Adônija leh anăn đru ñu. 8Ƀiădah Y-Sadôk khua ngă yang, Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida, Y-Nathan khua pô hưn êlâo, Y-Simei, Y-Rei, leh anăn phung kahan jhŏng ktang Y-Đawit amâo bi mguôp ôh hŏng Y-Adônija.
9Y-Adônija ngă yang hŏng biăp, êmô, leh anăn êđai êmô êmŏng ti djiêu Boh Tâo Sôhêlet, giăm akŏ êa Ên-Rôgel, leh anăn ñu jak jih jang phung ayŏng adei ñu phung anak êkei mtao, leh anăn jih jang phung khua Yuđa mă bruă kơ mtao. 10Ƀiădah ñu amâo jak ôh Y-Nathan khua pô hưn êlâo, Y-Bênaya, phung kahan jhŏng ktang kăn jak Y-Salômôn adei ñu rei.
11 Hlăk anăn Y-Nathan lač kơ H'Batsêba amĭ Y-Salômôn, “Ih amâo tuôm hmư̆ hĕ kơ Y-Adônija anak êkei H'Hagit jing leh mtao, leh anăn khua drei Y-Đawit amâo thâo ôh klei anăn? 12Snăn ară anei hriê bĕ, brei kâo kčĕ kơ ih, čiăng kơ ih dưi bi mtlaih klei hdĭp ih pô leh anăn klei hdĭp anak êkei ih Y-Salômôn. 13Nao mtam kơ Mtao Đawit leh anăn lač kơ ñu, ‘Ơ khua kâo mtao, amâo djŏ hĕ ih kat asei leh hŏng dĭng buăl mniê ih, lač, “Y-Salômôn anak êkei ih srăng kiă kriê čuê kâo, leh anăn ñu srăng dôk gŭ ti jhưng mtao kâo?” Snăn si ngă Y-Adônija jing hĕ mtao?’ 14Êjai ih ăt dôk blŭ hŏng mtao, kâo msĕ mơh srăng mŭt êdei kơ ih leh anăn bi sĭt klei ih blŭ.”
15Snăn H'Batsêba nao kơ mtao hlăm adŭ ñu (mtao mduôn snăk leh, leh anăn H'Abisak mniê Sunamit dôk mă bruă kơ mtao). 16H'Batsêba buôn leh anăn kkuh kơ mtao, leh anăn mtao lač, “Ya ih čiăng?” 17Gơ̆ lač kơ ñu, “Ơ khua kâo, ih kat asei leh kơ dĭng buăl mniê ih hŏng Yêhôwa Aê Diê ih, lač, ‘Y-Salômôn anak êkei ih srăng kiă kriê čuê kâo, leh anăn ñu srăng dôk gŭ ti jhưng mtao kâo.’ 18Leh anăn ară anei Y-Adônija jing mtao, wăt tơđah ih, Ơ khua kâo mtao, amâo thâo ôh klei anăn. 19Ñu ngă yang leh hŏng êmô, êđai êmô êmŏng, leh anăn biăp lu snăk, leh anăn jak leh jih jang phung anak êkei mtao, Y-Abiathar khua ngă yang, leh anăn Y-Jôap khua kahan; ƀiădah ñu amâo jak ôh Y-Salômôn dĭng buăl ih. 20Leh anăn ară anei, Ơ khua kâo mtao, ală jih jang phung Israel dôk dlăng kơ ih, čiăng kơ ih srăng hưn kơ diñu hlei pô srăng dôk ti jhưng mtao khua kâo mtao čuê ñu. 21Tơdah amâo djŏ snăn ôh, tơdah khua kâo mtao djiê dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, arăng srăng yap kâo leh anăn anak êkei kâo Y-Salômôn jing phung roh.”
22Êjai gơ̆ ăt dôk blŭ hŏng mtao, khua pô hưn êlâo Y-Nathan mŭt, 23leh anăn arăng hưn kơ mtao, “Nĕ anei khua pô hưn êlâo Y-Nathan.” Leh anăn tơdah ñu truh leh ti anăp mtao, ñu buôn kkuh kơ mtao kŭp ƀô̆ ti lăn. 24Y-Nathan lač, “Ơ khua kâo mtao, ih tuôm lač mơ̆ ‘Y-Adônija srăng kiă kriê čuê kâo, leh anăn ñu srăng dôk gŭ ti jhưng mtao kâo’? 25Kyuadah ñu trŭn nao leh hruê anei ngă yang leh hŏng êmô, êđai êmô êmŏng, leh anăn biăp lu snăk, leh anăn jak leh jih jang phung anak êkei mtao, Y-Jôap khua kơ phung kahan, leh anăn khua ngă yang Y-Abiathar; leh anăn nĕ anei, diñu ƀơ̆ng huă leh anăn mnăm ti anăp ñu, leh anăn ur lač, ‘Mtao Adônija lă lar!’ 26Ƀiădah ñu amâo jak ôh kâo dĭng buăl ih, leh anăn khua ngă yang Y-Sadôk, leh anăn Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida, leh anăn dĭng buăl ih Y-Salômôn. 27Djŏ mơ̆ khua kâo mtao mtă leh klei anei, leh anăn amâo hưn ôh kơ phung dĭng buăl ih hlei pô srăng dôk gŭ ti jhưng mtao khua kâo čuê ñu?”

Klei Mjing Y-Salômôn Mtao

28Leh anăn Mtao Đawit lŏ wĭt lač, “Iêu H'Batsêba kơ kâo.” Snăn gơ̆ hriê mŭt ti anăp mtao leh anăn dôk dơ̆ng ti anăp mtao. 29Mtao kat asei lač, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, pô bi tui leh mngăt kâo kbiă mơ̆ng jih jang klei knap kâo, 30tui si kâo kat asei leh kơ ih hŏng Yêhôwa Aê Diê Israel, lač, ‘Y-Salômôn anak êkei ih srăng kiă kriê čuê kâo, leh anăn ñu srăng dôk gŭ ti jhưng mtao kâo hrô kâo;’ msĕ snăn kâo srăng ngă hruê anei.” 31Leh anăn H'Batsêba buôn kŭp ƀô̆ ti lăn, kkuh kơ mtao, leh anăn lač, “Brei khua kâo Mtao Đawit lă lar.”
32Mtao Đawit lač, “Iêu kơ kâo khua ngă yang Y-Sadôk, khua pô hưn êlâo Y-Nathan, leh anăn Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida.” Snăn digơ̆ truh ti anăp mtao. 33Mtao lač kơ digơ̆, “Mă mbĭt hŏng diih phung dĭng buăl khua diih, leh anăn brei Y-Salômôn anak êkei kâo đĭ aseh dliê kâo pô, leh anăn atăt ba ñu kơ ƀuôn Gihôn; 34leh anăn brei khua ngă yang Y-Sadôk leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Nathan trôč êa ƀâo mngưi kơ ñu tinăn brei jing mtao kơ phung Israel. Leh anăn brei diih ayŭ ki leh anăn ur lač, ‘Mtao Salômôn lă lar!’ 35Leh anăn brei diih đĭ hriê tui hlue ñu, leh anăn ñu srăng hriê dôk gŭ ti jhưng mtao kâo; kyuadah ñu srăng jing mtao hrô kâo. Kâo čuăn leh kơ ñu brei jing khua kiă kriê phung Israel leh anăn phung Yuđa.” 36Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida lŏ wĭt lač kơ mtao, “Amen! Akâo kơ Yêhôwa Aê Diê khua kâo mtao lač msĕ snăn. 37Msĕ si Yêhôwa dôk leh mbĭt hŏng khua kâo mtao, snăn mơh brei ñu dôk mbĭt hŏng Y-Salômôn, leh anăn brei jhưng mtao ñu jing prŏng hĭn kơ jhưng mtao khua kâo Mtao Đawit.”
38Snăn khua ngă yang Y-Sadôk, khua pô hưn êlâo Y-Nathan, Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida, leh anăn phung Čhêrêthit leh anăn phung Pêlêthit trŭn nao leh anăn brei Y-Salômôn đĭ aseh dliê Mtao Đawit, leh anăn atăt ba ñu kơ ƀuôn Gihôn. 39Ti anăn khua ngă yang Y-Sadôk mă ki êa ƀâo mngưi mơ̆ng sang čhiăm leh anăn trôč ti Y-Salômôn. Leh anăn diñu ayŭ ki, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ur lač, “Mtao Salômôn lă lar!” 40Jih jang phung ƀuôn sang đĭ nao tui hlue ñu, ayŭ đĭng buôt leh anăn hơ̆k mơak snăk tơl lăn ala mgei hŏng ênai diñu.
41Y-Adônija leh anăn jih jang phung ñu jak dôk mbĭt hŏng ñu hmư̆ klei anăn êjai digơ̆ bi ruê̆ klei huă mnăm anăn. Tơdah Y-Jôap hmư̆ ênai ki, ñu lač, “Ya ênai kâo hmư̆ anăn hlăm ƀuôn?” 42Êjai ñu ăt dôk blŭ, nĕ anei Y-Jônathan anak êkei khua ngă yang Y-Abiathar truh; leh anăn Y-Adônija lač, “Mŭt bĕ, kyuadah ih jing sa čô mnuih năng leh anăn ba klei mrâo mrang jăk.” 43Y-Jônathan lŏ wĭt lač kơ Y-Adônija, “Hơăi, kyuadah khua drei Mtao Đawit mjing leh Y-Salômôn mtao; 44leh anăn mtao tiŏ nao leh mbĭt hŏng gơ̆ khua ngă yang Y-Sadôk, khua pô hưn êlâo Y-Nathan, Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida, leh anăn phung Čhêrêthit leh anăn phung Pêlêthit; leh anăn diñu brei gơ̆ đĭ aseh dliê mtao. 45Khua ngă yang Y-Sadôk leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Nathan trôč leh êa ƀâo mngưi ti gơ̆ brei jing mtao ti ƀuôn Gihôn; leh anăn mơ̆ng anăn diñu đĭ nao hŏng klei hơ̆k mơak tơl ƀuôn mâo ênai hao hao. Anăn yơh jing ênai diih hmư̆ leh. 46Y-Salômôn dôk gŭ leh ti jhưng mtao. 47Êbeh kơ anăn phung dĭng buăl mtao hriê čiăng hơêč hmưi kơ khua drei Mtao Đawit, lač, ‘Akâo kơ Aê Diê ih mjing anăn Y-Salômôn hing ang hĭn kơ anăn ih, leh anăn mjing jhưng mtao ñu prŏng hĭn kơ jhưng mtao ih.’ Leh anăn mtao pô buôn ti dlông jhưng pĭt ñu. 48Leh anăn mtao lač msĕ mơh, ‘Mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel, pô brei sa čô anak êkei kâo dôk gŭ ti jhưng mtao kâo hruê anei, ală kâo pô ƀuh klei anăn.’ ”
49Leh anăn jih jang phung Y-Adônija jak ktư̆ yơ̆ng leh anăn kgŭ, leh anăn grăp čô wĭt mdê mdê. 50Y-Adônija huĭ kơ Y-Salômôn. Ñu kgŭ đuĕ wĭt leh anăn djă ti ki knưl. 51Arăng hưn kơ Y-Salômôn, “Nĕ anei Y-Adônija huĭ kơ mtao Salômôn, kyuadah nĕ anei ñu djă leh ti ki knưl, lač, ‘Brei Mtao Salômôn kat asei kơ kâo êlâo hĭn kơ ñu amâo srăng bi mdjiê ôh dĭng buăl ñu hŏng đao gưm.’ ” 52Leh anăn Y-Salômôn lač, “Tơđah ñu bi êdah ñu pô sa čô mnuih ênuah, amâo mâo sa aruăt ƀŭk ñu srăng luh ti lăn ôh; ƀiădah tơdah arăng ƀuh klei ƀai hlăm ñu, ñu srăng djiê.” 53Snăn Mtao Salômôn tiŏ nao mnuih leh anăn atăt ba ñu trŭn mơ̆ng knưl. Ñu hriê leh anăn kkuh kơ Mtao Salômôn; leh anăn Y-Salômôn lač kơ ñu, “Wĭt bĕ kơ sang ih.”