1

Klei Blŭ Hdĭp

1 Kâo čih djŏ kơ Klei Blŭ klei hdĭp, klei anăn mâo mơ̆ng mphŭn dơ̆ng, klei anăn hmei hmư̆ leh, klei anăn ală hmei ƀuh leh, klei anăn hmei dlăng leh, leh anăn kngan hmei ruêh leh. 2 Klei hdĭp anăn bi êdah leh, leh anăn hmei ƀuh leh klei hdĭp anăn, leh anăn hưn bi sĭt kơ ñu, leh anăn hưn kơ diih klei hdĭp hlŏng lar anăn dôk leh mbĭt hŏng Ama, leh anăn arăng bi êdah leh kơ hmei. 3Klei hmei ƀuh leh anăn hmư̆ leh, hmei hưn kơ diih msĕ mơh, čiăng kơ diih dưi mâo klei bi mguôp mbĭt hŏng hmei. Leh anăn drei mâo klei bi mguôp anăn hŏng Ama leh anăn hŏng Anak Ñu Yêsu Krist. 4Leh anăn hmei čih klei anei čiăng kơ klei mơak drei dưi jing klă.

Aê Diê Jing Klei Mngač

5Snei klei mtô hmei hmư̆ leh mơ̆ng Ñu leh anăn hưn kơ diih, Aê Diê jing klei mngač leh anăn hlăm Ñu amâo mâo klei mmăt ôh hơăi. 6Tơdah drei lač drei mâo klei bi mguôp hŏng Ñu êjai drei êbat hlăm klei mmăt, drei luar yơh leh anăn amâo ngă tui si klei sĭt nik ôh. 7Ƀiădah tơdah drei êbat hlăm klei mngač msĕ si Ñu dôk hlăm klei mngač, drei mâo klei bi mguôp hdơ̆ng drei, leh anăn êrah Yêsu Anak Ñu bi doh hĕ drei mơ̆ng jih jang klei soh.
8Tơdah drei lač drei amâo mâo klei soh ôh, drei mplư drei pô yơh, leh anăn klei sĭt nik amâo dôk hlăm drei ôh. 9Tơdah drei hưn klei soh drei, Ñu jing sĭt suôr leh anăn kpă, srăng pap brei klei soh drei leh anăn bi doh hĕ drei mơ̆ng jih jang klei wê. 10Tơdah drei lač drei amâo tuôm ngă soh ôh, drei mjing Ñu luar, leh anăn klei Ñu blŭ amâo dôk hlăm drei ôh.