3

Nau Tâm Rklaih Bơh Năk Ŭnh Katang

1Hđăch Y-Nebukatnetsar ƀư du mlâm rup mah, jong prao jât hăt jêh ri dĭ prao hăt. Păng rdâk rup nây ta neh lâng Dura tâm n'gor bri Babilôn. 2Hđăch Y-Nebukatnetsar kuăl tâm rƀŭn phung kôranh nkual, phung kôranh nchră, phung kôranh toyh, phung kôranh jrung uănh, phung kôranh chiă ngih drăp, phung kôranh phat dôih, phung kôranh chih sămƀŭt, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh tâm n'gor bri văch gay nhhơr rup hđăch Y-Nebukatnetsar rdâk jêh.
3Pô ri phung kôranh nkual, phung kôranh nchră, phung kôranh toyh, phung kôranh jrung, phung kôranh chiă uănh rgih drăp, phung kôranh phat dôih, phung kôranh chih sămƀŭt jêh ri lĕ rngôch phung kôranh tâm n'gor bri tâm rƀŭn gay ma nhhơr rup hđăch Y-Nebukatnetsar rdâk jêh. Khân păng dâk ta năp rup Y-Nebukatnetsar rdâk jêh. 4Du huê n'hat na hđăch mbơh huy: "Ơ lĕ rngôch phung ƀon lan, phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri phung ngơi nau êng êng, aơ nau ntăm ma khân may: 5Tơ lah khân may tăng bâr nŭng, bâr dĭng, bâr gong rêng, dĭng vưt, rlet jêh ri ăp ntil nau mprơ, ăn khân may păn chŭn muh măt jêh ri mbah yơk ma rup mah hđăch Y-Nebukatnetsar rdâk jêh. 6Mbu nâm mâu păn kŭp măt jêh ri mbah yơk, bu mra mƀăr păng ro tâm năk ŭnh." 7Pô ri tơ lah lĕ rngôch tăng bâr nŭng, bâr dĭng, bâr gong rêng, dĭng uh, bâr dĭng vưt, bâr rlet, jêh ri ăp ntil nau mprơ lĕ rngôch phung ƀon lan, phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri phung bunuyh ngơi nau êng êng, păn chŭn măt jêh ri mbah yơk ma rup mah hđăch Y-Nebukatnetsar rdâk jêh.
8Dôl nây ƀaƀă geh phung Kaldê văch ŭch phong phung Yuda, 9khân păng lah ma Hđăch Y-Nebukatnetsar, Ơ hđăch, ăn may gŭ rêh n'ho ro! 10Ơ hđăch, may nơm ntăm jêh tơ lah mbu nâm tăng bâr uh nŭng, bâr dĭng, bâr gong rêng, dĭng vưt, rlet, 11jêh ri ăp ntil nau mprơ mra păn chŭn măt jêh ri mbah yơk bu mra klôp păng tâm ŭnh năk. 12Geh ƀă phung Yuda may ăn chiă uănh kan n'gor bri Babilôn, Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô, Ơ hđăch phung aơ yơh mâu chrê ôh ma may; khân păng mâu yơk ma phung brah may ôh, mâu lĕ yơk mbah ma rup mah may rdâk jêh.
13Jêh ri Y-Nebukatnetsar ma nau khek ngăn ntăm bu nhŭp Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô. Jêh ri bu njŭn khân păng tât ta năp hđăch. 14Y-Nebukatnetsar lah ma khân păng: "Ơ Y-Sadrak, Y-Mêsăk jêh ri Y-Abetnêgô, ngăn lĕ khân may mâu yơk ma brah gâp, mâu lĕ yơk mbah ma rup mah gâp rdâk jêh? 15Aƀaơ tơ lah khân may tăng bâr nŭng, bâr dĭng, bâr gong rêng, bâr dĭng, bâr dĭng vưt, rlet jêh ri ăp ntil nau mprơ jêh ri păn chŭn măt jêh ri mbah yơk ma rup gâp ƀư jêh, mra jêng ueh. Ƀiălah tơ lah khân may mâu mbah yơk ôh, bu mra klŭp khân may tâm ŭnh năk ro; jêh ri mbu brah dơi tâm rklaih khân may bơh ti gâp?"
16Y-Sadrak, Y-Mêsăk jêh ri Y-Abetnêgô plơ̆ lah ma hđăch: "Ơ Y-Nebukatnetsar, mâu khlay ôh hên plơ̆ lah ma may nau aơ. 17Tơ lah pô nây ơ hđăch, Brah Ndu nơm hên pah kan nây dơi tâm rklaih hên bơh ŭnh năk, jêh ri păng mra tâm rklaih hên bơh ti may. 18Ƀiălah tơ lah mâu geh pô nây ôh, Ơ hđăch, ăn may gĭt hên mâu mra yơk ma phung brah may ôh, mâu lĕ hên yơk mbah ma rup mah may rdâk jêh."
19Jêh ri Y-Nebukatnetsar bêng ma nau khek, rgâl muh măt păng ma Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô. Păng đă bu khôm ŭnh tâm năk pơh tơ̆ katang lơn tĭng nâm bu vay ƀư. 20Păng ntăm ma ƀaƀă phung kahan katang ăn chăp Y-Sadrak, Y-Mêsăk jêh ri Y-Abetnêgô, jêh ri klŭp khân păng tâm ŭnh. 21Bu chăp phung bu klâu nây ma ao, kho, môk jêh ri bok êng khân păng, jêh ri klŭp khân păng ta nklang ŭnh năk. 22Yor nau hđăch ntăm ndal ngăn jêh ri ŭnh năk duh ngăn, mpiăt ŭnh sa nkhĭt phung klŭp Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô. 23Bi pe nuyh aơ Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô, khân păng prah chăp jêh ta nklang ŭnh năk.
24Dôl nây hđăch Y-Nebukatnetsar hih rdâl. Păng dâk ro ngơi ma phung kôranh tâm nchră: "Mâu tăp hĕ he klŭp jêh ta nklang ŭnh năk pe nuyh chăp jêh?" Khân păng sĭt ta hđăch "Ngăn yơh, Ơ hđăch". 25Hđăch plơ̆ lah: "Uănh hom, gâp saơ puăn nuyh klaih jêh, hăn ta nklang ŭnh, mâu geh sôt ôh; jêh ri muh măt nơm tal puăn nây jêng nâm bu du huê kon bu klâu phung brah". 26Jêh ri Y-Nebukatnetsar hăn êp pĭt ŭnh năk, lah: "Ơ Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô, phung n'hat na Brah Ndu Nơm Kalơ Lơn, luh văch hom!" Jêh ri Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô luh tă ta nklang ŭnh. 27Phung kôranh nkual, phung kôranh tâm tang, phung kôranh toyh jêh ri phung kôranh tâm nchră ma hđăch tâm rƀŭn jêh, saơ ŭnh mâu dơi ƀư ma săk jăn phung pe nuyh nây ôh, mbrai chhŏk (sŏk) ta bôk khân păng jêh ri bok ao khân păng ŭnh mâu sa ôh, mâu lĕ sat ƀâu nklang ŭnh tâm khân păng.
28Y-Nebukatnetsar lah: "Mŏt ton ma Brah Ndu Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô nơm njuăl tông mpăr ueh păng tâm rklaih jêh phung n'hat na rnơm ma păng phung tâm rgâl jêh nau hđăch ntăm, jêh ri sân săk jăn khân păng gay mâu mbah yơk ma brah êng ôh kanŏng êng Brah Ndu khân păng nơm. 29Pô ri gâp ăn nau ntăm aơ; tơ lah mbu phung ƀon lan, phung ndŭl mpôl bunuyh jêh ri phung ngơi êng êng ngơi mhĭk ma Brah Ndu Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô, bu mra choh săk jăn khân păng, jêh ri ƀư rai ngih khân păng, yorlah mâu geh brah êng êng ôh dơi tâm rklaih tâm ban pô aơ." 30Jêh ri hđăch n'hao lơn Y-Sadrak, Y-Mêsăk, jêh ri Y-Abetnêgô tâm n'gor bri Babilôn.