3

Klei Bi Mtlaih Mơ̆ng Kpur Pui Hlơr

1Mtao Nebukatnetsar ngă sa boh rup tuh hŏng mah, boh dlông năm pluh heh leh anăn boh găn năm heh. Ñu mdơ̆ng rup anăn ti lăn dap Dura hlăm čar Ƀaƀilôn. 2Mtao Nebukatnetsar iêu bi kƀĭn phung khua krĭng, phung khua bi ala, phung khua prŏng, phung khua kčĕ, phung khua kiă sang ngăn, phung khua phat kđi, phung khua čih hră, leh anăn jih jang phung khua hlăm čar hriê čiăng myơr rup mtao Nebukatnetsar mdơ̆ng leh. 3Snăn phung khua krĭng, phung khua bi ala, phung khua prŏng, phung khua kčĕ, phung khua kiă sang ngăn, phung khua phat kđi, phung khua čih hră, leh anăn jih jang phung khua hlăm čar bi kƀĭn hriê kơ knăm bi leh rup tuh mtao Nebukatnetsar mdơ̆ng leh. Diñu dôk dơ̆ng ti anăp rup Y-Nebukatnetsar mdơ̆ng leh. 4Sa čô dĭng buăl mtao hưn kraih, “Ơ jih jang phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung blŭ klei mdê mdê, nĕ anei klei mtă kơ diih: 5Tơdah diih hmư̆ asăp ki, asăp đĭng, asăp brô̆, đĭng buôt, đĭng kliă, leh anăn djăp mta klei mmuñ, brei diih buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ kơ rup tuh hŏng mah mtao Nebukatnetsar mdơ̆ng leh. 6Hlei pô amâo buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ, arăng srăng hwiê ñu mtam hlăm kpur pui.” 7Snăn tơdah jih jang mnuih hmư̆ asăp ki, asăp đĭng, asăp brô̆, đĭng ayŭ, asăp buôt, asăp đĭng kliă, leh anăn djăp mta klei mmuñ, jih jang phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung mnuih blŭ klei mdê mdê buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ kơ rup tuh hŏng mah mtao Nebukatnetsar mdơ̆ng leh.
8Hlăk anăn mâo đa đa phung Kaldê hriê čiăng kčŭt kơ phung Yuđa. 9Diñu lač kơ mtao Nebukatnetsar, “Ơ mtao, brei ih dôk hdĭp hlŏng lar! 10Ơ mtao, ih pô mtă leh tơdah hlei pô hmư̆ asăp ki ayŭ, asăp đĭng, asăp brô̆, đĭng buôt, đĭng kliă, leh anăn djăp mta klei mmuñ srăng buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ kơ rup tuh hŏng mah. 11Leh anăn hlei pô amâo buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ arăng srăng hwiê ñu hlăm kpur pui. 12Mâo đa phung Yuđa ih brei kiă kriê bruă čar Ƀaƀilôn, Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô. Ơ mtao, phung anei yơh amâo uêñ kơ ih ôh; diñu amâo mpŭ kơ phung yang ih ôh, kăn kkuh mpŭ rei kơ rup mah ih mdơ̆ng leh.”
13Leh anăn Y-Nebukatnetsar hŏng klei ngêñ snăk mtă arăng mă Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô. Leh anăn arăng atăt ba diñu truh ti anăp mtao. 14Y-Nebukatnetsar lač kơ diñu, “Ơ Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô, sĭt mơ̆ diih amâo mpŭ ôh kơ yang kâo, kăn kkuh mpŭ rei kơ rup tuh hŏng mah kâo mdơ̆ng leh? 15Ară anei tơdah diih hmư̆ asăp ki ayŭ, asăp đĭng, asăp brô̆, đĭng ayŭ, đĭng buôt, đĭng kliă, leh anăn djăp mta klei mmuñ leh anăn buôn kŭp ƀô̆ leh anăn kkuh mpŭ kơ rup tuh kâo ngă leh, srăng jing jăk. Ƀiădah tơdah diih amâo kkuh mpŭ ôh, arăng srăng hwiê diih ti krah kpur pui mtam; leh anăn hlei yang dưi bi mtlaih diih mơ̆ng kngan kâo?”
16Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô lŏ wĭt lač kơ mtao, “Ơ Y-Nebukatnetsar, amâo yuôm ôh hmei lŏ wĭt lač čiăng mgang hmei pô djŏ kơ klei anei. 17Tơdah ih hwiê hmei hlăm kpur pui Ơ mtao, Aê Diê pô hmei mă bruă anăn dưi bi mtlaih hmei mơ̆ng kpur pui, leh anăn ñu yơh srăng bi mtlaih hmei mơ̆ng kngan ih. 18Ƀiădah tơdah ñu amâo bi mtlaih hmei dưn, Ơ mtao, brei ih thâo hmei amâo srăng mpŭ kơ phung yang ih ôh, kăn kkuh mpŭ rei kơ rup tuh hŏng mah ih mdơ̆ng leh.”
19Leh anăn Y-Nebukatnetsar bŏ hŏng klei ngêñ, bi mlih ƀô̆ mta ñu hŏng Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô. Ñu mtă brei arăng bi hlơr pui hlăm kpur kjuh bliư̆ ktang hĭn tui si arăng khăng ngă. 20Ñu mtă kơ đa đa phung kahan ktang brei čăp Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô, leh anăn hwiê diñu hlăm kpur pui. 21Arăng čăp phung êkei anăn hŏng ao, čhum, đuôn, leh anăn čhiăm mkăn diñu, leh anăn hwiê diñu ti krah kpur pui. 22Kyua klei mtao mtă jêč snăk leh anăn kpur pui hlơr êdi, êlah pui bi mdjiê phung mnuih hwiê Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô. 23Bi tlâo čô anei Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô, diñu êbuh čăp leh ti krah kpur pui.
24Hlăk anăn mtao Nebukatnetsar bi kngăr. Ñu kgŭ mtam blŭ kơ phung khua bi kčĕ, “Amâo djŏ hĕ drei hwiê leh ti krah pui tlâo čô čăp leh?” Diñu lŏ wĭt lač kơ mtao, “Sĭt yơh, Ơ mtao.” 25Mtao lŏ wĭt lač, “Dlăng bĕ, kâo ƀuh pă čô mnuih tlaih leh, êbat ti krah pui, amâo mâo êka ôh; leh anăn ƀô̆ mta pô tal pă anăn jing msĕ si sa čô anak êkei phung yang.” 26Leh anăn Y-Nebukatnetsar nao giăm mbah kpur pui, lač, “Ơ Y-Sadrak, Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô, phung dĭng buăl Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn, kbiă hriê bĕ!” Snăn Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô kbiă mơ̆ng ti krah pui. 27Phung khua krĭng, phung khua bi ala, phung khua prŏng, leh anăn phung khua bi kčĕ kơ mtao bi kƀĭn leh, ƀuh pui amâo dưi ngă kơ asei mlei phung tlâo čô anăn ôh, aruăt ƀŭk ti boh kŏ diñu leh anăn čhiăm ao diñu pui amâo ƀơ̆ng ôh, kăn mâo mnâo pui ti diñu rei. 28Y-Nebukatnetsar lač, “Mpŭ mni kơ Aê Diê Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô, pô tiŏ nao dĭng buăl jăk ñu bi mtlaih leh phung dĭng buăl knang kơ ñu, phung bi mlih leh klei mtao mtă, leh anăn săn asei mlei digơ̆ čiăng amâo kkuh mpŭ kơ yang mkăn ôh knŏng hjăn Aê Diê digơ̆ pô. 29Snăn kâo brei klei mtă anei: tơdah hlei phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung blŭ mdê mdê blŭ jhat kơ Aê Diê Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô, arăng srăng kčoh asei mlei diñu, leh anăn bi rai sang diñu, kyuadah amâo mâo yang mkăn ôh dưi bi mtlaih msĕ snei.” 30Leh anăn mtao lŏ bi mđĭ hĭn Y-Sadrak, Y-Mêsăk, leh anăn Y-Abetnêgô hlăm čar Ƀaƀilôn.