1

1Kuv yog Paulus tus uas Vajtswv tsa ua Yexus Khetos tus timthawj. Kuv sau tsab ntawv no xa tuaj rau nej cov uas ntseeg Vajtswv hauv lub nroog Efexus. Nej yog cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia thiab muab siab rau ntseeg Vajtswv.
2Peb thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej thiab pub kom nej tau nyob kaj siab lug.

Txoj Koob Hmoov uas Vajtswv Pub rau Cov Ntseeg

3Peb cia li ua Vajtswv tus uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos Leej Txiv tsaug! Vim peb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, Vajtswv thiaj li foom ib puas tsav yam koob hmoov saum ntuj ceebtsheej los rau peb. 4Thaum tsis tau tsim ntuj tsim teb, Vajtswv twb xub xaiv peb los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia thiab los ua Vajtswv haivneeg lawm. Vajtswv ua li ntawd, mas peb cov uas Vajtswv niaj hnub tsomkwm thiaj yuav ua tau neeg zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho txhaum tabmeeg Vajtswv li.
 Vim Vajtswv hlub peb,
5Vajtswv thiaj xub xav tseg lawm hais tias Vajtswv yuav txib Yexus Khetos los coj peb mus ua Vajtswv cov menyuam. Qhov ntawd haum Vajtswv siab thiab raws li Vajtswv tau xav tseg lawm. 6Peb cia li qhuas Vajtswv tus uas hlub peb. Vim peb ntseeg Vajtswv, Leej Tub tus uas nws hlub kawg nkaus, mas Vajtswv thiaj pub nws txoj koob hmoov dawb dawb rau peb. 7Vim Yexus Khetos tuag txhiv peb lub txim, Vajtswv thiaj zam txim rau peb. Vajtswv txojkev hlub loj kawg li. 8Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb ntau nplua mias ntawd zoo kawg nkaus li!
 Vajtswv tus uas muaj tswvyim thiab paub ib puas tsav yam,
9tau txib Yexus Khetos los ua kom Vajtswv tes haujlwm tiav raws li Vajtswv twb xub xav tseg lawm. Txij thaum ub los Vajtswv tsis tau qhia tes haujlwm ntawd rau leejtwg paub, tiamsis nimno nws twb qhia rau peb paub lawm. 10Tes haujlwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav ntawd, yog qhov uas Vajtswv yuav coj ib puas tsav yam uas Vajtswv tau tsim los lawm, tsis hais tej uas nyob saum nruab ntug thiab tej uas nyob hauv ntiajteb los nyob ua ke, thiab Vajtswv yuav tsa Yexus Khetos ua ib puas tsav yam ntawd tus thawj. Thaum txog lub sijhawm uas Vajtswv teem cia lawm, Vajtswv yuav ua li ntawd.
11Vajtswv twb xaiv peb cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia los ua Vajtswv haivneeg raws li Vajtswv twb xub xav tseg thaum tsis tau tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb los lawm. Vajtswv ua li ntawd, rau qhov Vajtswv yeej ua ib puas tsav yam raws li Vajtswv pom zoo thiab raws li Vajtswv twb xub xav tseg lawm. 12Yog li ntawd peb cov uas twb xub tso siab rau Yexus Khetos, peb cia li qhuas Vajtswv tus uas muaj tshwjchim.
13Nej cov los kuj ib yam li peb thiab. Thaum nej tau hnov txojmoo zoo uas yog Txojlus tseeb uas cawm tau kom nej dim nej lub txim, nej thiaj ntseeg Yexus Khetos. Vajtswv pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau nej raws li nws tau coglus tseg rau nej lawm. Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ntawd yog lub homthawj uas Vajtswv nias rau nej. Vajtswv ua li ntawd yog qhia rau nej paub hais tias nej yog Vajtswv haivneeg lawm. 14Qhov uas Vajtswv pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau peb ntawd yog ib qho tseemceeb uas qhia rau peb paub hais tias peb yuav tau tej uas Vajtswv tau coglus lawm hais tias, Vajtswv yuav muab pub rau nws haivneeg. Thiab qhia rau peb paub hais tias Vajtswv yuav cia nws cov neeg tau nyob ywjpheej. Peb cia li qhuas Vajtswv tus uas muaj tshwjchim.

Paulus Cov Lus Thov Vajtswv

15Twb yog vim li ntawd, txij thaum kuv hnov hais tias nej muab siab rau ntseeg tus Tswv Yexus thiab hlub Vajtswv haivneeg txhua tus, 16mas kuv niaj hnub ua Vajtswv tsaug tsis tseg tsis tu. Kuv nco ntsoov thov Vajtswv pab nej. 17Kuv thov peb tus Tswv Yexus Khetos tus Vajtswv thiab tus uas yog peb Leej Txiv tus uas muaj hwjchim ci ntsa iab pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau nej. Tus Ntsujplig ntawd yuav pub tswvyim rau nej thiab qhia Vajtswv rau nej kom nej paub Vajtswv heev zuj zus ntxiv. 18Kuv thov Vajtswv qhib nej lub siab kom nej totaub zoo, nej thiaj paub hais tias nej cov uas Vajtswv twb hu los cuag nws lawm, nej cia siab li cas rau Vajtswv. Thiab txoj koob hmoov uas Vajtswv coglus tseg hais tias Vajtswv yuav pub rau Vajtswv haivneeg zoo npaum li cas. 19Thiab paub hais tias, Vajtswv lub hwjchim uas ua haujlwm hauv peb cov ntseeg lub siab loj npaum li cas. 20Lub hwjchim ntawd twb yog lub uas Vajtswv tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab coj Yexus mus nyob ntawm Vajtswv sab xis saum ntuj ceebtsheej. 21Yexus Khetos nyob saum ntuj ceebtsheej kav cov timtswv, kav tej vajntxwv thiab tej nomtswv uas muaj hwjchim kav hauv ntiajteb no tibsi. Yexus Khetos muaj hwjchim loj dua tej nomtswv uas sawvdaws hwm, tsis hais tiam no lossis tiam tom ntej. 22Vajtswv muab ib puas tsav yam huv tibsi rau Yexus Khetos kav, thiab Vajtswv tsa Yexus Khetos ua tus thawj saib cov ntseeg thiab ib puas tsav yam tagnrho. 23Cov ntseeg yog Yexus Khetos lub cev uas muaj txhua yam txhij. Yexus Khetos yog tus uas ua rau ib puas tsav yam uas nyob txhua qhov muaj txhij muaj txhua.