Ê-PHÊ-SÔ

1

1Phao-lô, được Thượng Đế chọn làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu,
Kính gửi anh em tín hữu thánh thiện tại thành phố Ê-phê-sô, là môn đệ trung tín của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
2Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân phúc và bình an cho anh em.

Hạnh phúc trong Chúa

3Chúng tôi ca ngợi Thượng Đế, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta; Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi phúc lành thuộc linh từ trời vì chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế. 4Trước khi sáng tạo trời đất, Thượng Đế đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để thánh hóa chúng ta đến mức toàn hảo trước mặt Ngài. 5Do tình yêu thương, Thượng Đế đã hoạch định chương trình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống đời nhận chúng ta làm con cái Ngài, theo hảo tâm, thiện ý của Ngài. 6Chúng ta nên ca ngợi Thượng Đế về ân phúc Ngài ban cho chúng ta, vì chúng ta thuộc về Con yêu dấu của Ngài.
7Nhờ ân phúc dồi dào đó, chúng ta được cứu chuộc và tha tội do máu Chúa Cứu Thế. 8Thượng Đế khôn ngoan sáng suốt đã ban ân phúc vô cùng dư dật cho chúng ta. 9Ngài tiết lộ cho chúng ta biết chương trình huyền nhiệm mà Ngài đã vui lòng hoạch định từ trước. 10Đến cuối các thời đại, Ngài sẽ thống nhất tất cả vạn vật, dù ở trên trời hay dưới đất, và đặt dưới quyền lãnh đạo của Chúa Cứu Thế.
11Mọi việc đều diễn tiến đúng theo chương trình Thượng Đế đã ấn định. Theo chương trình đó, Ngài đã lựa chọn chúng tôi làm cơ nghiệp Ngài, 12để chúng tôi ca ngợi tôn vinh Ngài vì chúng tôi đã đặt niềm hy vọng trong Chúa Cứu Thế đầu tiên. 13Anh em cũng thế, sau khi nghe lời chân lý — là Phúc âm Cứu rỗi— anh em tin nhận Chúa Cứu Thế, nên được Thượng Đế ban Thánh Linh vào lòng chứng thực anh em là con cái Ngài. 14Thánh Linh hiện diện trong chúng ta bảo đảm rằng Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta mọi điều Ngài hứa; Thánh Linh cũng là một bằng chứng Thượng Đế sẽ hoàn thành sự cứu chuộc, cho chúng ta thừa hưởng cơ nghiệp, để ca ngợi tôn vinh Ngài.

Lời cầu nguyện

15Vì lẽ đó, khi nghe nói về đức tin anh em trong Chúa Cứu Thế và tình yêu thương anh em đối với các tín hữu khắp nơi, 16tôi không ngớt cảm tạ Thượng Đế và cầu thay cho anh em, 17xin Thượng Đế của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Cha vinh quang, ban cho anh em tâm linh khôn ngoan để biết rõ Chúa Cứu Thế qua những điều Ngài tiết lộ. 18Cũng xin Thượng Đế cho tâm trí anh em sáng suốt để hiểu biết hy vọng của người Chúa đã lựa chọn và cơ nghiệp vinh quang phong phú Ngài dành cho con cái Ngài. 19Cầu xin Thượng Đế cho anh em biết được quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đang tác động trong chúng ta, là người tin nhận Ngài. Do quyền năng phi thường ấy 20Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết và hiện nay ngồi bên phải ngai Thượng Đế trên trời. 21Địa vị Chúa Cứu Thế cao cả hơn địa vị mọi vua chúa hay lãnh tụ, mọi chủ tịch hay tổng thống. Uy danh Ngài lừng lẫy hơn tất cả các uy danh trong thế giới hiện tại và tương lai. 22Thượng Đế đã đặt vạn vật dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài làm Thủ lãnh tối cao của Hội thánh.
23Hội thánh là thân thể Ngài. Hội thánh đầy dẫy Chúa Cứu Thế, và Chúa Cứu Thế đầy dẫy khắp vạn vật.