11

Cruang Ien Khễ

1Tŏ́ng toiq puo Davĩt cỡt samoât nỡm aluang khoiq noau tamư chơ. Ma noâng padốh loah chỗi tễ rangứl ki, chơ cỡt abễng acong; lứq ngkíq tê bữn loah cũai cỡt puo tễ tŏ́ng toiq Davĩt.
2Raviei Yiang Sursĩ ễ yỗn cũai ki bữn sarnớm rangoaiq, têq dáng raloaih, cớp khễuq lứq ayông máh cũai proai. Án la cũai dáng sa‑ữi, cớp yám noap Yiang Sursĩ, 3dếh bũi pahỡm trĩh Ncháu. Án tỡ bữn parchĩn parnai puoq puai moat án hữm, tỡ la táq puai ariang santoiq cũai pai. 4Án rasữq cũai cadĩt pĩeiq lứq, cớp án rapai chuai cũai túh cadĩt. Khân án yỗn cũai aléq cóq roap tôt, lứq samoât cũai ki roap tôt; cớp máh cũai loâi cuchĩt. 5Án radững máh proai án tâng ŏ́c tanoang o cớp ŏ́c samoât samơi.
6Ayoŏng cớp cữu lứq ỡt parnơi ien khễ. Cula aruc cớp mbễq con ỡt parnơi ien khễ tê. Ntroŏq con cớp cula samín lứq pỡq chuaq cha parnơi, chơ máh carnễn ễ rabán máh charán ki. 7Máh ntroŏq cớp sacâu chuaq cha parnơi, cớp máh con cớt án bếq parnơi ien khễ. Máh cula samín cha bát ariang ntroŏq tê. 8Dếh carnễn noâng cacớt ỡt lơiq cớp cusân bữn pih, ma tỡ bữn pân ntrớu. 9Cóh Si-ôn la cóh khong Yiang Sursĩ, tỡ bữn acán ntrớu têq pupứt, tỡ la talốh. Tâng cốc cutễq nâi nheq tữh cũai bữn dáng Yiang Sursĩ; ŏ́c ki cỡt samoât dỡq mưt bữn poân moang dỡq.

Máh Cũai Noau Cỗp Píh Chu Loah

10Tữ tangái ki toâq, bữn puo tamái ca sốt nheq tễ tŏ́ng toiq Yê-sai, án cỡt tếc yỗn dũ cruang. Máh cũai ễ toâq rôm parnơi pỡ Vil Davĩt, cớp achưng alư khễn án. 11Tữ tangái ki toâq, Yiang Sursĩ aloŏh chớc sốt toâr lứq muoi trỗ ễn, cớp dững máh proai án loŏh tễ cruang canŏ́h, la máh cũai noâng khlâiq tâng cruang ki neq: Asi-ria, Ê-yip-tô, Patrôt, Ê-thia-bi, E-lam, Ba-bulôn, cớp Hamat, dếh tâng máh tâm cutễq pễr pứh dỡq mưt cớp tâng máh cỗn. 12Yiang Sursĩ apáh aroâiq tếc yỗn máh tỗp cũai bữn hữm cớp dáng án ntôm parỗm loah máh proai án, la cũai I-sarel cớp cũai Yuda ca khoiq pláh chap dũ angia, yỗn alới píh chu loah. 13Cruang I-sarel tỡ bữn sa‑on cumíq noâng cruang Yuda, cớp cruang Yuda tỡ bữn par‑ũal noâng cruang I-sarel. 14Tỗp alới pruam chíl tỗp Phi-li-tin coah angia mandang pât, cớp pũr ĩt crơng cũai proai ỡt coah angia mandang loŏh. Tỗp alới bữn chíl riap cruang Ê-dôm cớp cruang Mô-ap, cớp tỗp Amôn lứq trĩh alới. 15Yiang Sursĩ táq yỗn phoq dỡq Su-êt cỡt khỗ, cớp án ễ táq yỗn cuyal cutâu phát ploaq crỗng Ơ-phơ-rat yỗn dỡq ki cỡt tapul parcáh tũm cớt ễn; ngkíq dũ náq cũai têq coaiq yang. 16Bữn muoi rana yỗn cũai proai I-sarel ca noâng khlâiq bữn loŏh tễ cruang Asi-ria, la samoât rana achúc achiac alới khoiq pỡq bo loŏh tễ cruang Ê-yip-tô hỗi arái.