11

Yexi tus ceg uas kav ncaj

  1Yuav muaj ib tug ntsuag hlav
   ntawm Yexi lub hauv paus tuaj,
  yuav muaj ib tug ceg hlav
   ntawm nws tej cag tuaj.
  2Yawmsaub tus Ntsuj Plig
   yuav nyob hauv tus ntawd,
  yog tus plig uas pub tswvyim
   thiab kev nkag siab,
  yog tus plig uas txawj taw qhia
   thiab pub hwjchim,
  yog tus plig uas pub kev txawj ntse
   thiab paub ntshai Yawmsaub.
  3Tus ntawd yuav zoo siab hlo
   hwm thiab paub ntshai Yawmsaub.
  Nws yuav tsis tu plaub
   raws li nws lub qhov muag pom,
   lossis tu raws li lub qhov ntsej tau hnov.
  4Nws yuav tu plaub ncaj ncees rau cov pluag,
   thiab tu rau cov uas tsis muab hlob
   hauv lub ntiajteb raws li raug cai.
  Nws yuav siv nws lub qhov ncauj
   ua rab qws ntaus lub ntiajteb,
  thiab siv cua ntawm nws daim tawv ncauj
   tua cov neeg limhiam.
  5Txojkev ncaj ncees yuav ua nws txoj siv sia,
   thiab txojkev ncaj uas tso siab tau
   yuav sia rawv ntawm nws duav.

  6Hma yuav nrog menyuam yaj nyob ua ke,
   tsov pom txwv yuav nrog
   menyuam tshis pw ua ke,
  menyuam nyuj thiab tsov ntxhuav
   yuav nrhiav noj ua ke,
   ib tug menyuam yaus yuav coj kev mus.
  7Maum nyuj thiab dais yuav noj ua ke,
   ob tug ntawd li menyuam yuav pw ua ke,
   tsov ntxhuav yuav noj quav nyab ib yam li nyuj.
  8Menyuam mos noj mis yuav ua si
   ntawm nab raj kub sai lub rooj qho,
  thiab menyuam tseg mis yuav tso tes
   rau saum nab quav twm lub zes.
  9Tej tsiaj ntawd yuav tsis ua kom mob
   thiab tsis ua kom puam tsuaj
   thoob plaws hauv kuv lub roob uas dawb huv,
  vim lub ntiajteb yuav paub
   txog Yawmsaub thoob plaws,
   ib yam li dej puv nkaus nruab hiavtxwv.

Cov uas poob tebchaws yuav rov los

10Hnub ntawd Yexi tus cag yuav muab tsa ua tus chij rau ib tsoom neeg. Ib tsoom tebchaws yuav nrhiav nws, thiab nws lub chaw nyob yuav muaj meej ci ntsa iab.
11Hnub ntawd Yawmsaub yuav cev nws txhais tes mus ua zaum uas ob kom thiaj coj tau nws cov neeg uas tseem tshuav nyob hauv Axilia, Iyi, Palau, Khuj, Elas, Sina, Hama thiab nyob raws ntug hiavtxwv rov qab los.
  12Nws yuav tsa ib tug chij rau ib tsoom tebchaws,
   thiab yuav sau cov Yixayee
   uas raug ntiab tawm hauv tebchaws lawd,
  thiab qaws cov Yuda uas khiav ua sab ua sua
   los ntawm plaub ceg kaum ntuj los.
  13Qhov uas Efa‑i khib yuav ploj mus,
   thiab cov uas tsim txom Yuda
   yuav raug muab txiav pov tseg,
  Efa‑i yuav tsis khib Yuda,
   Yuda yuav tsis tsim txom Efa‑i lawm.
  14Lawv ob pab ntawd yuav qhwv nkaus los
   rau saum cov Filixatee uas nyob
   sab hnub poob lub nrob qaum,

  thiab yuav koom tes mus lws
   cov neeg uas nyob sab hnub tuaj.
  Lawv yuav tsa tes t
   awm tsam cov Edoo thiab cov Mau‑a,
   thiab cov Asmoo yuav mloog lawv lus.
  15Thiab Yawmsaub yuav ua rau
   lub kaum hiavtxwv Iyi puam tsuaj tag,
  thiab yuav tso nws tej cua ntsawj kub lug
   yoj tes rau saum tus dej Yufeti,
  thiab nplawm kom ua kiag xya tus kwj deg,
   neeg thiaj hla mus tau saum cov av qhuav.
  16Yuav muaj ib txoj niag kev
   tawm hauv Axilia tuaj rau nws haiv neeg
   uas tseem tshuav tau taug,
  ib yam li muaj rau cov Yixayee
   rau thaum lawv tawm hauv Iyi tebchaws los.