23

Bar Hê Oh Nur

1Yêhôva ngơi ma gâp: 2"Hơi kon bunuyh, geh bar hê bu ur, kon bu ur du me bă; 3khân păng ƀư nau văng tĭr tâm n'gor bri Êjipt; khân păng ƀư nau văng tĭr dôl khân păng druh mom; ta nây bu pet toh khân păng jêh ri bi ndŭl druh tang tat khân păng. 4Amoh nur jêng H'Ôhôla jêh ri amoh oh păng jêng H'Ôhôliba. Khân păng jêng ndơ ma gâp, jêh ri deh kon bu ur, kon bu klâu. H'Ôhôla jêng ƀon samari, jêh ri H'Ôhôliba jêng ƀon Yêrusalem.
5H'Ôhôla ƀư nau văng tĭr dôl păng jêng ndơ gâp; păng rŏng ma tĭr păng phung Asiri, phung chiau meng păng. 6Nsoh ao chăng, phung kôranh tahan jêh ri kôranh chiă uănh, lĕ rngôch khân păng jêng bu klâu ndăm ueh bu kơnh, vay ncho seh. 7Păng ƀư nau tâm dŏng đah phung bu klâu ndăm ueh lơn ngăn tâm phung Asiri; jêh ri păng ƀư ƀơ̆ păng nơm ma lĕ rngôch rup brah ăp nơm păng rŏng. 8Păng mâu lơi ôh nau ka n'hong păng ƀư jêh ntơm bơh rnôk păng gŭ tâm n'gor bri Êjipt; yorlah păng druh mom phung bu klâu bêch jêh ndrel păng jêh ri bi jêh ndŭl druh păng jêh ri ƀư mpay nau khân păng tâm kơnh đah păng. 9Yor nây gâp jao jêh păng, tâm ti tĭr păng, tâm ti phung Asiri, ma phung nây păng rŏng. 10Phung nây mpơl nau rih hôk păng; khân păng sŏk phung bu ur jêh ri phung kon bu klâu păng, jêh ri khân păng nkhĭt ôbăl nơm ma đao. Păng hŏ jêng nau bu nkoch ntêh rmot tâm phung bu ur; yorlah khân păng hŏ ƀư jêng nau phat dôih ma păng.
11Oh bu ur păng H'Ôhôliba saơ nau nây, ƀiălah păng jêng ka n'hong tih lơn ma păng đah phung păng rŏng, jêng glăm lơn ma nur păng. 12Păng rŏng ma phung Asiri, phung kôranh tahan, jêh ri phung kôranh chiă uănh, jêng phung chiau meng păng, nkrơ̆ nsoh ăp ntil ao loih, vay ncho seh, lĕ rngôch jêng bu klâu ueh bu kơnh. 13Gâp saơ bu ƀư ndrih jêh păng, jêh ri lĕ bar hê oh nur chuat hăn du trong dơm. 14Tơlah păng saơ bu kach rup bu klâu ta kalơ mpêr, rup phung Kaldê ma dak nglang, pôri păng lơ hâu ƀư nau văng tĭr păng. 15Khân păng vân rse bŭt jêh ri mpân kưn rjai ta kalơ bôk, lĕ rngôch bu uănh ma khân păng nâm bu kôranh tahan. Khân păng njêng nâm bu phung Babilôn tă bơh bri Kaldê. 16Tơlah păng saơ nau nây, păng rŏng ma khân păng, jêh ri prơh hăn bunuyh mbơh ma khân păng tâm n'gor Kaldê. 17Phung Babilôn văch ma păng jêh ri bêch ndrel păng; jêh ri khân păng ƀư ndjrih ma nau khân păng kơnh; jêh ri tơlah khân păng lĕ ƀư ndjrih jêh păng, păng ƀư ƀơ̆ êng păng nơm đah khân păng; jêh ri nuih n'hâm păng lĕ dĭl jêh. 18Păng hŏ mpơl jêh nau văng tĭr păng, jêh ri sưr ma nau păng rih hôk, pôri nuih n'hâm gâp khek ngăn ma păng, nâm bu hŏ khek jêh ma nur păng. 19Ƀiălah păng ăt hôm ƀư nau ka n'hong lơ hâu lơn, kah gĭt tay ma rnôk păng druh mom jêh ri nôk păng ƀư nau văng tĭr tâm n'gor bri Êjipt, 20Jêh ri rŏng ma phung tĭr ơm păng, ta nây geh đong nâm bu đong seh bri, jêh ri geh nau tâm jơng nâm bu seh. 21Pôri, ay klân rvê ngăn ma nau văng tĭr dôl ay druh mom, tơlah phung Êjipt bi ndŭl druh tang-tat ay, jêh ri pet toh ay.
22Yor nây, Hơi H'Ôhôliba, Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: Aơ, gâp mra nsônh tĭr ay tâm rdâng đah ay, phung nây ay lĕ dĭl khek ngăn, jêh ri leo khân păng tât tă bơh lam njônh bri tâm rdâng đah ay; 23nâm bu phung Babilôn, lĕ rngôch phung Kaldê, phung Pêkôt, phung Sôa, jêh ri Kôa, jêh ri lĕ rngôch phung Asiri ndrel ma khân păng, jêng phung bu klâu ndăm ueh-reh bu kơnh, phung kôranh chiă uănh jêh ri phung kôranh tahan, lĕ rngôch khân păng jêng kôranh tahan jêh ri phung tahan tâm lơh, lĕ rngôch ncho seh da dê. 24Khân păng văch tă bơh dor lơ ncho ndeh seh jêh ri ndeh nđuih, jêh ri phung ƀon lan âk râk tât tâm lơh đah ay; khân păng nchueng jŭm chiau meng ay djôt leo khêl toyh, khêl jê̆, jêh ri ndô môp loih; gâp mra jao kan phat dôih tĭng nâm nau vay khân păng. 25Gâp mra leo nau gâp ji nuih rlet ma ay, gay ăn phung nuih mra ƀư ma ay ma nau duh nuih. Khân păng mra koh trôm muh jêh ri tôr ay; jêh ri phung ay hôm-e klen mra chalôt ma đao. Khân păng mra nhŭp kon bu ur kon bu klâu ay; jêh ri phung ay hôm-e klen ŭnh mra hŭt. 26Tâm ban lĕ, khân păng mra doh bok ao ay jêh ri pit in ndơ nkrơ̆ khlay ay. 27Pônây yơh gâp ƀư rdŭt lơi nau ay văng tĭr jêh ri ƀư nau ka n'hong ay djôt leo tă bơh n'gor bri Êjipt; kŏ tât ay mâu hôm n'gor măt uănh khân păng, jêh ri mâu hôm kah rvê ma Êjipt đŏng ôh. 28Yorlah Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: Aơ, gâp mra jao ay tâm ti phung ay tâm rmot, tâm ti phung ay lĕ khek biănh; 29Jêh ri khân păng mra ƀư ma ay ma nau tâm rmot, jêh ri dŭ nchuăn lĕ rngôch play n'hâm suan ay pah kan, gay ăn ay bêch kuh rih hôk, pôri nau rih hôk nau ay ƀư mra mpơl, nau ay văng tĭr jêh ri nau ka n'hong. 30Ăn tât nau aơ ma ay nơm, jêh ri ƀư ƀơ̆ jêh ay nơm ma rup brah khân păng. 31Ay hŏ tĭng ndô̆ trong nur ay; yor ri gâp mra ăn kachok păng nhêt tâm ti ay. 32Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah:
 Ay mra nhêt kachok nur ay, kachok nây jêng jru jêh ri huy, bu bun âk ngăn; bu mra gơm mưch ma ay jêh ri ntêh rmot.
33Ay mra bêng ma nau nhŭl ndrănh jêh ri rngot rvê; yor kachok nur ay Samari, jêng kachok tâm nau nhhu nkrit jêh ri jêng rngol 34Ay mra nhêt kachok nây, kŏ tât lĕ, jêh ri sêk ay gĭnh tât hăch rhên jêh ri rek êng toh ay nơm. Yorlah gâp hŏ lah jêh, Yêhôva Brah Ndu lah.
35Yor nây, pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Yorlah ay lĕ chuêl gâp jêh, jêh ri ndôn pakơi ay ăn ma gâp, pônây ăn ay dơn nau tât yor nau ay văng tĭr jêh ri nau ay ƀư ka n'hong.
36Yêhôva lah ma gâp: Hơi kon bunuyh mâu hĕ may phat dôih ma H'Ôhôla jêh ri H'Ôhôliba? Pôri mbơh hom ma khân păng gĭt lĕ nau khân păng ƀư mhĭk gâp tâm rmot. 37Yorlah khân păng hŏ văng tĭr, geh ta ti khân păng krêp mham; khân păng hŏ văng tĭr jêh đah rup brah khân păng; nđâp khân păng nhhơr ndơ sông sa ma rup brah nây, jêng phung kon khân păng deh jêh ma gâp. 38Nđâp khân păng ƀư kan aơ ma gâp: tâm du nar khân păng ƀư ƀơ̆ jrô kloh ueh gâp, jêh ri ƀư nkhơng lĕ rngôch nar sabat gâp; 39jêh khân păng nkhĭt lơi kon păng nơm nhhơr ma rup brah, tâm nar nây khân păng lăp tâm ntŭk jrô kloh ueh gâp gay ƀư ƀơ̆ ƀơch! Nau nây yơh khân păng ƀư ta nklang ngih gâp! 40Nđâp ma khân păng prơh hăn du huê bunuyh hăn jă kuăl bunuyh tă bơh bri ngai văch tât ndrel păng, aơ, khân păng hŏ tât; yor phung nây ay hŏ ŭm rao jêh, ay chih kach trôm măt ay, jêh ri ay ndrăp nkrơ̆ săk ay. 41Ay gŭ ta kalơ sưng bêch, panăp sưng nây geh du mlâm sưng sông ay dơm ndơ ƀâu kah ta ntŭk nây jêh ri dak play ôlivơ gâp. 42Ndrel ma păng bu tăng bâr phung âk ƀư nau maak; jêh ri ndrel ma phung bu klâu bunuyh ƀon lan vay nhŭl ndrănh bu hŏ njŭn leo tă bơh bri rdah; khân păng dok kông ta ti bar hê oh nur, jêh ri ndô đon lơp rmah ta kalơ bôk.
43Pôri gâp geh lah ma bunuyh hŏ buranh yor nau văng tĭr pô aơ: Aƀaơ khân păng ƀư nau văng tĭr đah păng, jêh ri păng đah phung nây. 44Yorlah phung nây văch tât ma păng nâm bu văch ma bu ur văng tĭr. Pôri yơh khân păng hăn ma H'Ôhôla jêh ri H'Ôhôliba gay ŭch nau dŏng tĭr. 45Ƀiălah phung bunuyh sŏng mra phat dôih ma păng văng tĭr jêh ri ma bu ur pling mham bu; yorlah khân păng jêng phung văng tĭr, jêh ri kăr mham tâm ti khân păng.
46Yor ri, Yêhôva lah pô aơ: Gâp mra leo du phung âk hao lơh đah khân păng, jêh ri njêng ma khân păng du phung bu ƀư nkrit jêh ri ndơ bu tâm pit. 47Phung âk nây mra sŏk lŭ klô̆p khân păng, jêh ri sŏk đao ntâp sreh khân păng; nkhĭt kon bu ur bu klâu khân păng, jêh ri n'ho su ngih vâl khân păng. 48Pôri yơh gâp mra ƀư ăn lĕ nau văng tĭr tâm bri tâm bri dak, gay ăn ma lĕ rngôch phung bu ur gĭt njrăng-jêh ri mâu hôm ƀư ôh nau lâm rlau nâm bu khân ay may ƀư. 49Bu mra ntô̆p nau lâm rlau khân ay may ta khân ay may nơm, jêh ri khân ay may mra dơn nau tâm rmal yor nau tih khân ay may mbah rup brah; jêh ri ay may mra gĭt gâp jêng Yêhôva Brah Ndu.