23

Dua Čô Amai Adei

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, mâo dua čô mniê, anak mniê mơ̆ng sa čô amĭ; 3diñu ngă klei knhông hlăm čar Êjip; diñu ngă klei knhông êjai diñu hlăk ai; tinăn arăng kpit ksâo diñu leh anăn ruêh tian êra hrông diñu. 4Anăn amai jing H'Ôhôla leh anăn anăn adei ñu jing H'Ôhôliba. Kâo kuan diñu jing dŏ kâo, leh anăn diñu kkiêng kơ phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. H'Ôhôla jing ƀuôn Samari, leh anăn H'Ôhôliba jing ƀuôn Yêrusalem.
5H'Ôhôla ngă klei knhông êjai ñu jing dŏ kâo; ñu khăp kơ piu ñu phung Asiri, 6phung kahan bi blah hơô ao hrah piơk, khua kiă kriê leh anăn phung khua kahan, jih jang diñu jing phung êkei hlăk ai siam arăng tluh, phung đĭ aseh. 7Ñu ngă klei knhông hŏng digơ̆, jih jang phung anăn jing phung êkei jăk hĭn hlăm phung Asiri; leh anăn ñu bi čhŏ ñu pô hŏng jih jang rup yang grăp čô pô ñu khăp. 8Ñu amâo lui ôh klei knhông ñu ngă leh mơ̆ng ênuk ñu dôk hlăm čar Êjip; kyuadah êjai ñu hlăk ai phung êkei đih leh hŏng ñu leh anăn ruêh leh tian êra ñu leh anăn bi hrăp klei digơ̆ tluh hŏng ñu. 9Kyuanăn kâo jao ñu leh hlăm kngan phung piu ñu, hlăm kngan phung Asiri, kơ phung anăn ñu khăp. 10Phung anei bi êdah klei lưng mlŭn ñu; digơ̆ mă phung anak êkei leh anăn phung anak mniê ñu, leh anăn digơ̆ bi mdjiê ñu hŏng đao gưm. Ñu jing leh mnơ̆ng arăng djă djik djak ti krah phung mniê, tơdah arăng phat kđi ñu leh.
11Adei mniê ñu H'Ôhôliba ƀuh klei anăn, ƀiădah gơ̆ jing knhông soh hĭn kơ ñu hŏng phung gơ̆ khăp, jing kjham hĭn kơ amai gơ̆. 12Gơ̆ khăp kơ phung Asiri, phung khua kiă kriê leh anăn phung khua kahan, phung kahan hơô djăp mta ao msei, đĭ aseh, jih jang diñu jing phung êkei siam arăng tluh. 13Kâo ƀuh arăng bi čhŏ gơ̆ leh; jih dua amai adei diñu êbat êlan msĕ. 14Ƀiădah gơ̆ ngă knhông kjham hĭn; gơ̆ ƀuh rup êkei arăng čih ti mtih, rup phung Kaldê hŏng êa hrah, 15hyuă hdrăng kơiêng, kŏ diñu păn čhiăm, arăng dlăng kơ diñu jih jang msĕ si phung khua kahan, sa rup phung Ƀaƀilôn mơ̆ng čar Kaldê. 16Tơdah gơ̆ ƀuh phung anăn, gơ̆ khăp kơ diñu, leh anăn tiŏ nao phung hưn kơ diñu hlăm čar Kaldê. 17Phung Ƀaƀilôn hriê kơ gơ̆ leh anăn đih hŏng gơ̆; leh anăn diñu bi čhŏ gơ̆ hŏng klei diñu tluh; leh anăn tơdah diñu bi čhŏ gơ̆ leh, gơ̆ wir đuĕ kơ diñu hŏng klei bi êmut. 18Tơdah gơ̆ ngă klei knhông hŏng klei êdah leh anăn bi êdah klei lưng mlŭn gơ̆, kâo wir đuĕ mơ̆ng gơ̆ hŏng klei bi êmut, msĕ si kâo wir đuĕ leh mơ̆ng amai gơ̆. 19Ƀiădah gơ̆ ăt ngă knhông lu hĭn, hdơr kơ ênuk gơ̆ hlăk ai tơdah gơ̆ ngă klei knhông hlăm čar Êjip 20leh anăn khăp kơ phung piu gơ̆ tinăn mâo đông msĕ si doh aseh dliê, leh anăn mâo klei bi dôk msĕ si phung aseh. 21Snăn ih hnĭng snăk kơ klei knhông êjai ih hlăk ai, tơdah phung Êjip ruêh tian êra hrông ih leh anăn kpit ksâo ih.
22Kyuanăn Ơ H'Ôhôliba, snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Nĕ anei, kâo srăng mčhur phung piu ih bi kdơ̆ng hŏng ih, phung anăn ih hngah leh hŏng klei bi êmut, leh anăn kâo srăng atăt diñu ngă kơ ih jŭm gah găn: 23phung Ƀaƀilôn leh anăn jih jang phung Kaldê, phung Pêkôt, phung Sôa phung Kôa, leh anăn jih jang phung Asiri mbĭt hŏng diñu, phung êkei hlăk ai siam arăng tluh, phung khua kiă kriê leh anăn phung khua kahan, jih jang diñu jing phung khua kahan leh anăn phung kahan bi blah, jih jang diñu đĭ aseh. 24Diñu srăng hriê ngă kơ ih mơ̆ng dưr đĭ êdeh aseh, êdeh đoh leh anăn sa phung ƀuôn sang lu snăk; diñu srăng wang ngă kơ ih jŭm gah găn djă khil prŏng, khil điêt, đua đuôn msei; leh anăn kâo srăng jao bruă phat kđi kơ diñu, leh anăn diñu srăng phat kđi ih tui si klei bhiăn diñu. 25Kâo srăng gai klei kâo ngêñ phă ih, čiăng kơ phung anăn srăng ngă kơ ih hŏng klei ngêñ hlơr. Diñu srăng khăt adŭng leh anăn knga ih, leh anăn phung ih tlaih srăng êbuh djiê hŏng đao gưm. Diñu srăng mă phung anak êkei leh anăn phung anak mniê ih, leh anăn phung ih tlaih pui srăng ƀơ̆ng. 26Msĕ mơh diñu srăng toh čhiăm ao ih leh anăn plah mă kông añŭ yuôm ih. 27Snăn yơh kâo srăng bi ruê̆ klei ih tluh ƀô leh anăn klei ngă knhông ih djă ba leh mơ̆ng čar Êjip; snăn ih amâo srăng kngưr ală ih kơ phung Êjip amâodah lŏ hdơr kơ diñu ôh.’ 28Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Nĕ anei, kâo srăng jao ih hlăm kngan phung ih bi êmut, hlăm kngan phung ih hngah leh hŏng klei bi êmut; 29leh anăn diñu srăng ngă kơ ih hŏng klei bi êmut, leh anăn mă ba jih jang boh mơ̆ng bruă ih, lui ih lưng mlŭn, leh anăn klei lưng mlŭn klei ih ngă knhông srăng bi êdah. Klei ih tluh ƀô leh anăn klei ih ngă knhông 30bi truh klei anei kơ ih pô, kyuadah ih ngă klei knhông hŏng phung găp djuê mnuih, leh anăn bi čhŏ leh ih pô hŏng rup yang diñu. 31Ih êbat leh tui hlue êlan amai ih; kyuanăn kâo srăng brei kčok ñu mnăm kơ kngan ih.’ 32Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
  ‘Ih srăng mnăm kčok amai ih,
   kčok anăn jing êlam leh anăn prŏng;
  arăng srăng tlao mưč kơ ih leh anăn djă djik djak kơ ih,
   kyuadah kčok anăn bŏ dlai.
  33Ih srăng bŏ hŏng klei kpiê ruă leh anăn klei ênguôt hnĭng.
   Kčok amai ih ƀuôn Samari
   jing kčok klei bi huĭ leh anăn klei jing ênguôl.
  34Ih srăng mnăm kčok anăn tơl jih,
   leh anăn mčah kčok anăn đơ điêt,
   leh anăn hiêk ksâo ih pô.’
Kâo blŭ leh, Yêhôwa Aê Diê lač.
35Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Kyuadah ih wơr bĭt kâo leh, leh anăn suôt kâo ti rŏng ih, snăn brei ih tŭ klei truh kyua klei ih tluh ƀô leh anăn klei ih ngă knhông.’ ”
36Yêhôwa lač kơ kâo: “Ơ anak mnuih, ih srăng phat kđi hĕ kơ H'Ôhôla leh anăn H'Ôhôliba? Snăn hưn bĕ kơ diñu klei jhat diñu ngă kâo bi êmut kheh. 37Kyuadah diñu tlĕ piu leh, leh anăn kngan diñu čhŏ leh hŏng klei tuh êrah; diñu tlĕ piu leh hŏng rup yang diñu; wăt diñu myơr mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ rup yang anăn, jing phung anak diñu kkiêng leh kơ kâo. 38Wăt diñu ngă leh klei anei kơ kâo: hlăm sa hruê diñu bi čhŏ adŭ doh jăk kâo leh anăn bi msoh hruê sabat kâo. 39Kyuadah tơdah diñu bi mdjiê leh phung anak diñu jing mnơ̆ng ngă yang kơ rup yang diñu, hlăm hruê anăn diñu mŭt hlăm adŭ doh jăk kâo čiăng bi čhŏ gơ̆. Anăn yơh klei diñu ngă leh hlăm sang kâo. 40Wăt diñu tiŏ sa čô mnuih nao jak phung arăng hriê mơ̆ng anôk kbưi, leh anăn nĕ anei, phung anăn hriê mơh. Kyua phung anăn ih mnei leh, ih čih ală ih, leh anăn mprăp ih pô hŏng kdrăp siam; 41ih dôk gŭ leh ti jhưng đih, ti anăp jhưng anăn mâo sa boh jhưng huă ih mdơ̆ng leh mnơ̆ng ƀâo mngưi leh anăn êa boh ôliwơ kâo. 42Jum dar ñu arăng hmư̆ asăp phung lu ngă klei mơak; mbĭt hŏng phung êkei mnuih ƀuôn sang khăng kpiê ruă arăng atăt ba leh mơ̆ng kdrăn tač; diñu bi buh kông ti kngan phung dua čô amai adei leh anăn bi mđua đuôn mtao siam ti dlông boh kŏ digơ̆. 43Snăn kâo lač djŏ kơ mniê mduôn leh kyua ngă klei knhông, ‘Brei diñu yua ñu kơ mniê ngă knhông, kyuadah ñu jing knŏng mniê msĕ snăn.’ 44Kyuadah phung anăn mŭt leh hlăm adŭ ñu msĕ si phung êkei mŭt hlăm adŭ sa čô mniê knhông. Snăn yơh diñu nao kơ H'Ôhôla leh anăn H'Ôhôliba čiăng ngă klei tlĕ piu. 45Ƀiădah phung mnuih kpă ênô srăng phat kđi diñu tui si klei djŏ kơ phung tlĕ piu leh anăn klei djŏ kơ phung mniê tuh êrah; kyuadah diñu jing phung tlĕ piu, leh anăn kngan diñu čhŏ leh hŏng klei tuh êrah.
46Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Atăt bĕ sa phung lu ngă kơ diñu, leh anăn mjing diñu sa mnơ̆ng bi huĭ leh anăn mnơ̆ng arăng plah mă. 47Phung lu anăn srăng bhĭr boh tâo kơ diñu leh anăn bi rai diñu hŏng đao gưm. Phung anăn srăng bi mdjiê phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diñu, leh anăn čuh hĕ sang diñu. 48Snăn yơh kâo srăng bi ruê̆ hĕ klei knhông hlăm čar, čiăng kơ jih jang phung mniê dôk răng, leh anăn amâo ngă klei knhông msĕ si diih ngă leh ôh. 49Arăng srăng bi lĕ klei knhông diih ti dlông diih pô, leh anăn diih srăng tŭ klei bi kmhal kyua klei soh diih kkuh rup yang; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa Aê Diê.’ ”