17

Nau Hôr Ma Klang Jêh Ri Tơm Play Yôr Yar

1Yêhôva ngơi ma gâp: 2Hơi kon bunuyh, mbơh hom du ntil nau hôr, jêh ri ngơi nau ntĭt ma ngih Israel. 3Lah hom, pơ aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Du mlâm klang toyh geh tĭng năr toyh jêh ri rsau ntĭng năr jong, geh rsau âk jêh ri âk ntil dak tât ma n'gor bri Liban jêh ri sŏk chiông tơm si sêdar; 4păng nkêch n'gĭng nse dŭt prêh, leo tât ndơ nây ma bri tăch rgâl, jêh ri dơm păng tâm ƀon tăch drăp. 5Jêh ri păng sŏk ntil bơh bri ay jêh ri tuch ntil nây tâm neh jêng; dơm păng dăch ntŭk âk dak n'hor, jêh ri tăm tơm nây nâm bu tăm tơm si, 6jêh ri păng chăt hon jêh ri jêng tơm play yôr yar dêh dơm, jêh ri n'gĭng păng hung mpeh ma klang, jêh ri reh păng sŏr du ntŭk tâm dâng; pôri păng jêng du tơm play yôr yar, geh n'gĭng jêh ri nkŭr.
7Ƀiălah geh đŏng du mlâm klang toyh êng geh ntĭng năr toyh, jêh ri rsau âk; aơ tơm play yôr yar tă bơh neh păng tăm hung reh jêh ri chăt mbah leo rlet ma klang, gay ma klang nây dơi djrah dak ma păng. 8Bu hŏ tăm tơm play yôr yar dăch ntŭk âk dak, tâm neh ueh gay ma păng geh n'gĭng âk jêh ri geh play, jêh ri jêng du tơm play yôr yar ueh reh. 9Lah hom, pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Tơm yôr yar chăt hao ueh lĕ? Klang nây mâu hĕ păng rôk lơi reh păng, grăch lơi play păng, kŏ tât lĕ rngôch nkŭr n'ha mra kro lĕ ƀhiau, geh lĕ? Mau kâp ôh geh ntĭng tur dăng, mâu lĕ kâp âk bunuyh gay rôk reh păng. 10Aơ, hŏ tăm jêh păng ta ntŭk mbor đang bu hŏ tăm.
11Pô nây, geh nau Yêhôva ngơi, lah ma gâp pô aơ: 12Lah hom ma ngih vay mâu gĭt hĕ mâm bu rblang ma nau nây? Mbơh hom ma khân păng. Aơ, hađăch Babilôn hŏ hăn tât ta ƀon Yêrusalem; hŏ nhŭp jêh hađăch jêh ri lĕ rngôch phung kôranh djôt leo ndrel khân păng rlet ma Babilôn. 13Jêh ri hađăch nây hŏ săch jêh du huê bunuyh tă bơh mpôl băl hađăch, njêng nau tâm rnglăp ndrel păng, ăn păng ngơi ton, jêh ri hŏ ndjô̆t leo jêh phung kôranh tâm bri nây leo hăn tĭng păng, 14gay ăn bri dak geh nau hêt rhôi, mâu hôm tâm rdâng đŏng ôh, jêh ri ma nau djôt prăp nau tâm rmglăp, ri mơ bri dak ăt dơi hôm gŭ ƀa ƀơ. 15Ƀiălah hađăch hŏ tâm rdâng đah hađăch Babilôn, hŏ mprơh hăn jêh phung kâp tâm tang hăn ma n'gor bri Êjipt, gay ma phung Êjipt dơi ăn seh ma hađăch jêh ri du phung tahan âk. Păng mra dơi lĕ? Du huê bunuyh dơi klaih lĕ dôl ƀư pô nây? Dơi lĕ păng chalơi rlau nau hŏ tâm rnglăp jêh ri ăt dơi klaih lĕ? 16Tĭng nâm gâp gŭ rêh, Yêhôva lah, n'hêl nanê̆ tâm ntŭk hađăch babilôn gŭ, bunuyh păng hŏ njêng hađăch jêh, yorlah păng tâm rmot nau ton jêh ri chalơi rlau nau tâm rnglăp đah hađăch Babilôn, păng mra khĭt đah hađăch ta nklang ƀon Babilôn.
17Pharaôn jêh ri phung tahan katang păng jêh ri du phung âk mâu mra kơl păng ôh tâm nau tâm lơh, tơlah bu lĕ njêng pơih jêh ri ƀư mpêr nchueng jŭm ƀon gay nkhĭt âk bunuyh. 18Yorlah Sêdêkia tâm rmot jêh ma nau ton, jêh ri chalơi rlau jêh nau tâm rnglăp; aơ, sŏk ti lơh ro, yorlah păng ton jêh ƀiălah ăt hôm ƀư lĕ rngôch nau aơ, păng mâu mra klaih ôh.
19Yor nây, Yêhôva Brah Ndu lah: Tĭng nâm gâp gŭ rêh, n'hêl nanê̆ nau gâp ton jêh păng tâm rmot, jêh ri nau gâp tâm rnglăp păng rlau jêh, gâp mra tôp nau nây ta kalơ bôk păng nơm. 20Gâp mra drăng nhuăl ta kalơ păng, păng mra geh văk nhuăl gâp; gâp mra leo păng rlet ma Babilôn, ta nây gâp mra phat dôih nau păng ƀlăch ƀlêr đah gâp. 21Lĕ rngôch phung tahan păng nchuăt du mra chôt khĭt ma tak đao, jêh ri phung hôm-e klen mra chah-rai du tĭng lĕ rngôch sial. Rnôk nây khân may mra gĭt gâp nơm, jêng Yêhôva ngơi nau nây. 22Pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Gâp nơm mra sŏk nkeh ta chiông prêh kalơ tơm si Sêdar, jêh ri tăm đŏng ta ntŭk êng; gâp mra nkêch lơi nkŭr ta chiông prêh kalơ dŭt du n'gĭng nkeh nse, jêh ri gâp mra tăm ndơ nây ta kalơ yôk dŭt prêh. 23Nanê̆ gâp mra tăm ndơ nây ta mpứ yôk Israel; păng mra chăt n'gĭng jêh ri geh play; mra jêng du tơm si Sêdar ueh reh, lĕ rngôch phung sĭm mra văch nde tâm dâng păng; lĕ rngôch ntil sĭm mra ƀư rsuăn tâm pŭm n'gĭng păng. 24Lĕ rngôch tơm si tâm bri mra gĭt ma gâp, Yêhôva, hŏ njŭr tơm si prêh jêh ri n'hao tơm si dêh, ăn kro lơi tơm si ndrêh jêh ri ăn tơm si lĕ kro dơi chăt jêng. Gâp nơm yơh, Yêhôva, hŏ ngơi nau nây, jêh ri gâp mra ƀư dơi jêng nau nây ro.