1

Yawmsaub hu Yelemi

1No yog Yelemi uas yog Hikhiya tus tub tej lus. Nws yog ib tug pov thawj uas nyob hauv lub moos Anathau hauv Npeeyamee tebchaws. 2Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi rau xyoo kaum peb uas Asmoo tus tub Yauxiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws, 3thiab rau thaum Yauxiya tus tub Yehauyakhi ua vajntxwv kav Yuda, mus txog xyoo kaum ib uas Yauxiya tus tub Xedekhiya uas ua vajntxwv kav Yuda, thiab mus txog thaum Yeluxalees raug ntes rau lub tsib hlis.
4Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias,
  5“Kuv twb paub koj
   ua ntej uas kuv tsim koj rau hauv lub plab,
  thiab thaum koj tsis tau yug hauv plab los
   kuv twb muab koj cais cia rau kuv lawm,
  kuv twb tsa koj ua tus cev kuv lus
   rau ib tsoom tebchaws.”
6Ces kuv hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, saib maj, kuv tsis paub hais li cas thiaj zoo rau qhov kuv tseem hluas.” 7Yawmsaub thiaj hais rau kuv tias,
  “Tsis txhob hais tias koj tseem hluas,
   rau qhov koj yuav tsum mus
   txog txhua tus uas kuv txib koj mus,
  kuv hais li cas rau koj
   koj yuav tsum hais li ntawd.
  8Tsis txhob ntshai lawv
   vim kuv nrog nraim koj thiab yuav cawm koj.
   Yawmsaub hais li no ntag.”
9Ces Yawmsaub txawm cev tes kov kuv lub qhov ncauj thiab hais rau kuv tias,
  “Saib maj, kuv muab kuv tej lus
   rau hauv koj lub qhov ncauj.
  10Hnub no kuv tsa koj nyob saum
   ib tsoom neeg thiab ib tsoom tebchaws,
  koj yuav muab dob
   thiab muab ua kom pob tag,
  muab ua puam tsuaj
   thiab muab rhuav tshem pov tseg,
   thiab muab tsim thiab muab cog.”
11Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, “Yelemi 'e, koj pom dabtsi?” Kuv teb tias, “Kuv pom ib ceg txiv duaj deg.” 12Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Koj pom tseeb lawm, rau qhov kuv zov rawv kuv tej lus thiaj ua tau kom tiav.” 13Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv zaum ob tias, “Koj pom dabtsi?” Kuv teb tias, “Kuv pom ib lub laujkaub tabtom npau qaij sab ped tuaj.”
14Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Xwm txheej phem yuav tawm plaws sab ped tuaj rau saum cov neeg sawvdaws uas nyob hauv lub tebchaws no. 15Saib maj, kuv tabtom hu txhua haiv neeg hauv tej tebchaws sab ped sawvdaws tuaj.” Yawmsaub hais li no ntag. “Lawv yuav tuaj txog thiab yuav txawb lawv tej zwm txwv rau ntawm txojkev uas nkag rau hauv Yeluxalees lub rooj loog thiab vij puag ncig Yeluxalees tej ntsa loog thiab Yuda tej moos huvsi. 16Kuv yuav hais kuv tej lus teem txim rau kuv haiv neeg vim lawv tej kev limhiam huvsi uas tso kuv tseg. Lawv hlawv xyab xyeem rau luag tej dab thiab pe hawm tej uas lawv txhais tes ua cia. 17Koj cia li sia siv khov kho rau ntawm duav, cia li sawv tsees thiab hais txhua yam uas kuv hais rau koj lawm rau lawv mloog. Tsis txhob ntshai lawv, kuv thiaj tsis ua rau koj ntshai tab meeg lawv. 18Saib maj, hnub no kuv muab koj ua lub nroog ruaj khov thiab ua ncej hlau thiab ua ntsa loog tooj liab tawm tsam lub tebchaws huvsi thiab tawm tsam Yuda tej vajntxwv thiab cov thawj thiab cov pov thawj thiab cov pejxeem hauv lub tebchaws no. 19Lawv yuav tawm tsam koj tiamsis kov tsis yeej koj, vim kuv nrog nraim koj thiab yuav cawm koj dim.” Yawmsaub hais li no ntag.