1

Lời cầu nguyện

1Đây là lời tự thuật của Nê-hê-mi, con Ha-ca-lia. Vào tháng chín, năm thứ hai mươi triều Ạt-ta-xét-xe, hoàng đế Ba-tư, tôi đang ở tại cung Su-san, 2Có một anh em tên Ha-na-ni cùng vài người từ Giu-đa đến thăm. Tôi hỏi thăm họ về tình hình những người Giu-đa không bị bắt đi đày, và tình hình thành phố Giê-ru-sa-lem. 3Họ cho biết những anh em thoát nạn tù đày, ở lại trong xứ, hiện nay sống trong cảnh hoạn nạn, nhục nhã. Tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát, cổng thành cháy rụi.
4Nghe thế, tôi ngồi khóc nhiều ngày, kiêng ăn, kêu cầu Thượng Đế: 5“Lạy Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế trên trời, Thượng Đế vĩ đại, uy nghi, Đấng luôn giữ lời hứa, thương yêu người nào kính mến và tuân hành điều răn Ngài. 6Xin Chúa nhìn thấy con đang ngày đêm cầu nguyện cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài; xin Chúa lắng tai nghe lời con. Con thú nhận rằng chúng con đã phạm tội với Chúa. Đúng thế, con và tổ tiên con có tội. 7Chúng con làm điều đồi bại, không tuân hành điều răn, luật lệ Chúa truyền cho Mai-sen, tôi tớ Chúa. 8Nhưng xin nhớ lại lời Chúa truyền cho Mai-sen: 'Nếu các ngươi phạm tội, Ta sẽ rải các ngươi ra khắp nơi; 9nhưng nếu các ngươi trở lại cùng ta, tuân hành các điều răn, dù các ngươi có bị tản mác ở tận phương trời xa xăm, Ta cũng sẽ đem các ngươi về đất Ta chọn, nơi Ta ngự.'
10“Chúng con là tôi tớ, là dân Chúa, đã được Chúa dùng quyền năng giải cứu. 11Lạy Chúa, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con và của các tôi tớ Chúa vẫn hết lòng kính sợ danh Ngài. Hôm nay, xin cho con được may mắn, được hoàng đế đoái thương." (Lúc ấy tôi là người dâng rượu cho hoàng đế).