1

Nehemi tej lus thov

1No yog Nehemi uas yog Hakhaliya tus tub tej lus.
 Lub hli Khile xyoo nees nkaum thaum kuv nyob hauv lub nroog loj Xuxa,
2mas Hanani uas yog kuv ib tug kwvtij nrog cov txivneej qee leej tuaj hauv Yuda tuaj. Kuv thiaj nug lawv txog cov Yudai uas poob tebchaws rov los es tseem muaj txojsia nyob thiab nug txog lub nroog Yeluxalees. 3Lawv hais rau kuv tias, “Cov uas poob tebchaws dim los es tseem muaj txojsia nyob hauv lub xeev ntawd raug kev txom nyem thiab txaj muag kawg. Yeluxalees lub ntsa loog pob tag thiab tej rooj loog kub hnyiab puam tsuaj tag.”
4Thaum kuv hnov tej lus no kuv txawm zaum quaj thiab quaj nyuaj siab ntau hnub thiab kuv yoo mov thiab thov Vajtswv Ntuj tsis tu li. 5Thiab kuv hais tias, “Au Yawmsaub uas yog Vajtswv Ntuj loj kawg nkaus thiab txaus ntshai, koj yog tus uas tuav rawv tej lus cog tseg thiab txojkev hlub ruaj khov rau cov uas hlub koj thiab ua raws li koj tej lus nkaw. 6Mas thov koj tig ntsej mloog thiab thov tsa qhov muag saib, thiab mloog koj tus tub qhe tej lus thov uas nimno kuv thov koj nruab hnub hmo ntuj pab koj haiv neeg Yixayee uas yog koj cov tub qhe. Kuv lees cov Yixayee lub txim uas peb tau ua txhaum rau koj. Kuv thiab kuv txiv caj ces tau ua txhaum lawm ntag. 7Peb tau ua phem ua qias rau koj loj kawg li thiab tsis tuav rawv tej lus nkaw thiab tej kab ke thiab tej kevcai uas koj muab cob rau koj tus qhev Mauxe. 8Thov koj nco txog tej lus uas koj twb hais rau koj tus qhev Mauxe tias, ‘Yog nej fav xeeb rau kuv, kuv yuav ua rau nej tawg khiav ri sua mus rau hauv ib tsoom neeg, 9tiamsis yog nej rov los cuag kuv thiab tuav rawv kuv tej lus nkaw thiab ua raws nraim, mas txawm yog cov uas tawg ri sua mus rau qab ntuj kawg los kuv yuav qaws lawv qhov ntawd los thiab coj lawv los rau lub chaw uas kuv twb xaiv cia rau kuv lub npe nyob lawm.’ 10Lawv yeej yog koj cov tub qhe thiab yog koj haiv neeg uas koj siv koj lub hwjchim loj kawg thiab koj txhais tes uas muaj zog txhiv los lawm. 11Au tus Tswv, thov koj tig ntsej mloog koj tus tub qhe tej lus thov thiab mloog koj cov tub qhe uas zoo siab paub ntshai koj lub npe tej lus thov, es pub rau kuv uas yog koj tus qhev ua txhua yam kom tiav rau hnub no thiab thov ua kom vajntxwv hlub kuv.”
 Thaum ntawd kuv ua tus uas thiab khob cawv txiv hmab rau vajntxwv.