1

1Zaj no yog Hakhaliyas tus tub Nehemis tej lus.

Nehemis Thov Vajtswv Pab Nws Haivneeg

 Thaum Ataxawxes ua huabtais kav tebchaws Pawxias tau nees nkaum xyoo tim nkaus rau lub hli Kislev, kuv uas yog Nehemis tseem nyob hauv lub tuamceeb nroog Susas. 2Hananis uas yog kuv ib tug tijlaug nrog ib pab neeg tuaj tim tebchaws Yudas tuaj txog, thiab kuv nug lawv txog lub nroog Yeluxalees thiab peb cov kwvtij Yudas uas luag tso tawm hauv lub nroog Npanpiloos rov mus lawm. 3Lawv qhia rau kuv hais tias cov neeg uas seem thiab tau rov los nyob rau hauv lawv tej qub teb qub chaw, mas txomnyem kawg li, thiab cov neeg txawv tebchaws uas nyob ze lawv ua saib tsis taus lawv kiag li. Thiab lawv tseem qhia rau kuv hais tias, tus ntsa yeej thaiv lub nroog Yeluxalees los puastsuaj tas, thiab tej roojloog los yeej tsis tau kho ib lub, txij thaum luag muab hlawv los txog niaj hnub no. 4Thaum kuv hnov dheev txog txhua yam uas hais no kuv cia li zaum ntua quaj.
 Kuv nyuaj siab thiab quaj tau ob peb hnub tsis noj ib qho mov li. Kuv thiaj thov Vajtswv hais tias,
5“Tus TSWV uas yog Vajtswv tus nyob saum Ntuj! Koj yog tus uas muaj hwjchim loj thiab peb sawvdaws hwm koj nkaus xwb. Koj yog tus uas ncaj ncees thiab ua raws li koj tej lus cog tseg rau cov neeg uas muab siab npuab koj, hlub koj thiab ua raws li koj tej lus samhwm. 6Tus TSWV, thov koj tsa qhovmuag saib kuv thiab tig pobntseg mloog kuv tej lus uas kuv niaj hnub niaj hmo thov koj pab cov tubtxib uas yog haivneeg Yixalayees. Kuv thov lees tej kev txhaum uas peb cov neeg Yixalayees tau ua rau koj lawm. Kuv cov yawgkoob thiab kuv los tau ua txhaum rau koj lawm thiab. 7Peb tau ua txhaum rau koj loj kawg nkaus thiab tsis tau ua raws li koj tej lus samhwm ib nyuag qhov li. Peb tsis coj raws li koj tej kevcai uas koj muab cob rau peb los ntawm koj tus tubtxib Mauxes hlo li. 8Nimno thov koj nco ntsoov tej lus uas koj tau cog tseg rau Mauxes hais tias, ‘Yog nej cov neeg ua tsis ncaj tsis ncees rau kuv, kuv yuav muab nej ntiab mus nyob xyaw luag lwm haivneeg. 9Tiamsis yog hais tias nej tig rov los cuag kuv thiab ua raws li tej lus uas kuv samhwm rau nej lawm, ces txawm yog nej mus nyob rau qab ntuj kawg lawm los kuv yuav coj nej rov los nyob qhov chaw uas kuv twb xaiv tseg cia rau nej tau pehawm kuv lawm.’ 10Tus TSWV, lawv yog koj cov tubtxib thiab yog koj haivneeg ntag. Koj twb tau cawm lawv dim los ntawm koj lub hwjchim thiab koj lub zog uas loj kawg nkaus. 11Nimno thov koj mloog kuv tej lus thov thiab lwm tus uas yog koj cov tubtxib uas hwm koj tej lus thov. Hnub no thov koj pub kom kuv tau txais kev vammeej, thiab thov koj tshoov huabtais siab kom nws muaj lub siab hlub tshua kuv.”
 Lub sijhawm ntawd kuv yog tus ce cawv txiv hmab rau huabtais haus.