19

Tej moos cawm sav

(X.Txh. 35:9-34; Ys. 20:1-9)

1Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv rhuav tshem tej haiv tuabneeg huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej hab mej txeeb puab lub tebchaws hab mej moog nyob rua huv puab tej moos hab huv puab tej vaaj tse, 2mej yuav tsum tseg peb lub moos ca rua huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej ua mej tug hov. 3Mej yuav npaaj muaj kev moog rua huv hab muab lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej ua mej tug hov faib ua peb feem, sub tug kws tau tua tuabneeg lawm txhad tswv tau moog rua huv lub moos hov.
4Ntawm nuav moog yog tej kevcai rua tug kws tua tuabneeg es tswv moog cawm sav tau rua huv tej moos ntawd. Yog leejtwg tsw yog txhob txwm tua kwvtij zej zog hab tsw tau ua tshawj chim dua, 5pev le kws ob tug kwvtij zej zog moog txav ntoo tom haav zoov mas thaus ib tug tsaa taus ntuv ntoo nwg raab taus ca le hle moog raug nwg tug kwvtij tuag lawm, mas tug hov tswv tau moog rua huv tej moos cawm sav lub twg kuj tau. 6Yog txujkev kws moog rua lub moos cawm sav deb heev, tes tug kws tsob caub yuav chim heev tes lawv cuag tug kws tua tuabneeg hov hab muab nwg tua pov tseg, txawm yog nwg tsw muaj lub txem txug tuag tsua qhov nwg tsw tau ua tshawj chim dua rua nwg tug kwvtij zej zog kuj xwj. 7Vem le nuav kuv txhad has rua mej tas, Mej yuav tsum tseg peb lub moos ca.
8Yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv nthuav mej lub tebchaws kuas daav lawv le nwg tau cog lug ruaj ca rua mej tej laug hab muab lub tebchaws huvsw kws nwg cog lug tas yuav pub rua mej tej laug pub rua mej, 9tsuav yog mej ceev faaj tuav rawv tej lug nkaw nuav huvsw kws nub nua kuv muab cob rua mej, kws yog mej hlub Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab ua lub neej lawv le nwg tej kev, mas mej yuav tsaav dua peb lub moos cawm sav, 10sub tug kws tsw txhum txhad le tsw tuag rua huv mej lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej ua qub txeeg qub teg, mas mej txhad tsw tau rws nwg cov ntshaav.
11Tassws yog leejtwg ntxub nwg tug kwvtij zej zog es moog zuv kev muab tug kwvtij hov ntaus kuas tuag, txawm yog tug kws tua hov tswv moog rua huv tej moos cawm sav lub twg kuj xwj, 12cov kev txwj quas laug huv nwg lub moos yuav khaiv tuabneeg moog coj nwg huv lub moos cawm sav lug mas muab cob rua tug tsob caub mas nwg yuav raug muab tua pov tseg. 13Mej lub qhov muag tsw xob khuvleej tug hov le, mej yuav tsum ntxuav lub txem kws tua tug tuabneeg tsw txhum huv cov Yixayee moog sub mej txhad noj qaab nyob zoo.
14Tej qub txeeg qub teg kws koj yuav tau huv lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua koj ua koj tug hov, mas koj tsw xob txaav tej ncej nrwm teb kws thau koj tej laug kws dua taag lawm txhus ca.

Txuj kevcai ua timkhawv

15Tuab leeg xwb ua timkhawv tum tug kws ua txhum mas tsw txaus, tsw has ua txhum ib yaam kevcai daabtsw le. Yuav tsum muaj ob leeg los peb leeg ua timkhawv txhad le ntseeg tau. 16Yog muaj timkhawv ab ham leejtwg has tas tau ua txhum, 17mas ob tog kws ua plaub hov yuav tsum moog rua ntawm Yawmsaub xubndag moog cuag cov pov thawj hab cov kws tu plaub rua lub swjhawm ntawd. 18Cov kws tu plaub yuav tsum ua tuab zoo tshuaj saib mas yog tug kws ua timkhawv hov ab ham daag nwg tug kwvtij zej zog xwb, 19mas yuav tsum ua rua tug kws ua cuav timkhawv hov ib yaam le nwg npaaj sab yuav ua rua nwg tug kwvtij zej zog. Ua le nuav mej txhad ntxuav tau tej kev phem nuav tawm huv mej moog. 20Lwm tug suavdawg yuav tau nov hab ntshai, tsw ua phem le nuav rua huv plawv mej dua le lawm. 21Mej lub qhov muag tsw xob khuvleej hlo le, yuav tsum muab sav pauj sav, qhov muag pauj qhov muag, kaug nav pauj kaug nav, teg pauj teg, taw pauj taw.