31

Yausua yuav nyob Mauxe chaw

1Mauxe tseed has tej lug nuav rua cov Yixayee suavdawg, 2hab nwg has rua puab tas, “Nub nua kuv noob nyoog tub muaj ib puas neeg nkaum xyoo lawm. Kuv yuav moog moog lug lug tsw taug lawm. Yawmsaub tub has rua kuv tas, ‘Koj yuav tsw tau hlaa tug dej Yalatee nuav moog.’ 3Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav hlaa ua mej ntej moog. Nwg yuav ua rua tej haiv tuabneeg hov puam tsuaj rua ntawm mej xubndag mej txhad txeeb tau puab lub tebchaws. Mas Yausua yuav ua tug kws coj mej moog lawv le Yawmsaub tau has ca lawd. 4Yawmsaub yuav ua rua puab ib yaam le nwg ua rua Xihoo hab Aus kws yog cov Amaulai le vaajntxwv hab ib yaam le ua rua ob tug lub tebchaws rua thaus Yawmsaub muab ob tug ua puam tsuaj. 5Yawmsaub yuav muab puab cob rua mej mas mej yuav ua rua puab lawv tej lug nkaw kws kuv tau cob rua mej lawd huvsw. 6Ca le ua khov kho ua sab luj sab tuab, tsw xob raag tsw xob ntshai puab le tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yeej nrug mej moog. Nwg yuav tsw ncaim mej yuav tsw tso mej tseg.”
7Tes Mauxe txawm hu Yausua lug hab has rua nwg taab meeg cov Yixayee suavdawg tas, “Ca le ua khov kho hab ua sab luj sab tuab, tsua qhov koj yog tug kws yuav nrug haiv tuabneeg nuav txeem moog rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj rua puab tej laug tas yuav pub rua puab. Koj yuav ua rua puab tau lub tebchaws hov ua puab tug. 8Tug kws ua koj ntej yog Yawmsaub, nwg yuav nrug nraim koj, nwg yuav tsw ncaim koj hab tsw tso koj tseg. Tsw xob ntshai tsw xob poob sab le.”

Puv xyaa xyoo nyeem Yawmsaub txuj kevcai ib zag

9Mauxe sau txuj kevcai nuav hab muab rua cov pov thawj kws yog xeem Levi kws kwv Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug, hab muab rua Yixayee cov kev txwj quas laug suavdawg. 10Hab Mauxe has rua puab tas, “Thaus puv xyaa xyoo kws teem ua xyoo kws tso nuj nqes tseg, ncaaj lub swjhawm kws ua kevcai nyob tsev pheeb suav, 11mas thaus ib tsoom Yixayee tuaj rua ntawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lub xubndag ntawm lub chaw kws nwg yuav xaiv ca, mej yuav nyeem txuj kevcai nuav rua cov Yixayee suavdawg noog. 12Ca le hu cov pejxeem tuaj txoos ua ke, quaspuj quasyawg mivnyuas yau hab lwm haiv tuabneeg kws nyob huv mej tej moos, sub puab txhad tau nov hab kawm paub ntshai hab fwm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab ceev faaj ua lawv nraim le tej lug huvsw huv txuj kevcai nuav, 13hab puab tej mivnyuas kws tsw tau paub dua txhad tau nov hab kawm paub ntshai hab fwm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv taag puab swm neej kws nyob rua huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb hov.”

Yawmsaub qha Mauxe zag kawg

14Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Tub yuav txug nub kws koj tuag lawm. Ca le hu Yausua tuaj mas meb ob leeg ca le lug cuag kuv rua huv lub tsev ntaub sws ntswb kuv txhad tsaa tau nwg ua num.” Tes Mauxe hab Yausua txhad moog cuag Yawmsaub rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. 15Yawmsaub tshwm rua huv tug ncej fuab lug rua huv lub tsev ntaub, hab tug ncej fuab nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub.
16Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Koj tub yuav qe muag moog nrug koj tej laug nyob. Mas haiv tuabneeg nuav yuav ca le moog deev tej daab kws txawv txawv huv lub tebchaws kws puab moog nyob hov, hab puab yuav tso kuv tseg hab rhuav kuv tej lug kws kuv nrug puab sws cog lug. 17Tes nub hov kuv yuav npau tawg heev rua puab, kuv yuav muab puab tso tseg hab kuv yuav fee plhu tsw saib puab le lawm, mas puab yuav raug puam tsuaj. Ntau yaam kev phem kev txom nyem yuav lug raug puab. Nub ntawd puab yuav has tas, ‘Tej kev phem nuav lug raug peb vem yog peb tug Vaajtswv tsw nrug peb nyob lawm los tsw yog?’ 18Nub ntawd kuv yeej yuav fee plhu tsw saib puab vem yog tej kev phem huvsw kws puab tau ua, yog qhov kws puab tig moog lawv quas ncav luas tej daab. 19Nwgnuav meb ca le sau zaaj nkauj nuav hab qha rua cov Yixayee, muab tso rua huv puab lub qhov ncauj sub zaaj nkauj nuav txhad ua timkhawv nrug kuv kom cov Yixayee. 20Thaus kuv coj puab moog rua huv lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo kws kuv tau cog lug ruaj tas kuv yuav pub rua puab tej laug, hab thaus puab tau noj tsau npo hab rog rog, mas puab yuav tig moog ua koom rua luas tej daab hab yuav saib tsw taug kuv hab rhuav kuv tej lug cog tseg. 21Thaus ntau yaam kev phem hab kev txom nyem lug raug puab lawd, mas zaaj nkauj nuav yuav ua timkhawv kom puab, tsua qhov zaaj nkauj nuav yuav nyob ntawm puab tej caaj ceg lub qhov ncauj tsw nov qaab le. Thaus kuv tsw tau coj puab lug rua huv lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj tas yuav pub rua puab, kuv tub paub tej kws puab npaaj sab yuav ua lawm.” 22Mauxe txhad sau zaaj nkauj hov rua tuab nub ntawd hab qha rua cov Yixayee hu.
23Tes Yawmsaub txawm tsaa Yausua kws yog Noo tug tub lug ua num hab has tas, “Koj ca le ua khov kho hab ua sab luj sab tuab. Koj yuav coj cov Yixayee moog rua huv lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj tas yuav pub rua puab. Kuv yuav nrug koj nyob.”
24Thaus Mauxe sau tej kevcai nuav txhua nqai huvsw rua huv phoo ntawv taag lawm, 25nwg txhad has rua cov Levi kws kwv lub swb xaab sws cog lug tas, 26“Ca le muab phoo ntawv kevcai nuav tso rua ntawm ib saab lub swb xaab sws cog lug, sub txhad ua timkhawv kom mej. 27Tsua qhov kuv yeej paub tas mej faav xeeb hab sab tawv le caag. Saib maj, thaus kuv tseed muaj txujsa nrug mej nyob lug txug nub nua mej pheej faav xeeb rua Yawmsaub. Thaus kuv tuag lawm mej yeej yuav ua phem heev dua xwb lauj! 28Mej ca le hu cov kev txwj quas laug huvsw huv mej txhua xeem hab cov kws kaav mej tuaj sablaaj ua ke sub kuv txhad tau has tej lug nuav rua puab noog hab hu lub ntuj lub teb ua timkhawv kom puab. 29Kuv yeej paub tas thaus dua kuv lawm mej yuav ua phem ua qas tag tag le hab faav hlo ntawm txujkev kws kuv tub qha rua mej. Tom hauv ntej tej xwm txheej phem yuav poob lug raug mej tsua qhov mej ua tej kws Yawmsaub pum tas phem hab tej kws mej txhais teg ua zwg ua kuas nwg chim.”

Mauxe zaaj nkauj

30Mas Mauxe has zaaj nkauj nuav taag nrho rua ib tsoom Yixayee noog.