25

1Thaus muaj ob leeg ua plaub moog txug tsev tu plaub, es cov tu plaub tu rua ob tug tas ib tug txhum ib tug tsw txhum, 2mas yog tug kws txhum tswm nyog raug nplawm, tug tu plaub yuav kuas nwg pw mas tu kuas nplawm npaum le nwg kev txhum taab meeg tug tu plaub. 3Yuav nplawm tau txug plaub caug nplawm, tsw xob nplawm ntau dua ntawd, ntshai tsaam tes mej yuav rhuav nwg ntsej muag taab meeg suavdawg.
4Thaus nyuj saamswm tsuj qeb tsuj mog mej tsw xob muab tawb looj nyuj qhov ncauj.

Kevcai yuav tej puj ntsuag kwvtij

5Yog muaj kwvtij nyob ua ke ib tug tuag lawm tsw tau muaj tub, tug kws tuag hov tug quaspuj tawm moog yuav quasyawg saab nrau tsw tau. Nwg tug quasyawg ib tug kwvtij yuav tsum yuav nwg ua quaspuj txhad sawv nwg tug quasyawg chaw. 6Mas thawj tug tub kws yug lug yuav muab ua tug kwvtij kws tuag lawm le tub sub nwg lub npe txhad tsw pluj huv cov Yixayee moog. 7Yog tug kwvtij hov tsw yeem yuav tug puj hov, mas tug puj hov yuav moog cuag cov kev txwj quas laug ntawm lub rooj loog hab has tas, “Kuv tug quasyawg tug kwvtij tsw yeem rhawv nwg tug kwvtij lub npe rua huv cov Yixayee, nwg tsw yeem sawv kuv tug quasyawg chaw.” 8Mas cov kev txwj quas laug huv lub moos hov yuav hu tug yawm hov tuaj nrug puab has. Yog nwg tseed ua tawv nkawv has tas “Kuv tsw yeem yuav tug puj nuav,” 9tes tug puj hov yuav txaav zog ze rua tug kwvtij hov taab meeg cov kev txwj quas laug chua hlo tug kwvtij ib saab khau hab ntu qub ncaug rua tug kwvtij hov lub plhu hab has tas, “Tug kws tsw rhawv nwg tug kwvtij caaj ceg yeej raug le nuav.” 10Mas huv cov Yixayee luas yuav hu tsev tuabneeg nuav tas, Tsev tuabneeg kws raug chua khau hle.

Tej kevcai

11Thaus ob tug txwvneej sws ntaus es ib tug le quaspuj txaav ze moog paab nwg tug quasyawg kuas dim huv tug kws ntaus hov txhais teg, nwg cev teg loo moog chua tug txwvneej tod chaw xws, 12mas mej muab tug quaspuj hov txhais teg txav pov tseg, tsw xob khuvleej le.
13Koj tsw xob muaj ob lub thauj teev tsw sws luag ca huv lub naab, ib lub nyaav ib lub swb. 14Koj tsw xob muaj ob lub thoob tsw sws luag ca huv koj lub tsev, ib lub luj ib lub yau. 15Koj yuav tsum muaj lub thauj teev kws hum hab ncaaj hab muaj lub thoob kws hum hab ncaaj, sub koj txujsa txhad le ntev huv lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub rua koj. 16Tsua qhov txhua tug kws ua le nuav, txhua tug kws ntxo luas noj le nuav yog tuabneeg qas vuab tsuab rua koj tug Vaajtswv Yawmsaub.

Rhuav tshem cov Amalej

17Ncu ntsoov txug tej kws thaus mej taug kev tawm huv Iyi tebchaws lug es cov Amalej ua rua mej. 18Puab tuaj ntaus mej rua ntawm ntog kev kws mej tsaug tsaug leeg txug sav hab muab mej cov kws maav maav moog ua qaab txav tua pov tseg. Puab tsw ntshai Vaajtswv le. 19Vem le nuav thaus kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub mej tau su tsw ua rog rua tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig mej huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub rua mej ua qub txeeg qub teg ua mej tug, tes mej ca le muab cov Amalej rhuav tshem kuas pluj plag huv qaab ntuj nuav kuas tsw muaj leejtwg ncu tau. Mej tsw xob nov qaab qhov nuav.