110

Tus uas Yawmsaub xaiv ua vajntxwv

Zaj nkauj uas Davi sau.
  1Yawmsaub hais rau kuv tus tswv tias,
   “Cia li zaum ntawm kuv sab xis,
  mus txog thaum kuv muab
   koj cov yeeb ncuab ua koj lub rooj tiag taw.”
  2Yawmsaub yuav ua rau koj tus cwj
   uas muaj hwjchim kav hauv Xi‑oo
   mus dav zuj zus.
  Cia li ua vajntxwv kav
   koj cov tshawj chim.
  3Koj cov neeg
   yuav yeem pub lawv tus kheej
  rau hnub uas koj coj koj cov tub rog mus
   rau saum tej roob uas dawb huv.
  Koj cov tub hluas yuav los cuag koj,
   ib yam li dej lwg tawm
   hauv kaj ntug lub plab los.
  4Yawmsaub twb cog lus tawv lawm,
   nws yuav tsis hloov dua siab li.
  “Koj ua pov thawj mus ib txhis
   ib yam li Mekhixede.”

  5Tus Tswv nyob ntawm koj sab tes xis,
   nws yuav tsoo tej vajntxwv tawg tag
   rau hnub uas nws npau taws.
  6Nws yuav txiav txim rau ib tsoom tebchaws
   ua kom muaj cev tuag puv tag,
  nws yuav tsoo cov uas ua thawj
   thoob ntiajteb piam tag.
  7Vajntxwv yuav haus tus dej
   uas ntws raws ntug kev,
  yog li ntawd nws yuav tsa
   nws lub taubhau sawv siab.