122

Thov pab Yeluxalees

Zaj nkauj hu nce mus. Yog Davi sau.
  1Kuv zoo siab rau thaum lawv hais rau kuv
   tias, “Cia peb mus rau hauv
   Yawmsaub lub tuam tsev.”
  2Yeluxalees 'e, peb txhais kotaw
   tseem sawv ntsug hauv koj tej rooj loog.

  3Yeluxalees raug rhawv ua lub nroog
   uas ruaj khov nyob ntom nti.
  4Yog lub chaw uas txhua lub xeem
   nce mus rau hauv,
  yog Yawmsaub txhua lub xeem,
  raws li uas tu cia rau cov Yixayee
   kom ua tsaug rau Yawmsaub lub npe.
  5Tej zwm txwv uas tu plaub
   kuj muab txawb rau hauv,
   yog Davi caj ces tej zwm txwv.

  6Cia li thov kev kaj siab lug
   rau Yeluxalees tias,
   “Thov cia cov uas nyiam koj vam meej.
  7Thov kev kaj siab lug muaj nyob
   hauv koj tej ntsa loog,
  thiab kev tso siab plhuav nyob
   hauv koj tej chaw tsom faj.”
  8Vim saib rau kuv tej kwvtij kwvluag
   kuv yuav hais tias,
   “Thov kev kaj siab lug muaj nyob hauv koj.”
  9Vim saib rau
   peb tus Vajtswv Yawmsaub lub tuam tsev,
   kuv yuav nrhiav kev zoo rau koj.