128

Tus uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub tau koob hmoov

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Txhua tus uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub
  kuj yuav tau nyob kaj siab lug,
   yog cov uas taug nws txojkev.
  2Koj yuav tau noj
   tej uas koj txhais tes khwv tau,
   koj yuav tau zoo thiab yuav vam meej.
  3Koj tus pojniam yuav zoo yam li
   tsob txiv hmab uas txi ncw ncw
   nyob hauv koj lub tsev,
  koj cov menyuam yuav zoo nkaus li
   tej ntsuag ntoo aulib
   nyob puag ncig koj lub rooj mov.
  4Yog li no nawj, tus uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub
   yuav tau nyob kaj siab lug ib yam li ntawd.
  5Thov Yawmsaub foom koob hmoov
   rau koj ntawm Xi‑oo.
  Thov cia koj pom lub nroog Yeluxalees
   vam meej tag koj sim neej.
  6Thov cia koj pom
   koj tej xeeb leej xeeb ntxwv.
   Thov pub cov Yixayee nyob kaj siab lug.