12

Thov Vajtswv pab

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Semini. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov koj pab,
   vim tsis tshuav cov neeg uas hwm koj lawm,
  thiab cov uas xib rau koj
   ploj tag hauv ib tsoom neeg lawm
  2Txhua tus dag kwvtij zej zog,
   lawv ncauj qab rog nplaig qab ntse
   thiab muaj ob lub siab.

  3Thov Yawmsaub txiav txhua tus
   lub qhov ncauj qab rog,
   thiab tus nplaig khav theeb heev ntawd pov tseg,
  4yog cov uas hais tias,
   “Peb tus nplaig yuav kov yeej xwb,
  peb lub qhov ncauj yog peb li.
   Leejtwg yuav kav tau peb?”

  5Yawmsaub hais tias,
   “Kuv yuav sawv tsees tamsim no,
  rau qhov tus pluag raug quab yuam
   thiab tus txom nyem quaj ntsaj laws.
  Kuv yuav tso lawv rau hauv qhov chaw
   uas nyob tso siab plhuav
   uas lawv ntshaw mus nyob.”
  6Yawmsaub tej lus cog tseg
   yog tej lus uas dawb huv,
  zoo li cov tseem nyiaj uas muab hlawv
   hauv cub thee uas nyob hauv pem teb,
   yog cov tseem nyiaj uas muab nchuav xya zaus.

  7Au Yawmsaub, thov koj tsom kwm peb,
   thov tiv thaiv kom peb dim cov neeg tiam no.
  8Cov neeg phem ncig mus ncig los
   ntawm peb txhua fab,
  rau thaum ib tsoom neeg
   qhuas ntxhias kev phem kev qias.