14

Neeg txojkev phem

(Nt.Nk. 53:1-6)

Davi sau rau tus thawj coj hu nkauj
  1Cov neeg ruam xav hauv lub siab tias,
   “Tsis muaj Vajtswv.”
  Lawv lub siab phem kawg li
   thiab lawv ua tej uas qias vuab tsuab,
   tsis muaj ib tug ua zoo li.

  2Yawmsaub saib saum ntuj tuaj
   rau neeg ntiajteb,
  saib puas yuav muaj ib tug twg
   uas ntse thiab nrhiav Vajtswv.
  3Lawv txhua tus yuam kev tag,
   thiab lawv lub siab phem tag huvsi
   ib yam nkaus,
  tsis muaj ib tug ua zoo,
   tsis muaj kiag li.

  4Txhua tus uas ua phem tsis paub lov,
   yog cov uas noj kuv haiv neeg yam li noj ncuav,
   thiab tsis taij thov Yawmsaub?
  5Lawv yuav ntshai kawg ua siab puas tsus,
   rau qhov Vajtswv nrog nraim
   cov neeg uas ncaj ncees nyob.
  6Nej npaj rhuav tshem
   cov neeg pluag daim hom phiaj,
  tiamsis Yawmsaub ua
   lawv lub chaw cawm siav.

  7Xav kom muaj kev cawm dim
   tshwm hauv Xi‑oo tuaj rau cov Yixayee.
  Thaum Yawmsaub pub nws haiv
   neeg rov vam meej li qub,
  Yakhauj yuav xyiv fab,
   Yixayee yuav zoo siab.