20

Thov vajtswv pab kom kov yeej

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Thov Yawmsaub teb koj
   rau hnub uas raug ceeblaj.
  Thov Yakhauj tus Vajtswv lub npe
   tsom kav tsom kwm koj.
  2Thov nws tso kev pab
   tawm hauv lub tuam tsev tuaj pab koj,
  thiab tso nws kev txhawb zog
   tawm hauv Xi‑oo tuaj.
  3Thov nws nco txog
   tej uas koj muab xyeem huvsi
  thiab txaus siab rau
   tej uas koj muab hlawv xyeem.

  4Thov Yawmsaub pub rau koj
   raws li koj lub siab ntshaw,
  thiab ua rau tej uas koj xav tseg lawm
   tiav huvsi.
  5Mas peb thiaj tau tsa suab qw xyiv fab
   rau qhov uas koj kov yeej,
  thiab tuav peb tus Vajtswv lub npe
   tsa peb tej chij.
  Thov Yawmsaub pub
   kom koj lo lus thov tiav huvsi.

  6Nimno kuv paub tseeb tias Yawmsaub yuav
   pab tus uas nws hliv roj tsa lawd,
  Yawmsaub nyob qhov chaw dawb huv
   saum ntuj ceeb tsheej teb nws,
  thiab nws txhais tes xis
   yuav pab nws kov yeej loj kawg li.
  7Ib txhia khav txog tsheb ua rog,
   ib txhia khav txog nees,
  tiamsis peb li peb khav txog Yawmsaub
   uas yog peb tus Vajtswv lub npe.
  8Lawv yuav dawm ntog,
   tiamsis peb yuav sawv tsees nyob ruaj nreeg.
  9Au Yawmsaub, thov koj pab vajntxwv kov yeej.
   Thov koj pab peb rau thaum peb thov.