32

Lees txim thiab zam txim

Zaj nkauj Maxakhi uas Davi sau.
  1Tus uas tau kev zam txim
   tau nyob kaj siab lug,
  yog tus uas nws tej kev txhaum
   raug muab faus lawm.
  2Tus uas Yawmsaub tsis suav
   nws tej kev txhaum
   kuj tau nyob kaj siab lug,
  yog tus uas tsis muaj kev dag ntxias
   hauv nws lub siab.

  3Thaum kuv tsis tau lees txim,
   kuv lub cev sem zuj zus mus,
   vim yog kuv ntsaj laws tas hnub tas hmo.
  4Koj txhais tes hnyav rau saum kuv
   nruab hnub hmo ntuj,
  kuv lub zog kuj qhuav tag
   yam li raug tshav ntuj kub thaum ntuj qhua.
  5Kuv txawm lees kuv lub txim rau koj,
   kuv tsis npog kuv tej kev phem kev qias cia.
  Kuv hais tias, “Kuv yuav lees
   kuv tej kev fav xeeb rau Yawmsaub,”
   mas koj thiaj zam kuv tej kev txhaum txim.

  6Vim li no cia txhua tus uas hwm koj
   thov koj rau thaum tseem ntsib tau koj.
  Thaum dej nyab heev,
   kev txom nyem yuav los tsis txog tus ntawd.
  7Koj yog kuv lub chaw nraim cev,
   koj tsom kwm tsis pub kuv raug kev ceeblaj,
  koj muab zaj nkauj uas qhuas tias
   kuv dim lawm los qhwv nkaus kuv.

  8Kuv yuav coj thiab qhia koj
   txog txojkev uas tsim nyog koj taug.
   Kuv yuav ntsia ntsoov koj taw qhia koj.
  9Koj tsis txhob ua li tus nees thiab tus luj txwv
   uas tsis txawj nkag siab,
  uas yuav tsum khi looj thawb thiab sam xauv,
   yog tsis ua li ntawd
   nws yuav tsis nrog koj mus.
  10Tus neeg limhiam
   raug kev txom nyem ntau heev,
  tiamsis txojkev hlub uas ruaj khov
   xov vij tus uas tso siab rau Yawmsaub.
  11Nej cov uas ncaj ncees 'e,
   cia li zoo siab thiab xyiv fab rau Yawmsaub,
  nej cov uas lub siab ncaj 'e,
   txhua tus cia li qw zoo siab.