38

Tus uas txom nyem lo lus thov Vajtswv

Davi zaj nkauj uas hu xyeem kom Vajtswv nco ntsoov.
  1Au Yawmsaub, thaum koj chim
   thov koj tsis txhob cem kuv,
   thaum koj npau taws tsis txhob nplawm kuv.
  2Rau qhov koj rab xub twb txeem rau hauv kuv,
   koj txhais tes twb poob rau saum kuv.
  3Vim yog koj chim kuv lub cev thiaj nyob tsis tus,
   vim yog kuv ua txhaum
   kuv tej pob txha thiaj mob ntsoog qees.
  4Kuv tej kev txhaum
   nyab dhau kuv taubhau lawm,
   yog lub nra uas hnyav dhau kuv lub zog.

  5Vim yog kuv ruam kuv tej kiav
   txhab thiaj lwj zuj zus tuaj thiab tsw,
  6kuv khoov thiab pau heev,
  kuv taug kev quaj qas ntsuav
   ib hnub tsaus ntuj.
  7Kuv lub duav kub lug,
   thiab kuv lub cev nyob tsis tus.
  8Kuv lub cev ntshaus tag
   kuv ib ce ntsoog tag,
   kuv ntsaj laws vim yog siab fab tag.

  9Au tus Tswv, tej uas kuv xav xav yuav
   koj yeej paub huvsi,
  qhov uas kuv quaj quaj seev seev
   koj yeej hnov huvsi.
  10Kuv lub plawv dhia thiab kuv lub zog ploj tag,
   thiab kuv qhov muag pom kev tsis meej lawm.
  11Kuv tej kwvluag phoojywg
   sawv deb deb ntawm kuv txojkev mob nkeeg,
  thiab kuv kwvtij neej tsa
   los kuj sawv deb ntawm kuv thiab.
  12Cov neeg uas nrhiav txov kuv txojsia
   twb npaj cuab ntxiab cuab hlua rau kuv,
  cov neeg uas xav ua rau kuv mob
   pheej hais txog qhov uas ua kom puam tsuaj,
  thiab xav txog qhov uas yuav sawv twv kuv
   ib hnub tsaus ntuj.

  13Tiamsis kuv ua yam li tus lag ntseg tsis hnov,
   kuv ua yam li tus ruam tsis qheb ncauj hais li.
  14Kuv zoo yam nkaus li tus uas tsis hnov lus,
   thiab zoo li tus uas lub qhov ncauj
   tsis muaj lus cem.
  15Au Yawmsaub, kuv tos rawv koj.
   Au tus Tswv uas yog kuv tus Vajtswv,
   koj yog tus uas yuav teb kuv.
  16Kuv thov hais tias, “Thov tsis txhob cia lawv
   zoo siab luag hnyos kuv,
   yog cov uas khav rau thaum kuv plam taw.”
  17Rau qhov kuv twb yuav ntog
   thiab kuv muaj mob tsis tu li.
  18Kuv lees kuv lub txim,
   kuv ntxhov siab rau kuv tej kev txhaum.
  19Cov uas lam ua
   kuv cov tshawj chim do do xwb muaj zog npho,
  thiab cov uas kuv tsis tau ua txhaum rau
   los ntxub kuv kuj muaj coob kawg li.
  20Cov uas ua phem pauj kuv tej kev zoo
   kuj tawm tsam kuv,
   vim yog kuv ua qhov zoo.

  21Au Yawmsaub, thov tsis txhob tso kuv tseg.
   Au kuv tus Vajtswv,
   thov tsis txhob nyob deb ntawm kuv.
  22Au tus Tswv uas yog kuv lub chaw cawm dim,
   cia li maj nroos los pab kuv.