43

Thov cawm txojsia

  1Au Vajtswv, thov koj tsa kuv cai,
   thiab hais kuv tshaj plaub
   ntawm cov neeg tsis hwm koj.
  Thov koj cawm kuv dim
   ntawm cov neeg dag thiab cov neeg tsis ncaj.
  2Koj yog tus Vajtswv
   uas yog kuv lub chaw cawm siav,
   ua cas koj tso kuv tseg lawm?
  Ua cas kuv yuav mus quaj qas ntsuav
   vim yog yeeb ncuab quab yuam kuv?
  3Thov koj tso koj txojkev kaj
   thiab txojkev tseeb los,
  thov cia ob txog ntawd coj kuv mus,
   thiab coj kuv mus txog koj lub roob dawb huv
   thiab koj lub chaw nyob.
  4Mas kuv yuav mus rau ntawm
   Vajtswv lub thaj xyeem,
  mus txog Vajtswv uas yog kuv lub chaw
   zoo siab xyiv fab kawg nkaus.
  Au Vajtswv, kuv tus Vajtswv 'e,
   kuv yuav ntaus nkauj nog ncas qhuas koj.

  5Kuv tus ntsuj plig 'e,
   ua cas koj qaug zog tag li no,
  ua cas koj ntxhov siab tag
   rau hauv kuv lub cev?
  Cia li muaj siab vam rau Vajtswv,
   rau qhov kuv yuav qhuas nws dua.
  Nws yog tus uas pab kuv
   thiab yog kuv tus Vajtswv.