67

Hu nkauj qhuas Vajtswv

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, yuav siv nkauj nog ncas. Yog zaj nkauj hu.
  1Thov Vajtswv hlub peb
   thiab foom koob hmoov rau peb,
  thiab ua nws lub ntsej muag
   ci ntsa iab tuaj rau peb,
  2kom tag nrho lub ntiajteb
   thiaj paub koj txojkev,
  thiab ib tsoom tebchaws sawvdaws
   paub koj txojkev cawm dim.
  3Au Vajtswv, thov cia ib tsoom neeg qhuas koj,
   cia txhua haiv neeg qhuas koj.
  4Cia ib tsoom tebchaws zoo siab
   thiab hu nkauj xyiv fab,
  vim koj txiav txim ncaj rau ib tsoom neeg,
   thiab coj ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb.
  5Au Vajtswv, thov cia ib tsoom neeg qhuas koj,
   cia txhua haiv neeg qhuas koj.
  6Lub ntiajteb tau qoob loo lawm,
   thiab Vajtswv, peb tus Vajtswv,
   foom koob hmoov rau peb.
  7Vajtswv foom koob hmoov rau peb lawm,
   cia thoob plaws lub qab ntuj kawg
   hwm thiab paub ntshai nws.