76

Vajtswv yog tus kov yeej thiab teem txim

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, yuav siv nkauj nog ncas. Yog Axas zaj nkauj. Yog zaj nkauj hu.
  1Hauv Yuda puavleej paub Vajtswv,
   Vajtswv lub npe nrov nto moo
   thoob hauv Yixayee.
  2Vajtswv lub chaw nyob yog hauv Xalee,
   nws lub tsev nyob yog hauv Xi‑oo.
  3Nws nyob qhov ntawd
   muab rab xub uas ci nplas
  thiab tej daim phiaj hlau thiab tej ntaj
   thiab tej cuab yeej ua rog
   lov pes ntho pov tseg.

  4Koj lub hwjchim ci ntsa iab,
   koj lub hwjchim meej mom
   siab dua tej roob uas nyob mus ib txhis.
  5Tej neeg siab loj siab tuab
   raug muab lws lawm,
   lawv tsaug zog mus ib txhis.
  Cov tub rog sawvdaws
   siv tsis tau lawv txais tes lawm.
  6Au Yakhauj tus Vajtswv,
   thaum koj cem lawv
  mas cov nees thiab cov uas caij nees
   yoob tuag tag.
  7Koj yog tus uas txaus ntshai kawg.
   Thaum koj chim leejtwg yuav sawv tau
   ntawm koj xubntiag?
  8Koj nyob saum ntuj
   muab kev txiav txim tshaj tawm,
   mas lub ntiajteb ntshai thiab nyob twjywm,
  9rau thaum Vajtswv sawv tsees teem txim
   cawm cov neeg sawvdaws
   uas raug quab yuam hauv ntiajteb kom dim.

  10Neeg tej kev chim
   ua rau luag qhuas koj ntau dua,
  cov uas dim tej kev chim ntawd,
   koj yuav muab sia kiag rau ntawm duav.
  11Cia li yeem lus rau Yawmsaub
   uas yog nej tus Vajtswv
   thiab ua raws li tej lus yeem tseg ntawd.
  Cia cov uas nyob vij puag ncig nws
   coj qhov txhia chaw tuaj pub rau nws,
   yog tus uas tsim nyog ntshai thiab hwm,
  12thiab yog tus uas txo cov thawj tej hwjchim,
   yog tus uas tej vajntxwv hauv ntiajteb
   ntshai kawg.