93

Vajtswv yog vajntxwv

  1Yawmsaub ua vajntxwv kav,
   nws muab hwjchim meej mom los hnav,
  Yawmsaub muab lub zog los sia ntawm duav.
   Lub ntiajteb nyob ruaj khov tsis ua zog li.
  2Koj lub zwm txwv twb muab tsa cia
   txij thaum ub los lawm,
   koj yeej nyob ib txwm thaum ub los li.

  3Au Yawmsaub, dej hiavtxwv tsa suab nrov,
   yog tej dej hauv nruab tiv txwv,
   tej niag nthwv dej tsa suab nrov ceev kawg.
  4Yawmsaub uas nyob chaw siab
   muaj hwjchim loj,
  muaj hwjchim heev dua tej dej nrov vig voog,
   heev dua tej niag nthwv dej hiavtxwv ntas.
  5Koj tej kevcai muaj tseeb tiag,
   Au Yawmsaub, txojkev dawb huv
  tsim nyog nyob hauv koj lub tuam tsev
   mus ib txhis.