2

Da'faam Nyungc Laauc Yaangh Nyei Sic

Ndorqc Nyei Hlaang

1Yie aengx cau hmien mangc, buatc dauh mienh nanv jienv ndorqc nyei hlaang. 2Yie ziouc naaic ninh, “Meih mingh haaix?”
 Ninh dau yie, “Yie mingh ndorqc Ye^lu^saa^lem Zingh mangc gaax ndongc haaix jangv, ndongc haaix ndaauv.”
3Wuov zanc caux yie gorngv waac wuov dauh fin-mienh mingh mi'aqv. Aengx maaih ganh dauh fin-mienh daaih buangh ninh, 4yaac gorngv mbuox ninh, “Tiux jienv mingh gorngv mbuox wuov dauh mienh lunx mienh, ‘Maaih mienh oix daaih yiem Ye^lu^saa^lem Zingh camv nyei, hnangv yiem maiv maaih zingh laatc nyei laangz, weic zuqc baeqc fingx caux saeng-kuv camv haic.’ 5Ziouv gorngv, ‘Yie oix benx guaax douz zoux zingh laatc weih jienv naaiv norm zingh. Yie yaac oix benx naaiv norm zingh nyei njang-laangc.’+”

Heuc Zuqc Caangv Nyei Mienh Nzuonx

6Ziouv gorngv, “Daaih maah! Daaih maah! Oix zuqc biaux nqoi baqv bung nyei deic-bung, weic zuqc yie bun meih mbuo nzaanx mingh yiem lungh ndiev nyei biei bung.”Ziouv hnangv naaiv gorngv.
7“Caux Mbaa^mbi^lon Mienh yiem nyei mienh aah! Oix zuqc biaux mingh ⟨Si^on.”⟩ 8Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Ninh taaih liuz yie, nqa'haav paaiv yie mingh taux luv meih mbuo wuov deix guoqv nyei mienh, weic zuqc haaix dauh hoic meih mbuo se hnangv hoic Tin-Hungh ganh nyei m'zing-mienh nor. 9Mangc maah! Yie oix sung yie nyei buoz mborqv ninh mbuo. Ninh mbuo ziouc zuqc fu-sux ninh mbuo wuov deix mienh daaux nzuonx daaih luv ninh mbuo. Wuov zanc meih mbuo ziouc zieqv duqv se Nernh Jiex nyei Ziouv paaiv yie mingh.”
10Ziouv gorngv, “O Si^on Mienh aah! Oix zuqc njien-youh nyei baaux nzung, weic zuqc yie daaih yaac oix yiem meih mbuo mbu'ndongx. 11Taux wuov hnoi, ziex norm guoqv nyei mienh oix daaih guei yie, Ziouv, yaac benx yie nyei baeqc fingx. Yie yaac oix yiem meih mbuo mbu'ndongx. Meih mbuo ziouc hiuv duqv Nernh Jiex nyei Ziouv paaiv yie daaih taux meih mbuo naaiv. 12Ziouv oix nzipc Yu^ndaa benx ninh nyei buonc yiem wuov norm cing-nzengc deic-bung yaac aengx oix ginv nzunc Ye^lu^saa^lem. 13Maanc mienh aah! Oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien sekv nzieqc nyei, weic zuqc ninh yiem ninh cing-nzengc nyei dorngx cuotv daaih.”