5

Phung Anak Čô Y-Ruben

1 Phung anak êkei Y-Ruben anak tal êlâo kơ Y-Israel (kyuadah arăng kkiêng kơ ñu tal êlâo, ƀiădah kyuadah ñu bi čhŏ leh jhưng pĭt ama ñu, klei jing ayŏng khua arăng jao leh kơ phung anak êkei Y-Yôsep anak êkei Y-Israel, snăn yơh arăng amâo čih anăn ñu ôh hlăm hră răk anăn tui si klei jing ayŏng khua; 2 wăt tơdah Y-Yuđa jing ktang ti krah phung ayŏng adei ñu leh anăn mâo sa čô khua kiă kriê kbiă hriê mơ̆ng ñu, ƀiădah klei jing ayŏng khua djŏ kơ Y-Yôsep), 3phung anak êkei Y-Ruben, anak tal êlâo Y-Israel: Y-Hanôk, Y-Palu, Y-Hêsron, leh anăn Y-Karmi. 4Phung anak êkei Y-Yôel: Y-Sêmaya, Y-Gôk, Y-Simei, 5Y-Mika, Y-Rêaya, Y-Baal, 6 Y-Bêera, pô Y-Tiglat-Pilêser mtao čar Asiri atăt ba jing mnă leh: ñu jing sa čô khua kơ phung Ruben. 7Leh anăn krĭng ñu tui si phung găp djuê diñu, tơdah arăng yap anăn ênuk diñu: khua jing Y-Jêiêl, leh anăn Y-Sakari, 8leh anăn Y-Bêla anak êkei Y-Asas, čô Y-Sêma, čĕ Y-Yôel, pô dôk ti ƀuôn Arôer truh ti čư̆ Nêbô leh anăn Baal-Mêôn. 9Msĕ mơh ñu dôk ti ngŏ truh ti anôk mŭt kdrăn tač tĭng nah anei êa krông Ơprat, kyuadah hlô mnơ̆ng diñu rông jing lar leh hlăm čar Galaat. 10Hlăm ênuk Y-Sôl diñu bi blah hŏng phung Hagrit, phung digơ̆ djiê leh hŏng kngan diñu; leh anăn diñu dôk hlăm sang čhiăm diñu tar ƀar krĭng ngŏ čar Galaat.

Phung Anak Čô Y-Gat

11Phung anak êkei Y-Gat dôk phă hŏng diñu hlăm čar Basan truh ti ƀuôn Salêka: 12Y-Yôel jing khua, Y-Sapham jing pô kơiăng, Y-Janai leh anăn Y-Saphat hlăm čar Basan. 13Găp djuê diñu tui si sang ama diñu: Y-Mikal, Y-Mêsulam, Y-Sêba, Y-Jôrai, Y-Jakan, Y-Sia, leh anăn Y-Êƀer, kjuh čô. 14Anăn jing phung anak êkei Y-Abihai, anak êkei Y-Huri, anak êkei Y-Jarôa, anak êkei Y-Galaat, anak êkei Y-Mikal, anak êkei Y-Jêsisai, anak êkei Y-Jadô, anak êkei Y-Bus; 15Y-Ahi anak êkei Y-Apdiêl, anak êkei Y-Guni, Y-Ahi jing khua hlăm sang aê diñu; 16leh anăn diñu dôk hlăm čar Galaat, hlăm čar Basan leh anăn ƀuôn đơ điêt gơ̆, leh anăn hlăm jih jang kdrăn rơ̆k lăn dap Sarôn truh ti kdriêl digơ̆. 17Jih jang phung anăn arăng čih leh hlăm hră čih anăn hlăm ênuk Y-Jôtham mtao Yuđa, leh anăn hlăm ênuk Y-Jêrôbôam mtao Israel.

Klei Yăl Dliê kơ Dua Găp Djuê leh anăn Sa Mkrah Găp Djuê

18Phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê Manasê mâo phung êkei jhŏng ktang djă khil leh anăn đao gưm, leh anăn mnah hna, knhăk hlăm klei bi blah, mâo pă pluh pă êbâo kjuh êtuh năm pluh čô mkra leh kăp bi blah. 19Diñu bi blah hŏng phung Hagrit, phung Jêtur, phung Napis, leh anăn phung Nôdap; 20leh anăn tơdah diñu mă tŭ leh klei đru bi kdơ̆ng hŏng digơ̆, phung Hagrit leh anăn jih jang phung dôk mbĭt hŏng digơ̆ arăng jao leh kơ diñu, kyuadah diñu iêu wah lač kơ Aê Diê êjai bi blah, leh anăn Aê Diê hmư̆ klei diñu kwưh, kyuadah diñu knang kơ Aê Diê. 21Diñu mă mđuĕ mnơ̆ng digơ̆ rông: êma pluh êbâo drei aseh samô, dua êtuh êma pluh êbâo drei biăp, dua êbâo drei aseh dliê, leh anăn sa êtuh êbâo čô êkei ăt dôk hdĭp. 22Kyuadah lu mnuih êbuh djiê leh, kyuadah klei bi blah kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê. Diñu dôk ti anôk digơ̆ tơl arăng atăt ba diñu jing mnă.
23Sa mkrah mnuih phung Manasê dôk hlăm čar; diñu jing lu snăk mơ̆ng čư̆ Basan truh ti čư̆ Baal-Hermôn, čư̆ Sênir, leh anăn čư̆ Hermôn. 24Anei jing phung khua kơ sang ama diñu: Y-Êpher, Y-Isi, Y-Êliêl, Y-Asriel, Y-Yêrêmi, Y-Hôdawia, leh anăn Y-Jahdiêl, phung jhŏng ktang, phung mâo hing ang, khua kơ sang ama diñu. 25Ƀiădah diñu gao klei bhiăn bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê kơ phung aê diñu, leh anăn ngă klei knhông tui hlue phung yang ƀuôn sang hlăm čar, phung Aê Diê bi rai leh ti anăp diñu. 26 Snăn Aê Diê Israel mčhur klei mĭn Y-Pul mtao Asiri, klei mĭn Y-Tiglat-Pilêser mtao Asiri, leh anăn ñu atăt ba jing mnă phung Ruben, phung Gat, leh anăn sa mkrah găp djuê Manasê, leh anăn atăt digơ̆ kơ ƀuôn Hala, ƀuôn Habôr, ƀuôn Hara, leh anăn êa krông Gôsan truh kơ hruê anei.